966/1998

Given i Helsingfors den 14 december 1998

Lag om ändring av företagsinteckningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i företagsinteckningslagen av den 24 augusti 1984 (634/1984) 25 § 1 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lag 149/1997, samt

fogas till lagen en ny 23 a § som följer:

23 a §
Omräkning av inteckning till euro

Företagsinteckningsbeloppet får på ansökan av pantskuldebrevets innehavare omräknas till enheten euro i enlighet med artiklarna 4 och 5 i rådets förordning (EG) nr 1103/97 om vissa bestämmelser som har samband med införandet av euron.

I samband med omräkningen får inteckningsbeloppet på ansökan av pantskuldebrevets innehavare utan näringsidkarens samtycke sänkas högst till närmast jämna etthundra euro.

Registermyndigheten omräknar från och med den 1 januari 2002 inteckningsbeloppet från mark till euro på ovan nämnt sätt när inteckningen annars ändras.

25 §
Anteckningar i företagsinteckningsregistret

I företagsinteckningsregistret antecknas


3) fastställande, omräkning, utvidgning och dödande av inteckning, sammanföring och delning av inteckningar samt ändring av förmånsrättsordningen;Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 156/1998
EkUB 21/1998
RSv 165/1998

Helsingfors den 14 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.