961/1998

Given i Helsingfors den 14 december 1998

Lag om ändring av lagen om grunderna för avgifter till staten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) 4 § 1 mom. samt

fogas till 7 § nya 2 och 3 mom. samt till lagen nya 11 a, 11 b och 12 a § som följer:

4 §
Avgiftsbelagda prestationer

Följande prestationer skall vara avgiftsbelagda, om det inte finns grundad anledning för avgiftsfrihet:

1) varor som en statlig myndighet har producerat,

2) tjänster som har tillhandahållits på beställning eller annars på uppdrag av någon,

3) beslut som har fattats med anledning av en ansökan,

4) temporär överlåtelse av nyttjanderätter och andra rättigheter, samt

5) övrig verksamhet, när prestationen utförs till följd av en åtgärd av mottagaren.


7 §
Priset på övriga prestationer

Om en myndighet har faktisk ensamrätt att utföra en sådan prestation som avses i 1 mom., kan det pris som uppbärs för prestationen även bestämmas så att det motsvarar prestationens självkostnadsvärde.

Om en myndighet utför prestationer i en dominerande ställning på marknaden, skall de bestämmelser i lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992) som gäller missbruk av dominerande ställning på marknaden iakttas vid prissättningen av prestationerna.

11 a §
Påförande av avgifter

De bestämmelser på vilka en avgift grundar sig skall framgå av ett verifikat eller en annan handling som gäller påförandet av avgiften. Om påförandet av avgifter i fråga om offentligrättsliga prestationer grundar sig på en särskild kalkyl, skall denna bifogas.

Fel som konstateras vid påförandet av avgifter kan rättas med iakttagande av vad som i lagen om förvaltningsförfarande (598/1982) bestäms om rättande av sakfel och skrivfel.

Då avgifter för offentligrättsliga prestationer påförs, skall den myndighet som påfört avgiften ge anvisningar om användningen av det rättelsemedel som avses i 11 b §.

11 b §
Sökande av ändring i en avgift

En betalningsskyldig som anser att ett fel har begåtts när en i 6 § avsedd offentligrättslig prestation har påförts kan inom sex månader från det avgiften påfördes yrka på rättelse hos den myndighet som har påfört avgiften. Ändring i ett beslut på ett rättelseyrkande får sökas genom besvär hos den länsrätt inom vars domkrets den myndighet som påfört avgiften är belägen. Ändring får sökas inom 30 dagar räknat från det ändringssökanden fått kännedom om beslutet på rättelseyrkandet. I länsrättens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

Tvister som gäller avgifter för andra i 7 § avsedda prestationer behandlas som tvistemål vid tingsrätten.

12 a §
Befogenhet att ge allmänna anvisningar

För enhetlig tillämpning av lagen om grunderna för avgifter till staten kan finansministeriet ge anvisningar om allmänna principer för avgiftsbeläggning och prissättning av prestationer och likaså om övriga förfaranden som anknyter till allmän administrering inom ramen för lagen om grunderna för avgifter till staten.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999.

Bestämmelserna om sökande av ändring i 11 b § tillämpas på avgifter som har påförts den dag lagen träder i kraft eller senare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 203/1998
StaUB 41/1998
RSv 151/1998

Helsingfors den 14 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.