960/1998

Given i Helsingfors den 14 december 1998

Lag om ändring av 3 a § lagen om statsbudgeten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/1988) 3 a § 1 och 2 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 3 a § 1 mom. i lag 380/1996 och 2 mom. i lag 165/1992, som följer:

3 a §
Nettobudgetering

Av följande inkomster och utgifter kan i statsbudgeten tas in endast de inkomststater eller anslag som motsvarar skillnaden mellan dem (nettobudgetering):

1) nya statslån och amorteringar på statsskulden,

2) ränteinkomster, emissionsvinster och kapitalvinster av statslån samt ränteutgifter, nedsättning av emissionspriset och kapitalförluster till följd av statslån,

3) inkomster av och utgifter för verksamheten vid ett ämbetsverk eller en inrättning samt

4) inkomster som uppkommit genom försäljning av aktier samt försäljningsprovisioner som har samband med försäljningen och betalningsförpliktelser som staten för köparens del påtagit sig ansvaret för.

Vid nettobudgetering beaktas inte skatter, avgifter av skattenatur eller böter som inkomster. Överföringsutgifter eller återbäring av sådana samt investeringsutgifter eller inkomster av försäljning av egendom, med undantag för försäljning av aktier eller anskaffning av lös egendom avsedd för ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet eller försäljning av lös egendom, kan inte heller omfattas av nettobudgetering.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och den kan tillämpas redan på statsbudgeten för 1998.

RP 251/1998
StaUB 45/1998
RSv 171/1998

Helsingfors den 14 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.