946/1998

Given i Helsingfors den 14 december 1998

Lag om ändring av 17 och 26 § lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 17 § 1 mom. och 26 § 1 mom., av dessa 26 § 1 mom. sådant det lyder i lag 505/1998, som följer:

17 §
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna andra uppgifter

Placeringsfonder skall för beskattningen tillställa skatteförvaltningen nödvändiga uppgifter om antalen placeringsfondsandelar som skattskyldiga äger samt om inlösta placeringsfondsandelar. Även telefonsamfund och samfund, som är huvudägare i ett telefonsamfund, skall för beskattningen tillställa skatteförvaltningen nödvändiga uppgifter om sådana aktier, andelsbevis eller medlemsböcker som telefonsamfundens delägare eller medlemmar äger vid utgången av kalenderåret, om delägarskap eller medlemskap och kundstatus i samfundet har separerats från varandra. Ett telefonsamfund är dock inte skyldigt att lämna uppgifter till den del telefonsamfundets aktier har tagits upp till handel på fondbörs.


26 §
Allmänna principer

I beskattningsförfarandet och i andra åtgärder i samband med beskattningen skall skattetagarnas och den skattskyldiges intressen beaktas på lika grunder.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 177/1998
StaUB 42/1998
RSv 166/1998

Helsingfors den 14 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.