945/1998

Given i Helsingfors den 14 december 1998

Lag om ändring av 122 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 122 §, sådan den lyder i lagarna 624/1994 och 1565/1995, som följer:

122 §
Inverkan av ägarväxling på rätten att dra av förluster

Samfunds och näringssammanslutningars förluster får inte dras av, om över hälften av aktierna eller andelarna däri under eller efter förluståret har bytt ägare till följd av något annat förvärv än arv eller testamente eller om över hälften av medlemmarna har ersatts med nya. Om motsvarande ägarbyte har skett i ett samfund eller en sammanslutning som äger minst 20 procent av aktierna eller andelarna i ett förlustbringande företag, anses de aktier och andelar som samfundet eller sammanslutningen äger ha bytt ägare.

Utan hinder av 1 mom. avdras ett börsbolags förlust, om mer än hälften av de aktier i bolaget vilka inte är föremål för offentlig handel inte har bytt ägare på det sätt som avses i 1 mom. I detta fall anses de aktier som börsbolaget äger inte ha bytt ägare vid tillämpningen av sista meningen i 1 mom.

Utan hinder av 1 och 2 mom. kan det skatteverk som verkställer beskattningen av särskilda skäl, när det är påkallat med hän syn till samfundets eller sammanslutningens fortsatta verksamhet, på ansökan bevilja rätt att dra av förlust.

Aktiebolag och andelslag får dock avdra förlust med stöd av tillstånd som avses i 3 mom. endast till den del som samfundets inkomst under skatteåret före förlustavdrag överskrider beloppet av det koncernbidrag som samfundet erhållit och som avses i lagen om koncernbidrag vid beskattningen (825/1986). Skatteverket kan på de grunder som avses i 3 mom. bevilja tillstånd att dra av hela förlusten, om de i 3 § lagen om koncernbidrag vid beskattningen avsedda villkoren för att ge koncernbidrag har uppfyllts redan före ägarbytet enligt 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Lagen tillämpas på ägarbyten i vilka den ägarandel som avses i 1 mom. överskrids den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Lagens 122 § 3 mom. tillämpas dock på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft och på ansökningar som gjorts senare.

RP 201/1998
StaUB 43/1998
RSv 167/1998

Helsingfors den 14 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.