939/1998

Utfärdat i Helsingfors den 10 december 1998

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om nationellt stöd för växtodling år 1998

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

ändrat 8 § i sitt beslut av den 10 december 1997 om nationellt stöd för växtodling år 1998 (1146/1997), sådan den lyder i statsrådets beslut 244/1998, som följer:

8 §
Stödbeloppet

Stöd som avses i detta beslut betalas till följande belopp för åker som under 1998 års växtperiod används till produktion (mk/ha):

Stödregion Skärgården inom regionerna A och B samt övrig A-region och Åland Övrig Bregion Region C1 Regionerna C2 och C2 nordl. samt skärgården
vete 870 790 450 450
råg 900 800 400 400
maltkorn 200 120
foderspannmål 200 120 210 290
växter som är berättigande till EU:s stöd för jordbruksgrödor utom ovannämnda växter och träde 200 120
stärkelsepotatis 240 240
sockerbeta 475 475
äpplen 360 360

För frilandsgrönsaker betalas stöd inom A-regionen, utom i skärgården inom A- och B-regionerna, 1340 mark per hektar och inom B-regionen, Åland medräknat, samt skärgården inom regionerna A och B, 790 mark per hektar.

Dessutom betalas stöd till följande belopp för stödberättigad vall (mk/ha):

Åland och skärgården

inom regionerna A och B 660

Övrig A- och B-region samt C-region 460

Med stödberättigad vall avses vall som är berättigad till i miljöbasstöd definierade stöd för jordbruket. Stöd kan betalas högst för den hektarmängd stödberättigad vall som motsvarar mängden husdjursenheter på gården. Vid uträkning av husdjursenheter beaktas i hela landet 6 månader och äldre tjurar, tackor, getter samt dessutom dikor inom regionerna A och B. Vid definiering av stöd motsvarar en hektar vall en husdjursenhet. Stöd för vall betalas på basis av ett mindre antal enheter. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om grunderna för definiering av stöd för vall.

Betalningen av stöd förutsätter, att odlingsarealen för ovan i 1 mom avsedda växter är totalt minst 3 hektar. Vall räknas med till denna areal endast på gårdar som är berättigade till stöd. Betalningen av stöd för trädgårdsproduktion på friland förutsätter, att arealen för trädgårdsproduktion på friland är minst 0,5 hektar.

I stöd på basis av vallarealen betalas i hela landet högst 65 miljoner mark. Om det stöd som beräknas utgående från godtagbara ansökningar överskrider nämnda maximibelopp, beslutar jord- och skogsbruksministeriet om en sänkning av stödet.

Stöd kan betalas endast för en produktionsareal som brukas åtminstone med den odlingsintensitet som är normal på orten. Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela närmare föreskrifter om den godtagbara odlingsmetoden.


Detta beslut träder i kraft den 16 december 1998.

Helsingfors den 10 december 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.