931/1998

Utfärdat i Helsingfors den 2 december 1998

Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid statens filmgranskningsbyrå och filmnämnd

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994, beslutat:

1 §

De övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och vilka statens filmgranskningsbyrå prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) kataloger och andra publikationer avsedda för försäljning,

2) informations- och sakkunnigservice,

3) foto- och kopieringsservice, samt

4) andra beställda prestationer.

2 §

De beslut som statens filmnämnd fattar som första besvärsinstans är avgiftsfria. Avgiftsfria är även filmgranskningsbyrås verksamhet vid internationellt samarbete, mindre informations-, handlednings- och rådgivningsservice samt handräckning som polisen och tullen ber om för rättsskipning. An- vändningen av statens filmgranskningsbyrås arkivmaterial och kartotek i filmgranskningsbyråns lokaler är avgiftsfri självservice.

3 §

För sådana beslut om granskning av filmer och videoprogram som fattas av statens filmgranskningsbyrå och som grundar sig på lagen om förrättande av filmgranskning (300/1965) och lagen om granskning av videoprogram och andra bildprogram (697/1987) tas ut fasta avgifter som bestäms i förordningen om justering av avgifterna för granskning av filmer samt videoprogram och andra bildprogram (249/1997).

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999 och gäller till den 31 december 1999.

Helsingfors den 2 december 1998

Minister
Suvi-Anne Siimes

Regeringsråd
Erkki Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.