928/1998

Utfärdat i Helsingfors den 3 december 1998

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets beslut om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Handels- och industriministeriet har

ändrat 5, 9 och 10 § i den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets beslut den 28 december 1995 om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1782/1995), av dessa lagrum 5 § sådan den lyder i beslutet av den 28 februari 1996 (123/1996) samt 9 och 10 § sådana de lyder i beslutet av den 15 augusti 1997 (797/1997), som följer:Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 3 december 1998

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Regeringsråd
Timo Pekkarinen

Liite

MAKSUTAULUKKO
5 §
Varumärkesärenden
Avgift för ansökan om registrering av varumärke 1 000 mk
Avgift för förnyelse av registrering 1 100 mk
Avgift för förnyelse av registrering, om ansökan lämnas in sedan registreringsperioden har gått ut 1 300 mk
Avgift för ansökan om registrering av kollektivmärke 1 400 mk
Avgift för förnyelse av registrering av kollektivmärke 1 600 mk
Avgift för förnyelse av registrering av kollektivmärke, om ansökan lämnas in sedan registreringsperioden har gått ut 1 700 mk
Tilläggsavgift:
klassavgift vid registrering, för varje klass utöver den första 400 mk
klassavgift vid förnyelse, för varje klass utöver den första 600 mk
Avgift för förlängning av tid som utsatts enligt 19 § varumärkeslagen 280 mk
Avgift för ansökan om ändring i registrerat märke 230 mk
Avgift för anteckning i varumärkesregistret, för varje anteckning 230 mk

Framställs anhållan om ändring i registrerat märke eller om annan anteckning som skall göras i varumärkesregistret i samband med ansökan om förnyelse av registrering av varumärke, uppbärs avgiften för anteckningen nedsatt med 50 %.

Avgift för sökande av ändring 870 mk
Prioritetsintyg 52 mk
Diarieintyg 48 mk
Bestyrkande av riktighet 48 mk + 5 mk/sida
Registerutdrag 70 mk
Avgift för mottagande av en ansökan om gemenskapsvarumärke 250 mk
Avgift för mottagande av en internationell varumärkesansökan 750 mk
Begäran om att en nationell registrering skall ersättas med en internationell regristrering 300 mk
9 §
Handelsregisterärenden
Behandlingsavgifter för handelsregisteranmälningar:
Enskild näringsidkarens grundanmälan 350 mk
Öppet bolags och kommanditbolags grundanmälan 700 mk
Annan näringsidkares grundanmälan 1 500 mk
Ändringsanmälan som gäller ändring av aktiebolags bolagsordning, andelslags, sparbanks, bostads-rättsförenings och försäkringsföreningens stadgar, ändring av öppet bolag, kommanditbolag eller andelslag till aktiebolag och ändring av förening som idkar ekonomisk verksamhet till andelslag 1 500 mk
Annan ändringsanmälan 250 mk
Registrering av bifirma 350 mk/namn
Fusions- och delningsärenden
Anmälan om fusions- och delningsplan 1 500 mk + 250 mk/följande bolag
Anmälan om ändring av fusionseller delningsplan 250 mk/bolag
Ansökan om verkställande av fusion eller delning 1 500 mk + 900 mk/följande bolag
Anmälan om verkställande av fusion eller delning 250 mk/bolag
Övriga ansökningsärenden
Ansökan om nedsättning av aktiekapitalet, om nedsättning av uppskrivningsfonden, om ändring av bolagsformen, om nedsättning av reservfonden eller om nedsättning av överkursfonden 2 150 mk
Utdrag, intyg och kopior:
Utdrag ur handelsregistret 60 mk
Registreringsintyg 90 mk
Manuellt sammanställt historieutdrag 110 mk/timme
Diarieintyg 25 mk
Övriga intyg som baserar sig på handelsregistret 110 mk/timme
Bolagsordning, bolagsavtal, stadgar, föreningsordning 60 mk
Bokslut- och balansärenden
Kopia av bokslutshandlingar (för en bokslutsperiod) 60 mk
Intyg över att bokslutshandlingar har lämnats in 25 mk
Användning av ADB-system
Anslutningsavgifter:
Användarkoder 1 500 mk
" 2-10 250 mk/st
" 11- 100 mk/st
Ibruktagande av användarkod på nytt 250 mk
Användningsavgifter:
Förfrågning 2 mk
Firmaförfrågning 1 mk
Informationsåtervinning från handelsregistret i maskinläsbar form 80 000 mk/år
Mikrofilmer:
Handelsregistrets grundkartotek 18 000 mk
Kort för upprätthållande av handelsregistrets 6 400 mk/år
Handelsregistrets alfabetiska firmaindex 3 800 mk/år
Bokslutshandlingar jämte index för åren 1976-1980 10 000 mk
Bokslutshandlingar jämte index för åren 1981-1998 8 000 mk/år
Bokslutshandlingar jämte index för åren 1999- (inkl. 20 000 bokslut) 12 000 mk/år
Tilläggsavgift för varje överskridet antal om 10 000 bokslut 5 000 mk
Avgift för sökande av ändring:
I ärenden som gäller anmälan som gjorts till handelsregistret 870 mk
Bestyrkande av riktighet 48 mk + 5 mk/sida
10 §
Företagsinteckningsärenden
Intyg
Diarieintyg 50 mk
Gravationsbevis 150 mk
Annat bevis som grundar sig på företagsinteckningsregistret 150 mk
Ansöknings- och anmälningsärenden
Inteckningsansökan 560 mk
Påtagande av ansvaret för inteckning 1 100 mk
Utvidgning eller inskränkning av fastställd inteckning 1 100 mk
Sammanslagning av inteckningar 1 100 mk
Ändring av inteckningars inbördes prioritetsordning 1 100 mk
Dödande av inteckning 100 mk
Anmälan om innehavare av pantskuldbrev 150 mk
Anmälan om utsökning av avgift 150 mk
Ansökan om delning av en inteckning i samband med att ett företag delas 3 000 mk
Anmälan om att inteckningarna kvarstår i ett bolag som delas 300 mk
Konvertering av inteckningens myntenhet 200 mk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.