915/1998

Given i Helsingfors den 4 december 1998

Lag om ändring av 6 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978) det inledande stycket i 6 § 2 mom. samt 6 § 2 mom. 5, 10 och 12 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, det inledande stycket i 6 § 2 mom. i lag 112/1982, 6 § 2 mom. 5 punkten i lag 1488/1995, 6 § 2 mom. 10 punkten i lag 985/1994 och 6 § 2 mom. 12 punkten i lag 981/1996, som följer:

6 §

Som årsinkomst räknas likväl inte (prioriterade inkomster)


5) förmån som för återställande eller förbättrande av arbets- eller förvärvsförmågan betalas för rehabiliterings- eller utbildningstid, med undantag för rehabiliteringsstöd enligt en lag, ett pensionsreglemente eller en pensionsstadga som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, dagpenning, olycksfallspension och livränta enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991) samt ersättning för inkomstbortfall och invalidpension enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991);


10) vårdarvode som grundar sig på ett sådant avtal om närståendevård som avses i 27 b § socialvårdslagen;


12) förmåner som betalas från utlandet och som motsvarar de förmåner som anges som prioriterade inkomster i 2, 3, 4, 4 a samt 5―11 punkten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

En förmån som avses i 6 § 2 mom. 5 punkten i denna lag och som ges enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring samt enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen skall räknas som inkomst i enlighet med denna lag om förmånen börjar den 1 januari 1999 eller därefter.

Om en person får bostadsbidrag när denna lag träder i kraft, skall bidrag för hemvård av barn enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) och förmån enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990) beaktas som inkomst när bostadsbidraget efter att denna lag har trätt i kraft justeras enligt 8 § av någon annan orsak.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 141/1998
ShUB 25/1998
RSv 176/1998

Helsingfors den 4 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.