904/1998

Given i Helsingfors den 4 december 1998

Bibliotekslag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Syften

1 §

I denna lag bestäms om biblioteks- och informationstjänsterna vid kommunala allmänna bibliotek och om det riksomfattande och regionala främjandet av dessa tjänster.

2 §

Syftet med de allmänna bibliotekens biblioteks- och informationstjänster är att främja befolkningens lika möjligheter till bildning, litterära och konstnärliga intressen, fortlöpande utveckling av kunskaper och färdigheter samt medborgerliga färdigheter, internationalisering och till livslångt lärande.

Biblioteksväsendet bör också arbeta för att virtuella och interaktiva nättjänster samt deras kulturrelaterade innehåll utvecklas.

2 kap.

Ordnande av biblioteks- och informationstjänster

3 §

Kommunerna skall ordna de biblioteksoch informationstjänster som avses i denna lag.

En kommun kan ordna biblioteks- och informationstjänsterna själv, eller helt eller delvis i samverkan med andra kommuner eller på något annat sätt. Kommunen svarar för att tjänsterna motsvarar vad som bestäms i denna lag.

Kunderna skall ha tillgång till personal inom området biblioteks- och informationstjänster samt till biblioteksmaterial och biblioteksutrustning som förnyas.

I tvåspråkiga kommuner skall vardera språkgruppens behov beaktas enligt enahanda grunder.

I kommuner inom samernas hembygdsområde skall de samiska och finska befolkningsgruppernas behov beaktas enligt enahanda grunder.

3 kap.

Nät av biblioteks- och informationstjänster

4 §

Ett allmänt bibliotek samarbetar med andra allmänna bibliotek samt med vetenskapliga bibliotek och bibliotek vid läroanstalter som en del av ett nationellt och internationellt nät av biblioteks- och informationstjänster.

Det bibliotek som är centralbibliotek för de allmänna biblioteken samt de bibliotek som är landskapsbibliotek kompletterar de övriga allmänna bibliotekens tjänster.

Centralbibliotek för de allmänna biblioteken är det kommunala allmänna bibliotek som vederbörande ministerium utsett med kommunens samtycke. Verksamhetsområde för centralbiblioteket är hela landet.

Landskapsbibliotek är de kommunala allmänna bibliotek som vederbörande ministerium utsett med kommunernas samtycke. Verksamhetsområdet för ett landskapsbibliotek bestäms av vederbörande ministerium.

Om centralbibliotekets och landskapsbibliotekens uppgifter bestäms genom förordning. Vederbörande ministerium kan, efter att ha hört kommunen, av grundad anledning återkalla förordnandet att vara centralbibliotek eller landskapsbibliotek.

4 kap.

Avgiftsfrihet för bibliotekstjänster

5 §

Användningen av bibliotekets egna samlingar på biblioteket och utlåningen av dem är avgiftsfria.

De fjärrlån som centralbiblioteket för de allmänna biblioteken samt landskapsbiblioteken ger de allmänna biblioteken är avgiftsfria.

För andra prestationer vid biblioteket kan kommunen ta ut en avgift som högst motsvarar självkostnadsvärdet av prestationen.

Av särskilda skäl får en avgift som annars skall fastställas så att den motsvarar prestationens självkostnadsvärde fastställas till ett högre belopp.

5 kap.

Utvärdering

6 §

Kommunerna skall utvärdera de biblioteksoch informationstjänster som de ordnar.

Avsikten med utvärderingen är att förbättra tillgången på biblioteks- och informationstjänster och att stöda utvecklandet av dem. Med hjälp av utvärderingen följs hur de allmänna bibliotekens biblioteks- och informationstjänster genomförs samt kvaliteten på tjänsterna och om de är ekonomiska.

Om riksomfattande utvärdering samt om deltagande på riksnivå i internationell utvärdering beslutar vederbörande ministerium, som svarar för genomförandet av utvärderingen tillsammans med länsstyrelserna. Kommunerna är skyldiga att delta i den utvärdering som avses i detta moment.

De centrala utvärderingsresultaten skall ges offentlighet.

6 kap.

Statlig förvaltning av biblioteks- och informationstjänster

7 §

Statlig förvaltningsmyndighet för biblioteks- och informationstjänsterna är vederbörande ministerium. Statlig regionalförvaltningsmyndighet är länsstyrelsen. Bestämmelser om länsstyrelsernas uppgifter utfärdas genom förordning.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

8 §

Biblioteksväsendet skall ha tillräckligt många anställda med utbildning inom biblioteks- och informationstjänstområdet och andra anställda.

Bestämmelser om behörighetsvillkoren för bibliotekspersonal utfärdas genom förordning.

Vederbörande ministerium kan av särskilda skäl bevilja dispens från behörighetsvillkoren.

9 §

Kommunerna får statsandel för bibliotekens driftskostnader enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998).

Kommunerna beviljas statsandel för bibliotekens anläggningsprojekt enligt lagen om finansiering av undervisning- och kulturverksamhet. Som anläggningsprojekt anses också anskaffning av bokbussar och bokbåtar.

10 §

Biblioteken kan ha regler med bestämmelser om användningen av biblioteket och om biblioteksanvändarnas rättigheter och skyldigheter.

För överträdelse av reglerna uppbärs av kommunen fastställda avgifter som skall stå i skälig proportion till överträdelsen av reglerna.

11 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

8 kap.

Ikraftträdande

12 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

För de statsandelar som avses i denna lag och för statsunderstöd kan även vinstmedel från tippning och penninglotterier användas till utgången av 1999.

Genom denna lag upphävs bibliotekslagen av den 21 mars 1986 (235/1986) jämte ändringar.

RP 210/1997
KuUB 10/1998
RSv 133/1998

Helsingfors den 4 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.