888/1998

Given i Helsingfors den 4 december 1998

Lag om ändring av lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) 10 § 4 mom., sådant det lyder i lag 662/1994, samt

ändras 6 a § 2 mom., 7 a §, 10 § 1 mom. och 21 § 1 mom., sådana de lyder i nämnda lag 662/1994, som följer:

6 a §
Trafiktillståndssystemet

Ett kollektivtrafiktillstånd berättigar innehavaren till att bedriva beställnings- och köptrafik med buss i hela landet med undantag för Åland. Vid bedrivande av beställningstrafik får dock inte körningar från taxistationer tas emot. Om trafik bedrivs med en buss som är utrustad med sittplatser för högst 16 passagerare, kan rätten att bedriva beställningstrafik dessutom begränsas genom sådana till trafiktillståndet fogade villkor, som förtydligar arbetsfördelningen i förhållande till beställningstrafik som bedrivs med stöd av taxitillstånd.


7 a §
Behöriga myndigheter som avses i rådets förordningar om internationell busstrafik och cabotagetrafik

Behörig myndighet enligt rådets förordning (EEG) nr 684/92 om gemensamma regler för internationell persontransport med buss, sådan den lyder ändrad genom rådets förordning (EG) nr 11/98, är i Finland trafikministeriet, som även tar emot de anmälningar som avses i artikel 2.3 i förordningen och ger de certifikat som avses i artikel 13.1 och 13.3. Sådana i artikel 11.4 i förordningen avsedda myndigheter av vilka trafikidkarna får färdblanketter är utom trafikministeriet också länsstyrelserna. Länsstyrelsen i det län där sökanden har hemort är behörig att bevilja i artikel 3a avsedda gemenskapstillstånd samt återkalla och återta sådana tillstånd i enlighet med artiklarna 16.1 och 16.3. Sådana behöriga kontroll- och övervakningsmyndigheter som avses i artiklarna 4, 14 och 15 i förordningen är polisen och i de fall som gäller iakttagande av kör- och vilotider även arbetarskyddsmyndigheterna.

Behörig myndighet enligt rådets förordning (EG) nr 12/98 om villkoren för att transportörer skall få bedriva nationell persontransport på väg i en annan medlemsstat än den där de är hemmahörande är i Finland trafikministeriet. Polisen är den kontrollmyndighet som avses i artiklarna 5 och 6 i förordningen. Polisen är även behörig att återta sådana förfalskade handlingar som avses i artikel 11.3.

10 §
Beviljande av trafiktillstånd

Ett kollektivtrafiktillstånd är giltigt i tio år. I tillståndet skall fastställas maximiantalet bussar som används i trafiken samt övervakningsplatsen. Vid behov kan i 6 a § 2 mom. avsedda villkor som begränsar bedrivandet av beställningstrafik fogas till kollektivtrafiktillståndet.


21 §
Förbjudande eller begränsning av trafik som bedrivs med stöd av kollektivtrafiktillstånd

Om trafik som bedrivs med stöd av kollektivtrafiktillstånd eller linjetrafiktillstånd bedrivs i strid med denna lag eller med författningar eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller med villkoren i trafiktillståndet, kan den myndighet som beviljar kollektivtrafiktillstånd förbjuda tillståndshavaren att under viss tid eller tills vidare bedriva beställningstrafik, även om trafiktill- ståndet inte återkallas.Denna lag träder i kraft den 11 december 1998. Lagens 7 a § 2 mom. träder dock i kraft den 11 juni 1999.

Den myndighet som beviljar kollektivtrafiktillstånd kan genom villkor som fogas till trafiktillståndet begränsa rätten att bedriva beställningstrafik med stöd av kollektivtrafiktillstånd som beviljats före lagens ikraftträdande, om det är nödvändigt för att förtydliga arbetsfördelningen i förhållande till den beställningstrafik som bedrivs med stöd av taxitillstånd och trafiken bedrivs med en buss som är utrustad med sittplatser för högst 16 passagerare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Rådets förordning (EEG) nr 684/92; EGT nr L 74, 20.3.1992, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 11/98; EGT nr L 4, 8.1.1998, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 12/98; EGT nr L 4, 8.1.1998, s. 10
RP 112/1998
TrUB 11/1998
RSv 138/1998

Helsingfors den 4 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.