878/1998

Given i Helsingfors den 27 november 1998

Lag om ändring av 15 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 december 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) 15 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 975/1993 och 902/1996, som följer:

15 §

Totalkostnaderna finansieras genom en grundskyddsandel, lantbruksföretagarnas försäkringspremieandel, statens andel och avkastningen av placeringar.

I grundskyddsandelen anses av totalkostnaderna 9,3 procent utgöra utgifter för dagpenning enligt sjukförsäkringslagen (364/1963) och 9,6 procent sjukvårdsutgifter enligt samma lag, 6,57 procent pensionsutgifter eller motsvarande utgifter enligt folkpensionslagen (347/1956), 0,28 procent pensionsutgifter enligt familjepensionslagen (38/1969) samt 14,39 procent pensionsutgifter enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. De tre sistnämnda procenttalen höjs likväl från och med 2000 årligen med 0,02, 0,03 respektive 0,14 procentenheter.

Lantbruksföretagarnas försäkringspremieandel är 32,95 procent och statens andel likaså 32,95 procent av totalkostnaderna. Till lantbruksföretagarnas försäkringspremieandel skall dock fogas en procentsats motsvarande den andel av alla försäkringars sammanlagda arbetsinkomster som utgörs av de i 21 § 1 mom. avsedda frivilliga grundförsäkringarnas sammanlagda arbetsinkomster och så att motsvarande procentsats dras av från statens andel.

Då finansieringen av de i 2 mom. avsedda utgifter som skall betalas av folkpensionsanstalten bestäms, beräknas inte för kommunerna i 62 § folkpensionslagen åsyftad kostnadsandel.

Amorteringen av ansvarsunderskottet finansieras från grundskyddsandelen. Fondkompletteringen i fråga om ersättningsansvaret finansieras med lika stora delar från statens andel och lantbruksföretagarnas försäkringspremieandel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 167/1998
ShUB 17/1998
RSv 131/1998

Helsingfors den 27 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.