869/1998

Given i Helsingfors den 27 november 1998

Förordning om ändring av jaktförordningen

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphävs i jaktförordningen av den 12 juli 1993 (666/1993) 1 § 2 mom., sådan den lyder i förordning 1374/1996,

ändras 1 § 1 mom., 2 § 2 och 3 mom., 5 och 24 §, 25 § 2 och 4 mom. samt 28, 29 och 31 §,

av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 1289/1995, 24 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1400/1995 och i nämnda förordning 1374/1996, och 25 § 2 mom. sådant den lyder i nämnda förordning 1374/1996, samt

fogas till förordningen en ny 14 a § och till 16 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 81/1994, ett nytt 5 mom. som följer:

1 §
Jaktlicens för annat vilt än hjortdjur

Jaktlicens enligt 10 § 2 mom. jaktlagen (615/1993) krävs

1) för jakt på europeisk bäver, kanadensisk bäver, östersjövikare, gråsäl och mufflon,

2) för jakt på rapphöns på andra ställen än inom Nylands, Egentliga Finlands, Satakunda, Österbottens, Svenska Österbottens och Uleåborgs jaktvårdsdistrikt och för jakt på kanadagås på andra ställen än inom Nylands, Egentliga Finlands och Satakunda jaktvårdsdistrikt, samt

3) för jakt i de fall som avses i 27―29 §.


2 §
Ansökan om och villkor för jaktlicens

Villkor för beviljande av jaktlicens är att viltbeståndet i fråga är livskraftigt på området och att jakten inte inverkar menligt på möjligheterna att upprätthålla en gynnsam skyddsnivå. Jaktlicens beviljas högst för ansökt antal vilt. Kräver en ändamålsenlig vård av beståndet samt ett opartiskt och ändamålsenligt ordnande av jakten detta, kan det antal bytesdjur som licensen gäller fastställas till ett färre antal än det ansökta. Vid beviljande av jaktlicens skall beaktas att de skador som förorsakas av djuren i fråga hålls på en skälig nivå.

Jord- och skogsbruksministeriet kan vid behov meddela bestämmelser om begränsning av den jakt som bedrivs med stöd av jaktlicenser, om villkoren för beviljande av jaktlicens, om förfarandet vid beviljande av jaktlicens samt om redogörelse som skall ges om med stöd av jaktlicens bedriven jakt.

5 §
Kvotering vid jakt på brunbjörn

Vid jakt på brunbjörn inom renskötselområdet skall de kvoter iakttas som jord- och skogsbruksministeriet fastställt för det östra renskötselområdet (Utsjoki, Enare, Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski, Salla, Kuusamo och Suomussalmi kommuner) och för det västra renskötselområdet (den del av renskötselområdet som inte ingår i det östra renskötselområdet). När en brunbjörn dödats vid jakt inom de nämnda områdena skall Lapplands jaktvårdsdistrikt omedelbart underrättas. Sedan kvoten fyllts skall Lapplands jaktvårdsdistrikt bestämma att jakten på brunbjörn skall avslutas. Tillräckligt effektiv information skall ges om jaktvårdsdistriktets beslut. Avslutandet av jakten anses ha kommit till jägarnas kännedom inom tre dagar från det beslutet gavs.

14 a §
Användning av mekaniska anordningar som åstadkommer ljud

Utöver vad som bestäms i 33 § 2 mom. jaktlagen får mekaniska anordningar som åstadkommer ljud inte användas som hjälpmedel vid jakt på övrigt fågelvilt, skogshare, europeisk bäver, varg, brunbjörn, iller, utter, skogsmård, lodjur, östersjövikare, knubbsäl eller gråsäl och inte heller vid fångst eller dödande av icke fredade fåglar.

Jaktvårdsdistriktet kan bevilja tillstånd att använda en mekanisk anordning som åstadkommer ljud för fångst eller dödande av icke fredade fåglar, om det är nödvändigt för att förhindra skada och skadan inte kan förhindras på något annat tillfredsställande sätt.

16 §
Allmänna krav på skjutvapen

Automatiska vapen vilkas magasin kan laddas med fler än två patroner får inte användas för att skjuta fågelvilt, skogshare, europeisk bäver, varg, brunbjörn, iller, utter, skogsmård, lodjur, östersjövikare, knubbsäl, gråsäl och icke fredade fåglar.

24 §
Allmänna fredningstider

Viltet är fridlyst som följer:

1) skogshare och fälthare 1.3―31.8,

2) ekorre 1.2―30.11,

3) europeisk bäver och kanadensisk bäver 1.5―19.8,

4) bisamråtta 20.5―30.9,

5) varg inom renskötselområdet 1.4―30.9,

6) hermelin och skogsmård 1.4―31.10,

7) östersjövikare och gråsäl 16.10―15.4 och 1.6―31.8,

8) vildsvin 1.3―31.5,

9) älg från den 16 december till och med dagen före den sista lördagen i september,

10) dovhjort, kronhjort, sikahjort, skogsren och vitsvanshjort från den 16 januari till och med dagen före den sista lördagen i september,

11) rådjursbock 16.6―31.8 och 16.1―15.5 samt rådjussget och årskilling 16.1―31.8,

12) mufflon 1.12―31.8,

13) kanadagås, grågås, sädgås, gräsand, kricka, bläsand, stjärtand, årta, skedand, brunand, vigg, knipa, sothöna, morkulla samt åda och dess årsunge 1.1―20.8 fram till klockan 12.00,

14) guding 1.1―31.5,

15) alfågel, småskrake och storskrake 1.1―31.8,

16) dalripa inom Norra Savolax, Norra Karelens, Österbottens, Svenska Österbottens, Mellersta Finlands, Uleåborgs, Kajanalands och Lapplands jaktvårdsdistrikt med undantag för Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner 1.11―9.9, samt i Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner 1.4―9.9. och i övriga delar av landet hela året,

17) fjällripa i Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner 1.4―9.9 och i övriga delar av landet hela året,

18) orre och järpe 1.11―9.9,

19) tjäder 1.11―9.9,

20) rapphöna 1.11―9.9,

21) fasan 1.3―31.8, samt

22) ringduva 1.11―9.8.

Varg ytterom renskötselområdet, brunbjörn, utter, järv, lodjur och knubbsäl är alltid fridlysta.

25 §
Särskilda fredningstider

Hona av vildsvin, dovhjort, kronhjort, sikahjort, rådjur, älg, vitsvanshjort, skogsren och mufflon, vilken åtföljs av årsunge, är alltid fridlyst.


Icke fredade fåglar är fredade 1.5―30.6. Kolonier av gråtrut är alltid fredade. Jaktvårdsdistriktet kan bevilja tillstånd till avvikelse från fredning som anges i detta moment, om det är nödvändigt för att förhindra skada och det inte finns någon annan tillfredsställande lösning.

28 §
Undantag från allmänna fredningstider

Om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning och jakten inte inverkar menligt på möjligheterna att upprätthålla en gynnsam skyddsnivå, kan avvikelse från de allmänna fredningstider för varg, brunbjörn, utter och lodjur som föreskrivs i 24 § 2 mom. ske för att

1) bevara vild fauna eller flora,

2) förebygga skador på jordbruk, skogsbruk, fiske, djurhållning eller annan egendom,

3) på grund av tvingande skäl trygga folkhälsan, den allmänna säkerheten eller något annat allmänt intresse, samt

4) för att selektivt och begränsat i övervakade förhållanden eliminera vissa individer.

I de syften som anges i 1 mom. får jakt bedrivas på

1) varg utanför renskötselområdet 1.11―31.3,

2) brunbjörn, med undantag för årsunge samt björnhona som åtföljs av årsunge, 20.8―31.10,

3) utter 1.11―30.4, och

4) lodjur, med undantag för lodjurshona som åtföljs årsunge, 1.12―28.2.

För jakt som avses i 2 mom. krävs jaktlicens. För jakt på brunbjörn inom renskötselområdet gäller att den skall ske inom ramen för fastställda kvoter så som bestäms i 5 §. Föreskrifter om begränsning av den jakt på utter som tillåts med stöd av jaktlicenser meddelas årligen.

29 §
Vårjakt på vissa sjöfåglar

Om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning och jakten inte inverkar menligt på möjligheterna att upprätthålla en gynnsam skyddsnivå, får bofasta personer inom kommuner som gränsar till havsområdet i Nylands, Egentliga Finlands och Satakunda jaktvårdsdistrikt med undantag från de allmänna fredningstider som anges i 24 § 1 mom. jaga små mängder alfågel samt hanfågel av ejder, knipa, småskrake och storskrake under tiden 10.4―21.5.

För jakt enligt 1 mom. krävs jaktlicens som avses i 1 §. Jaktlicens kan beviljas sådan registrerad jaktförening som verkar inom det havsområde som anges i nämnda moment. Villkor för beviljande av jaktlicens är att föreningen har ordnat tillräcklig viltvård och tillsyn över jakten. I jaktlicensen skall platserna för skytte och övriga områden inom vilka jakt får bedrivas fastställas.

31 §
Handel med vilt

Handel med i Finland jagad kanadagås, sädgås, årta, alfågel, knipa, småskrake, storskrake, järpe, orre och tjäder samt med identifierbara delar av dessa fåglar och av dem tillverkade produkter är förbjuden.

Om handel med hotade arter bestäms i 44 § naturvårdslagen (1096/1996).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 27 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.