846/1998

Utfärdat i Helsingfors den 13 november 1998

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg

Trafikministeriet har

upphävt i sitt beslut av den 2 juli 1997 om transport av farliga ämnen på väg (660/1997) 2 § 1 mom d-punkten, då punkterna e―h skall bli d―g och 2 mom.,

ändrat 2 § 1 mom. c-punkten och 5 § samt

fogat till beslutet en ny 5 a § som följer:

2 §
Definitioner

Om inte något annat bestäms, avses i detta beslut och bilagorna till detta med


c) fordon alla slags färdiga eller ofullbordade motorfordon som har minst fyra hjul och är avsedda för vägtrafik och vilkas största konstruktiva hastighet överskrider 25 km/h och trafiktraktorer samt deras släpvagnar; då bestämmelserna om förpackningar, tankar och tankcontainrar samt om märkning av dessa och av fordon tillämpas anses dock även jordbruks- och skogstraktorer jämte släpvagnar samt motorredskap vara fordon.


5 §
Transport i terräng och på snöskoterleder

Bestämmelserna om transport av farliga ämnen på väg tillämpas på transport av farliga ämnen med terrängfordon på snöskoterleder eller i terräng som avses i terrängtrafiklagen (1710/1995), så som därom bestäms i bilaga C. På transporter med övriga fordon tillämpas bestämmelserna om förpackningar och tankcontainrar samt om märkning av dessa och av fordon.

Bestämmelsen ovan i 1 mom. gäller inte transport av farliga ämnen i terräng, om ämnena transporteras för eget bruk inom jordbruket.

5 a §
Småbulkbehållare och tankcontainrar som används för lagring och transport av motorbränslen inom jord- och skogsbruk, vid jordbyggnad samt i annan motsvarande verksamhet

Följande av de flyttbara cisterner som avses i handels- och industriministeriets beslut om brännbara vätskor (313/1985) anses uppfylla de konstruktionskrav som fastställts för småbulkbehållare eller tankcontainrar då motorbränslen lagras eller transporteras i samband med jord- och skogsbruk, jordbyggnad eller annan motsvarande verksamhet:

a) flyttbara, lådformiga och cylindriska cisterner av stål som rymmer minst 0,45 m3 men högst 1,5 m3 enligt 44 § i nämnda beslut såsom småbulkbehållare som avses i bihang A.6,

b) flyttbara, cylindriska cisterner av stål som rymmer minst 1,5 m3 men högst 3,0 m3 enligt 41 § i nämnda beslut och standard SFS 2733 såsom småbulkbehållare som avses i bihang A.6, och

c) flyttbara, cylindriska cisterner av stål som rymmer mer än 3,0 m3 enligt 41 § i nämnda beslut och standard SFS 2733 såsom tankcontainrar som avses i bihang B.1b.

I 1 mom. a―c-punkterna avsedda småbulkbehållares och tankcontainrars utrustning får vara förenlig med handels- och industriministeriets beslut som nämns i 1 mom., med undantag för avluftningsröret, som skall ersättas med en luftningsanordning. Småbulkbehållarna och tankcontainrarna får dock inte vara försedda med bottentömning eller bottenlastning. Småbulkbehållarna och tankcontainrarna kan förses med avrinningsbassäng.

På småbulkbehållare och tankcontainrar som avses ovan i 1 och 2 mom. tillämpas bestämmelserna om typgodkännande och periodiska besiktningar i fråga om småbulkbehållare enligt bihang A.6 och tankcontainrar enligt bihang B.1b. Av besiktningsskylten skall förutom de uppgifter som förutsätts i bihang A.6 och B.1b dessutom framgå de uppgifter som förutsätts i handels- och industriministeriets beslut som nämns i 1 mom.

Säkerhetsteknikcentralen typgodkänner de småbulkbehållare och tankcontainrar som avses i 1 och 2 mom. Innan småbulkbehållaren eller tankcontainern tas i bruk utför ett besiktningsorgan enligt förordningen om besiktningsorgan som utför besiktningar av tankar och förpackningar som används vid transport av farliga ämnen (1208/1995) de besiktningar och periodiska besiktningar som krävs.

Till övriga delar än de som avses i 2―4 mom. tillämpas på de småbulkbehållare och tankcontainrar som avses i denna paragraf alla bestämmelser i bilagorna A och B.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Utan hinder av detta beslut får flyttbara cisterner som avses i 5 a § och som tagits i bruk innan detta beslut träder i kraft transporteras till den 1 januari 2005.

Tankar som med undantagslov godkänts för bruk innan detta beslut träder i kraft anses uppfylla kraven i detta beslut. På dessa tankar tillämpas alla bestämmelser i bilagorna A och B.

Helsingfors den 13 november 1998

Trafikminister
Matti Aura

Trafikråd
Seija Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.