825/1998

Given i Helsingfors den 13 november 1998

Lag om ändring av vissa övergångsbestämmelser i lagen om ändring av lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 februari 1997 om ändring av lagen om aktiebolag (145/1997) ikraftträdelsebestämmelsernas 3, 4, 27 och 30 mom. som följer:


Allmänna övergångsstadganden

3. På ett bolag vars stiftelseurkund har undertecknats innan denna lag har trätt i kraft och vars aktiekapital är mindre än 8 000 euro när lagen träder i kraft tillämpas det krav på minimiaktiekapital som avses i 1 kap. 1 § 3 mom. sedan sju år förflutit från lagens ikraftträdande. Efter att lagen har trätt i kraft får ett sådant bolag inte besluta att nedsätta sitt aktiekapital, om detta efter nedsättningen skulle underskrida 8 000 euro, om inte något annat följer av dessa övergångsbestämmelser.

4. Ett bolag vars aktiekapital är mindre än 8 000 euro sedan sju år förflutit från denna lags ikraftträdande skall träda i likvidation. Beslutet om att bolaget skall träda i likvidation fattas av domstol på anmälan av registermyndigheten eller på ansökan av den vars rätt kan vara beroende av att bolaget träder i likvidation. Ett beslut om att bolaget skall träda i likvidation får likväl inte fattas, om bolaget för registrering har anmält ett beslut om ökning av aktiekapitalet till minst 8 000 euro eller ett beslut om ombildande av bolaget till öppet bolag eller kommanditbolag eller ett beslut om att bolagets verksamhet fortsätts av en enskild näringsidkare, och om registreringen inte förvägras.


Övergångsstadganden om egna aktier

27. Utan hinder av 1 kap. 1 § 3 mom. i denna lag skall ett bolag inom tre år från denna lags ikraftträdande nedsätta sitt aktiekapital med ett belopp som motsvarar det nominella beloppet av de aktier som bolaget enligt de bestämmelser som var i kraft när denna lag trädde i kraft har löst in och avfört från aktieboken utan att nedsätta aktiekapitalet. Beslutet om nedsättning av aktiekapitalet kan i dessa fall fattas av styrelsen, om aktiekapitalet efter nedsättningen inte underskrider minimiaktiekapitalet. Underskrider bolagets aktiekapital efter nedsättningen av aktiekapitalet minimiaktiekapitalet i ovan nämnda lagrum skall 3 och 4 punkten tillämpas. Vad som sägs i denna övergångsbestämmelse tillämpas inte, om bolaget avstår från aktiernas nominella belopp. Om bolaget inte har nedsatt aktiekapitalet på det sätt som avses i denna övergångsbestämmelse eller avstått från aktiernas nominella belopp, kan bolaget inte besluta ändra bolagsordningen så att aktiekapitalet och det nominella beloppet anges i euro.


Övergångsstadganden om bolagets ledning

30. Privata aktiebolag som bildats innan denna lag trädde i kraft och vilkas aktiekapital uppgår till minst 80 000 euro och högst 1 000 000 mark skall organisera sin ledning i överensstämmelse med denna lag inom tre år från lagens ikraftträdande.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 79/1998
EkUB 17/1998
RSv 107/1998

Helsingfors den 13 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.