815/1998

Given i Helsingfors den 13 november 1998

Lag om ändring av 16 och 40 kap. strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 16 kap. 13 § 1 mom. och 20 § samt 40 kap. 9 § 3 mom., dessa lagrum sådana de lyder i lag 563/1998, som följer:

16 kap.

Om brott mot myndigheter

13 §
Givande av muta

Den som till en tjänsteman eller offentligt anställd arbetstagare, till en krigsman eller till en anställd hos Europeiska gemenskaperna, en tjänsteman i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller till en utländsk tjänsteman för dennes verksamhet i anställningsförhållandet utlovar, erbjuder eller ger en gåva eller någon annan förmån som är avsedd för honom själv eller någon annan och som påverkar eller syftar till eller är ägnad att påverka hans verksamhet i anställningsförhållandet, skall för givande av muta dömas till böter eller fängelse i högst två år.


20 §
Definitioner

Med en anställd hos Europeiska gemenskaperna avses en person som står i ett varaktigt eller tillfälligt anställningsförhållande till Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Europeiska gemenskapernas kommission, Europeiska gemenskapernas domstol eller revisionsrätt, Regionkommittén, Ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska ombudsmannen, Europeiska investeringsbanken, Europeiska centralbanken eller till något annat organ som grundats med stöd av Europeiska gemenskapernas grundfördrag eller en person som på basis av uppdrag handhar en uppgift given av ett av Europeiska gemenskapernas organ eller av ett annat organ som grundats med stöd av grundfördragen.

Med en tjänsteman i en annan medlemsstat i Europeiska unionen avses en sådan person som enligt lagstiftningen i staten i fråga betraktas som en straffrättsligt ansvarig tjänsteman eller ämbetsman.

Med en utländsk tjänsteman avses en person som i en främmande stat har utnämnts eller valts till en lagstiftande, administrativ eller rättslig tjänst eller uppgift eller som annars sköter ett offentligt uppdrag för en främmande stats räkning eller som är anställd vid eller företrädare för en offentlig internationell organisation.

40 kap.

Om tjänstebrott och brott som begås av offentligt anställda arbetstagare

9 §
Tillämpningsstadgande

Bestämmelserna i 1―4 § i detta kapitel tillämpas också när gärningsmannen är en sådan anställd hos Europeiska gemenskaperna eller tjänsteman i en annan medlemsstat i Europeiska unionen som avses i 16 kap. 20 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 46/1998
RP 102/1998
LaUB 7/1998
RSv 106/1998

Helsingfors den 13 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.