812/1998

Given i Helsingfors den 6 november 1998

Förordning om yrkesinriktad vuxenutbildning

På föredragning av undervisningsministern föreskrivs med stöd av lagen den 21 augusti 1998 om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998):

1 §
Examensgrunder

Av grunderna för examina enligt 13 § 2 mom. lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) skall framgå

1) den yrkesskicklighet som krävs i examen,

2) de delar som examen består av,

3) de sätt på vilka yrkesskickligheten kan visas,

4) grunderna för bedömning av examensprestationerna och modeller för examensbetyg, samt

5) grunderna för uppgörande av de personliga läroplaner som skall följas i den utbildning som förbereder för en examen.

Examensgrunderna kan innehålla rekommendationer om den personal som ordnar examina och om de lokaliteter och den utrustning som skall användas vid examina.

2 §
Examenskommissioner

Till en examenskommission utses högst nio medlemmar bland branschens sakkunniga. Majoriteten av medlemmarna skall företräda arbetstagare, arbetsgivare och självständiga yrkesutövare. Arbetstagarna och arbetsgivarna skall ha lika många företrädare.

Examenskommissionerna tillsätts av utbildningsstyrelsen för högst tre år i sänder.

Om en examenkommissions beslutfattande, arkiv samt arvoden och ersättningar gäller i tillämpliga delar vad som stadgas eller bestäms om statens kommittéer. Utbildningsstyrelsen sköter examenskommissionens betalningsrörelse, bokföring och arkivering.

Examenskommissionen skall på begäran tillställa undervisningsmyndigheterna de uppgifter som de behöver om avtalen om att ordna examina, dem som deltagit i examina och de utfärdade examensbetygen.

3 §
Utveckling av examenssystemet

Examenskommissionerna har utöver de uppgifter som nämns i lagen till uppgift att följa hur systemet med fristående examina fungerar samt att komma med förslag och initiativ till utveckling av systemet och examensgrunderna.

4 §
Avtal om att ordna examina

Examenskommissionerna ingår i den omfattning som behovet kräver avtal om att ordna examina med yrkesutbildningsanordnare, läroanstalter och sådana inrättningar som har den nödvändiga sakkunskapen och som drivs av registrerade finländska sammanslutningar eller stiftelser.

Utbildningsstyrelsen skall bistå examenskommissionerna i utredningen av förutsättningarna hos de läroanstalter och andra inrättningar som avses i 1 mom. att ordna examina.

Examenskommissionerna skall när de ingår avtalen se till att det finns tillräckligt med examenstillfällen för examensdeltagarna och att de avgifter som är knutna till examina kan anses skäliga både för dem som avlägger examina och för de läroanstalter som ordnar utbildning som förbereder för en examen. Utbildningsstyrelsen kan meddela närmare föreskrifter om detta.

5 §
Innehållet i ett avtal om att ordna examen

Ett avtal om att ordna examina skall åtminstone ta upp

1) de personer som skall bedöma examensprestationerna,

2) de åtgärder genom vilka den relevanta yrkesskickligheten hos dem som skall bedöma examensprestationerna upprätthålls och utvecklas,

3) examensarrangemangen i de fall då studeranden avlägger examen som en del av utbildningen,

4) grunderna för de avgifter som skall tas ut för att examina ordnas, samt

5) ordnandet av information och rådgivning i fråga om hur examina avläggs och hur den yrkesskicklighet som krävs i dessa examina kan förvärvas.

Avtalen om att ordna examina skall innehålla en bestämmelse om när avtalet upphör eller om hur avtalet sägs upp. Utbildningsstyrelsen kan meddela närmare föreskrifter om avtalens innehåll.

Läroanstalter och andra inrättningar som har ingått ett avtal om att ordna examina skall tillställa examenskommissionen och undervisningsmyndigheterna de uppgifter som de behöver om kostnaderna för att ordna examina.

6 §
Examensbetyg

Examensbetygen utfärdas av examenskommissionen och undertecknas av en företrädare för examenskommissionen och en officiell företrädare för den läroanstalt eller en annan inrättning enligt 4 § som ordnat examen.

Examensbetyg utfärdas sedan en person har slutfört alla delar som en examen består av. För en del av en examen utfärdas intyg, om den som deltar i examen ber om det.

En anteckning i ett av utbildningsstyrelsen godkänt yrkesbevis utgör ett med examensbetyg jämställt intyg över att examen har avlagts.

7 §
Bedömning av examensprestationer

Vid bedömningen av yrkesinriktade grundexamina som avläggs som fristående examina följs bedömningsskalan inom den grundläggande yrkesutbildningen. Yrkesoch specialyrkesexamina bedöms med godkänd/underkänd.

I fråga om rättelse av bedömningen av examensprestationer iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i förordningen om yrkesutbildning (811/1998) om rättelse av bedömning av studerande.

8 §
Disciplin

På det förfarande som gäller de studerandes disciplin tillämpas vad som bestäms i 17―18 § förordningen om yrkesutbildning.

9 §
Läroavtalsutbildning

I fråga om läroavtalsutbildningen gäller vad som bestäms i förordningen om yrkesutbildning.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 6 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.