804/1998

Given i Helsingfors den 6 november 1998

Förordning om skatteredovisning

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde föreskrivs med stöd av 14 och 24 § lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998):

1 §
Utdelning av skatterna på förvärvs- och kapitalinkomst vid förskottsuppbörden

Vid fastställande och justering av skattetagargruppernas utdelning i enlighet med 5 § lagen om skatteredovisning (532/1998) används den senast slutförda beskattningen som grund. Dessutom beaktas utvecklingen av förvärvsinkomster och kapitalinkomster och motsvarande avdrag samt förändringar beträffande skattegrunderna och andra förändringar som inverkar på saken.

Som grund för de enskilda kommunernas och församlingarnas utdelning används den senast slutförda beskattningen. Som beräkningsgrund används också utvecklingen i kommunens folkmängd samt kommunens inkomstskattesats och uttaxering per kyrkligt skatteöre.

2 §
Grunderna för beräkning av de enskilda kommunernas och församlingarnas utdelning av samfundsskatten

Som grund för den preliminära utdelningen enligt 13 § lagen om skatteredovisning används den senast slutförda beskattningen. Som grund för den slutliga utdelningen används beskattningen för skatteåret i fråga.

Som grund för beräkningen av företagsverksamhetsposten används uppgifterna i Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister.

Som grund för beräkningen av skogsposten används Skogsforskningsinstitutets uppgifter om bruttorotprisinkomsterna per kommun. Som uppskattade uteblivna rotprisinkomster för naturskyddsområden enligt 13 § 4 mom. lagen om skatteredovisning används den nettoinkomst av skogsbruket som Forststyrelsen har beräknat för skogsmarkerna i fråga.

3 §
Skatter som skall återkrävas vid fel i redovisningen

Förfallodagen för det i 21 § 2 mom. lagen om skatteredovisning avsedda belopp som återkrävs av skattetagaren infaller 14 dagar från den dag indrivningsmeddelandet är daterat. Om förfallodagen inte är en bankdag, kan beloppet betalas följande bankdag.

4 §
Behörig myndighet

De redovisningar som avses i lagen om skatteredovisning görs och utbetalas av Nylands skatteverk.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 november 1998.

Denna förordning tillämpas första gången på redovisningar som görs i november 1998.

Genom denna förordning upphävs 5 kap. i förordningen den 1 december 1978 om skatteuppbörd (903/1978) jämte ändringar.

De upphävda bestämmelserna tillämpas dock alltjämt på de skatter som redovisas med iakttagande av de bestämmelser som upphävdes genom lagen om skatteredovisning, på det sätt som bestäms i 26―31 § lagen om skatteredovisning.

Helsingfors den 6 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.