797/1998

Given i Helsingfors den 6 november 1998

Lag om ändring av 2 och 23 § lagen om återvinning till konkursbo

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 april 1991 om återvinning till konkursbo (758/1991) 2 § 3 mom., sådant det lyder i lag 52/1993 samt

fogas till 23 § ett nytt 3 mom. som följer:

2 §
Fristdag

Om en gäldenärs egendom avträds till konkurs på ansökan som har gjorts medan ett förfarande enligt lagen om företagssanering (47/1993) varit anhängigt eller inom tre månader från det att saneringsförfarandet av någon annan orsak än som följd av fastställande av saneringsprogram har upphört, anses som fristdag den dag som avses i 35 § 2 mom. i nämnda lag. Om en gäldenärs egendom avträds till konkurs på ansökan som har gjorts medan ett förfarande enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) varit anhängigt eller inom tre månader från det att skuldsaneringsansökan avslogs eller lämnades därhän, anses som fristdag den dag som avses i 60 § 2 mom. i nämnda lag.

23 §
Talan om återvinning

Om gäldenären försätts i konkurs under ett företagssaneringsförfarande eller medan ett saneringsprogram gäller, kan gode männen eller sysslomännen i utredarens ställe fortsätta att på konkursboets vägnar föra en återvinningstalan som är anhängig vid denna tidpunkt. Om talan har väckts av en borgenär, kan denne fortsätta att föra talan på konkursboets vägnar. På motsvarande sätt kan borgenären fortsätta att föra en återvinningstalan som han har väckt i anslutning till skuldsanering för en privatperson. Talan får fortsättas under förutsättning att anmälan därom inom tre månader från inställelsedagen görs till den domstol som behandlar återvinningstalan.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 68/1998
LaUB 8/1998
RSv 105/1998

Helsingfors den 6 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.