796/1998

Given i Helsingfors den 6 november 1998

Lag om ändring av konkursstadgan

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i konkursstadgan av den 9 november 1868 (31/1868) 19 § 3 mom. och 24 § 1 mom., sådana de lyder i lag 1027/1993, som följer:

19 §

Domstolen skall utan dröjsmål och minst en månad före fataljedagen kungöra den offentliga stämningen i den officiella tidningen. I kungörelsen skall dessutom anges dagen för konkursens början, den fataljedag för anmärkning mot bevakningar som avses i 35 § samt den tidpunkt då konkursdomen meddelas, gäldenärens namn och hemort samt personbeteckning eller affärs- och samfundssignum och handelsregisternummer. Om ett förfarande enligt lagen om företagssanering har varit anhängigt för gäldenärens vidkommande och konkursen börjar innan saneringsprogrammet upphört eller inom tre månader från det att saneringsförfarandet har upphört utan att ett saneringsprogram fastställts, skall i kungörelsen nämnas den dag då saneringsförfarandet har inletts och den dag då det har upphört. Om gäldenärens namn eller hemort har förändrats under de två senaste åren före konkursens början, skall också dessa tidigare namn och hemorter anges. I kungörelsen skall också anges boförvaltarens namn, adress och andra uppgifter om hur han kan kontaktas.


24 §

I bevakningsskriften skall beloppet av och grunden för fordran anges. I bevaknings skriften skall beloppet av eller grunden för yrkad ränta och den tid för vilken räntan yrkas anges särskilt. I fråga om en fordran som grundar sig på ett fortlöpande skuldförhållande skall det framgå av bevakningsskriften till vilken del fordran hänför sig till tiden före konkursens början. Om borgenären yrkar på förmånsrätt, skall grunden för yrkandet anges i skriften. Förmånsrätten för en fordran som har uppkommit mellan den tidpunkt när ett företagssaneringsförfarande inleddes och den tidpunkt när det upphörde skall beaktas även om borgenären inte har framställt något yrkande därom, men grunden för förmånsrätten dock framgår av bevakningsskriften. Till besvärsskriften skall fogas kopia av de handlingar som borgenären åberopar. I bevakningsskriften skall anges borgenärens namn och postadress samt andra uppgifter om hur han kan kontaktas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte om beslutet om att inleda saneringsförfarande har fattats innan denna lag träder i kraft.

Med avvikelse från 105 och 106 § är en syssloman till utgången av 2001 inte skyldig att till domstolen inlämna uppgifter om den slutliga utredningen av ett konkursbo.

RP 68/1998
LaUB 8/1998
RSv 105/1998

Helsingfors den 6 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.