795/1998

Given i Helsingfors den 6 november 1998

Lag om ändring av lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1992 om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning (1578/1992) 4 § 1 mom. och 5 § 1 mom., av dessa lagrum 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 674/1998, samt

fogas till lagen en ny 3 a § som följer:

3 a §
Förmånsrätt för fordran som har uppkommit i samband med företagssanering

Om den ställning en sådan fordran som har uppkommit mellan den tidpunkt när saneringsförfarandet inleddes och den tidpunkt när det upphörde har i en konkurs som inletts vid den tidpunkt som avses i 32 § 2 mom. lagen om företagssanering (47/1993), bestäms i nämnda lagrum. Om förmånsrätt i konkurs och vid utmätning för arvoden och ersättningar till utredare och övervakare bestäms i 87 § 5 mom. i nämnda lag.

4 §
Förmånsrätt för underhållsbidrag

Om gäldenären genom dom har ålagts eller genom avtal som fastställts av ett i 6 § socialvårdslagen (710/1982) avsett, av kommunen utsett kollegialt organ förbundit sig att periodvis betala underhållsbidrag till sitt barn, skall en sådan underhållsbidragsfordran som förfallit till betalning när konkursen inleds eller som förfaller till betalning efter att konkursen inletts och innan konkursdomen avkunnats och en regressfordran som kommunen har med stöd av lagen om underhållstrygghet (671/1998) betalas efter de fordringar som avses i 3 och 3 a §. Vid utmätning har fordringar som grundar sig på underhållsbidrag och som förfallit till betalning under det sista året innan utmätningen verkställs motsvarande förmånsrätt. Angående fördelningen av de influtna medlen mellan det underhållsberättigade barnets fordran och kommunens regressfordran gäller lagen om underhållstrygghet.


5 §
Förmånsrätt på grund av företagsinteckning

För en fordran, till säkerhet för vilken en företagsinteckning enligt företagsinteckningslagen (634/1984) fastställts, utdelas vid konkurs före övriga fordringar 50 procent av värdet av den intecknade egendomen, efter att de i 3, 3 a och 4 § nämnda fordringarna har betalts. Betalning för den återstående delen av fordran sker enligt den grund som nämns i 2 §, om inte något annat följer av 6 § 1 mom. 1 punkten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte om beslutet att inleda saneringsförfarande har fattats innan denna lag träder i kraft.

RP 68/1998
LaUB 8/1998
RSv 105/1998

Helsingfors den 6 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus%

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.