776/1998

Given i Helsingfors den 23 oktober 1998

Lag om ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) 6 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 1225/1993, samt

fogas till lagen en ny 6 d § som följer:

6 a §

För vård och rehabilitering som en sjukvårdsanstalt ger eller ordnar utges ersättning till kommunen eller samkommunen i enlighet med 43 § lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989). För vård och rehabilitering som en hälsovårdscentral ger eller ordnar utges ersättning till kommunen eller samkommunen i enlighet med 22 § folkhälsolagen (66/1972). När dessa ersättningar uträknas beaktas likväl inte de klientavgifter som uppbärs hos dem som begagnar servicen som sådana verksamhetsintäkter som skall dras av. Ersättning för socialservice uträknas på samma sätt som för vård som en hälsovårdscentral ger eller ordnar, enligt de kostnader och prestationer som hänför sig till funktionen i fråga.

6 d §

Om en i 6 § avsedd ersättning för vård eller deltidsvård på anstalt eller för rehabilitering betalas till den anstalt som ordnat denna service kan för ersättningen även användas Penningautomatföreningens avkastning enligt det anslag som reserverats för ändamålet i statsbudgeten.

Statskontoret fördelar det anslag som avses i 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1998.

De beräkningsgrunder som nämns i 6 a § 2 mom. tillämpas dock från den 1 januari 1998 när kommunerna och samkommunerna räknar ut de kostnader anordnandet av sådana tjänster som avses i 6 § 4 och 5 mom. förorsakat under 1998.

RP 88/1998
ShUB 13/1998
RSv 97/1998

Helsingfors den 23 oktober 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.