758/1998

Utfärdat i Helsingfors den 13 oktober 1998

Finansministeriets beslut om betalningstidpunkten för de belopp som skall redovisas till skattetagarna

Finansministeriet har med stöd av 3 § 4 mom. lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

De belopp som avses i lagen om skatteredovisning och som skall redovisas till skattetagarna, betalas till kommunerna, församlingarna, Folkpensionsanstalten, skogsvårdsföreningarna och skogscentralerna enligt vad som bestäms i detta beslut.

2 §
Betalningstidpunkt

De redovisade beloppen skall betalas till skattetagarna den 28 dagen i varje månad. Om denna dag inte infaller på en bankdag är betalningsdagen följande bankdag. Betal ningsdagen infaller dock senast på den nästsista bankdagen i månaden.

Den källskatt som redovisas till kommunerna i landskapet Åland betalas i mars och september varje år enligt vad som stadgas ovan i 1 mom.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 21 oktober 1998.

Detta beslut tillämpas första gången på de redovisningar som görs i oktober 1998. Genom detta beslut upphävs finansministeriets beslut av den 21 augusti 1979 nr FM 7/05―30/79 om betalningsdagen enligt 14 och 18 § lagen om skatteuppbörd.

Helsingfors den 13 oktober 1998

Minister
Jouko Skinnari

Äldre finanssekreterare
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.