757/1998

Utfärdat i Helsingfors den 15 oktober 1998

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om rening av sådant avloppsvatten från allmänt avlopp och vissa industrisektorer som leds in i vatten samt rening av sådant avloppsvatten från industri som leds in i allmänt avlopp

På föredragning från miljöministeriet

ändras tabell 2 i bilaga 1 till statsrådets beslut av den 19 maj 1994 om rening av sådant avloppsvatten från allmänt avlopp och vissa industrisektorer som leds in i vatten samt rening av sådant avloppsvatten från industri som leds in i allmänt avlopp (365/1994) som följer:

Bilaga 1

Tabell 2. Minimikrav som gäller näringsämnen i utsläpp från avloppsreningsverk som omfattas av 5 § i detta beslut. Koncentration och reduktion kan vara alternativa parametrar. Den ena eller båda parametrarna kan tillämpas beroende på den lokala situationen.

Parameter Koncentration mg/l Reduktion1) % Referensmätmetod2)
Total fosfor 2 80 Molekylär
(10 000―100 000 pe) absorptionsspektrofotometri
1
(mer än 100 000 pe)
Totalt kväve3) 15 70 Molekylär
(10 000―100 000 pe)4 absorptionsspektrofotometri
10
(mer än 100 000 pe)4

1) Reduktion i förhållande till belastningen från inflödet till reningsverket.

2) Referensmetoden kan ersättas med någon annan metod, om ett förhållande kan fastslås mellan resultaten av den ersättande metoden och den metod som nämns här.

3) Totalt kväve innebär summan av totalt Kjeldahlkväve (organiskt N + NH4), nitratkväve (NO3) och nitritkväve (NO2).

4) De angivna koncentrationerna är årsmedelvärden enligt punkt D underpunkt 3 underpunkt c i bilaga 1. För att kontrollera att kraven med avseende på kväve tillgodoses kan man också använda dygnsmedelvärden, om man i enlighet med punkt D i bilaga 1 kan påvisa att motsvarande skyddsnivå uppnås. I detta fall får koncentrationen för totalt kväve i alla 24 timmars samlingsprov inte överstiga 20 mg/l då vattentemperaturen i den biologiska processen i avloppsreningsverket är 12o C eller högre. I stället för att en temperaturgräns ställs kan den tid då kraven för kväve är gällande begränsas med beaktande av de regionala klimatförhållandena.Detta beslut träder i kraft den 1 november 1998.

Kommissionens direktiv98/15/EG; EGT nr L 67, 7.3.1998, s. 29

Helsingfors den 15 oktober 1998

Miljöminister
Pekka Haavisto

Regeringsråd
Ulla Kaarikivi-Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.