746/1998

Given i Helsingfors den 9 oktober 1998

Lag om ändring av lagen om Rundradion Ab

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 22 december 1993 om Rundradion Ab (1380/1993) 5 § 4 mom. och 4 kap. samt

ändras 1 §, 6 § 1 mom. 2, 3 och 8 punkten, 7 § 2 mom. 4 punkten samt 12 § som följer:

1 §
Bolagets ställning

Rundradion Ab är ett aktiebolag inom trafikministeriets förvaltningsområde som bedriver allmännyttig rundradioverksamhet enligt 7 §. Bolaget kan även bedriva annan verksamhet enligt sin bolagsordning eller enligt koncession som beviljats bolaget.

Angående bolagets rätt att bedriva rundradiosändningsverksamhet bestäms särskilt. I fråga om tekniska radioanläggningar som behövs i verksamheten tillämpas radiolagen (517/1988) och telemarknadslagen (396/1997).

På bolaget tillämpas lagen om aktiebolag (734/1978) med de undantag som bestäms i denna lag.

6 §
Förvaltningsrådets uppgifter

På förvaltningsrådet ankommer att


2) välja bolagets styrelse så att den företräder båda språkgrupperna och tillräcklig sakkunskap för skötseln av sådan allmännyttig verksamhet som avses i 7 §,

3) besluta i ärenden som avser betydande inskränkningar eller utvidgning av verksamheten eller väsentlig ändring av bolagets organisation,


8) övervaka förvaltningen av bolaget och till ordinarie bolagsstämman ge ett yttrande med anledning av bokslutet och revisionsberättelsen,


7 §
Allmännyttig verksamhet

Den allmännyttiga verksamheten skall särskilt


4) behandla de finskspråkiga och svenskspråkiga medborgarna på lika grunder i programverksamheten och tillhandahålla tjänster på samiska, romani och teckenspråk och i tillämpliga delar även för andra språkgrupper i landet,


12 §
Förbud mot reklam

Bolaget får inte i anslutning till sitt programutbud sända televisions- eller radioreklam. Statsrådet har dock rätt att av särskilda skäl bevilja bolaget rätt att i samband med enskilda program sända sådan reklam.

Bolaget får inte producera sponsrade program.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 34/1998
StoUB 3/1998
TrUB 6/1998
RSv 87/1998

Helsingfors den 9 oktober 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.