735/1998

Utfärdat i Helsingfors den 8 oktober 1998

Statsrådets beslut om betydelsefulla och dyra läkemedel som ersätts enligt 9 § 4 mom. sjukförsäkringslagen samt om de sjukdomar vars behandling ger rätt till ersättning

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 9 § 4 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963), sådant det lyder i lag 1133/1997, beslutat:

1 §

Grundersättning enligt 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen betalas för betydelsefulla och dyra läkemedel vid behandling av följande sjukdomar under förutsättning att det genom en särskild utredning har visats att tillräckliga terapeutiska grunder föreligger och att de övriga villkoren för erhållande av ersättning uppfylls:

Läkemedel Sjukdom
Tillväxthormon Svåra tillväxtrubbningar hos barn och svår tillväxthormonbrist hos vuxna med särskild indikation
Alfainterferon Vissa tumörer och vissa former av virusbetingad leverinflammation med särskild indikation
Betainterferon och andra betydelsefulla och dyra läkemedel som används vid behandling av multipel skleros Skovvis förlöpande multipel skleros med särskild indikation
Dornase alfa Svår lungsjukdom i samband med cystisk fibros med särskild indikation
Mykofenolsyra Status efter organtransplantation hos högriskpatienter med särskild indikation
Erytropoietin Vissa anemier i samband med njursjukdom, cancer eller kemoterapi och autolog blodtransfusion med särskild indikation
Takrin, donepezil, rivastigmin och andra betydelsefulla och dyra läkemedel som används vid behandling av Alzheimers sjukdom Alzheimers sjukdom som orsakar betydande funktionella men med särskild indikation
Paklitaxel, docetaxel och andra betydelsefulla och dyra cytotoxiska medel Vissa cancersjukdomar med särskild indikation
Betydelsefulla och dyra läkemedel som används vid behandling av erektionsstörningar Svår erektionsstörning till följd av en svår underliggande sjukdom med särskild indikation
Naltrexon Status efter opiatberoende samt alkoholberoende med särskild indikation
Orlistat och andra betydelsefulla och dyra läkemedel som används vid behandling av fetma Sjuklig fetma med särskild indikation
2 §

Folkpensionsanstalten fattar beslut om de särskilda indikationer med vilka ersättningen för ovan nämnda läkemedel är medicinskt motiverad med beaktande av läkemedlets terapeutiska värde samt genom en hurudan särskild utredning den försäkrade kan få grundersättning för dessa läkemedel.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999. Beträffande följande läkemedel tillämpas beslutet dock från den 1 april 1999:

― tillväxthormon

― alfainterferon

― mykofenolsyra

― erytropoietin

― paklitaxel, docetaxel och andra betydelsefulla och dyra cellhämmande medel

― betydelsefulla och dyra läkemedel som används vid behandling av erektionsstörningar

― naltrexon

Helsingfors den 8 oktober 1998

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Äldre regeringssekreterare
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.