732/1998

Given i Helsingfors den 9 oktober 1998

Förordning om ändring av förordningen om inspektion av utländska fartyg i Finland

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 18 april 1997 om inspektion av utländska fartyg i Finland (325/1997) 2 § 1―3 punkten och 4 § 2 mom. samt

fogas till förordningen nya 11 a och 11 b § och till 13 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) konventioner: 1966 års internationella lastlinjekonvention (FördrS 52/1968), 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981), protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983), 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (FördrS 22/1984), konventionen om de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss, 1972 (FördrS 30/1977), 1969 års internationella skeppsmätningskonvention (FördrS 31/1982), 1976 års konvention om miniminormer i handelsfartyg (FördrS 54/1979), samt protokoll, ändringar och obligatoriska koder som anknyter till dessa konventioner sådana de lyder den 1 juli 1998,

2) PSC-direktivet rådets direktiv 95/21/EG om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll), sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 98/42/EG,

3) MOU den i Paris den 26 januari 1982 undertecknade samförståndsförklaringen beträffande inspektioner som företas i hamnstater, i dess lydelse den 14 januari 1998,


4 §
Inspektionsskyldighet

För inspektion skall i första hand väljas de fartyg som avses i del I i bilaga I till PSC-direktivet. När tillsynsmyndigheten fastställer hur de andra fartygen som finns upptagna i bilaga I skall prioriteras, skall den tillämpa fartygets samlade prioritetsfaktor enligt del II i bilaga I till PSC-direktivet.


11 a §
Avsaknad av ISM-certifikat

Om det vid inspektion ombord på ett fartyg på vilket ISM-koden är tillämplig framkommer att dokumentet angående godkänd säkerhetsorganisation eller certifikatet angående godkänd säkerhetsorganisation som utfärdats i enlighet med de internationella organisationsreglerna för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening (ISM-koden) saknas, skall tillsynsmyndigheten stoppa fartyget.

11 b §
Upphävande av beslut om stoppande

Om det vid inspektion inte upptäcks några andra än i 11 a § nämnda brister som berättigar till stoppande, kan tillsynsmyndigheten, även om de dokument som avses i 11 a § saknas, upphäva beslutet om stoppande för att förhindra överbeläggning av hamnen. Tillsynsmyndigheten skall då omedelbart underrätta behöriga myndigheter i Europeiska unionens andra medlemsstater om detta.

13 §
Förhindrande av tillträde till hamn

Tillsyndmyndigheterna skall dessutom se till att alla fartyg, som tillåts lämna en hamn i någon av Europeiska unionens medlemsstater under de omständigheter som anges i 11 b §, vägras tillträde till en hamn i Finland till dess att fartygets ägare eller den som är ansvarig för fartygstransporten på ett tillfredsställande sätt kan bevisa för den behöriga myndigheten i den medlemsstat som beslutat om stoppandet att fartyget har giltiga dokument utfärdade i enlighet med ISM-koden.Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1998.

Rådets direktiv 98/25/EG; EGT nr L 133, 7.5.1998, s. 19
Kommissionens direktiv98/42/EG; EGT nr L 184, 27.6.1998, s. 40

Helsingfors den 9 oktober 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.