731/1998

Given i Helsingfors den 9 oktober 1998

Förordning om ändring av 10 § förordningen om statens tjänstekollektivavtal

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 23 december 1987 om statens tjänstekollektivavtal (1203/1987) 10 § 3 mom. 6 punkten samt 10 § 4 mom. 2, 7, 8, 22, 27, 64, 68, 73, 75 och 77 punkten, dessa lagrum sådana de lyder, 10 § 4 mom. 2, 7, 8, 22, 27, 64, 73 och 77 punkten i förordning 497/1996, 10 § 4 mom. 68 och 75 punkten i förordning 311/1997 samt 10 § 3 mom. 6 punkten i förordning 1033/1997, samt

fogas till 10 § 4 mom. nya 7a-, 7b-, och 8b-punkter som följer:

10 §
Arbetsgivartjänstemän

Arbetsgivartjänster är:


6) tjänsterna som chef vid övriga ämbetsverk och inrättningar, med undantag av domstolarna, de lokala åklagarämbetena, exekutionsverken, de statliga rättshjälpsbyråerna, rättspolitiska forskningsinstitutet, Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, magistraterna, den lokala polisen, gränsbevakningsväsendet, försvarsmakten, den ortodoxa kyrkan, statens läroanstalter förutom högskolorna, besvärsnämnden för studiestöd, fredsoch konfliktforskningsinstitutet och byråföreståndarna vid arbetskraftsbyråerna, samt


Arbetsgivartjänster vid nedan nämnda ämbetsverk och inrättningar är dessutom:


2) justitiekanslersämbetet: justitiekanslersadjoint, kanslichef och referendarieråd som avdelningschef,


7) hovrätterna: president och kanslichef,

7a) länsrätterna: länsrättsöverdomare,

7b) specialdomstolarna: president i arbetsdomstolen, vattenöverdomare vid vattenöverdomstolen, vattenrättsdomare som verkschef vid vattendomstolen och försäkringsöverdomare vid försäkringsdomstolen,

8) tingsrätterna: Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Lahtis, Björneborgs, Uleåborgs, Tammerfors, Åbo och Vanda lagman samt förvaltningschef, förvaltningsdirektör och sekreterare,


8b) de statliga rättshjälpsbyråerna: chef för rättshjälpsverksamheten,


22) försvarsmakten: kommendören för försvarsmakten, chefen för huvudstaben, general, amiral, assessor, officer förordnad att sköta uppgiften som chef för staben för ett försvarsområde, för staben för sjö- och luftstridskrafterna eller för försvarsmaktens materielverk eller som kommendör för ett militärlän eller ett truppförband, tjänsteman förordnad att sköta uppgiften som chef för en militär inrättning eller en motsvarande administrativ enhet samt officer, förordnad att sköta uppgiften som avdelningschef eller biträdande avdelningschef för huvudstabens personalavdelning, och byråchef, militärjurist och överinspektör vid sistnämnda avdelning,


27) tullverket: chef för en enhet vid tullstyrelsen, laboratorieföreståndare, dataadministrationschef för enheten för tullprocedurer, statistik och datateknik samt biträdande direktör som sköter personaladministrationsoch ekonomiförvaltningsärenden inom södra tulldistriktet,


64) geologiska forskningscentralen: direktör, administrativ direktör, chef för en enhet, tjänstemän som föredrar personaladministrationsärenden vid ekonomi- och förvaltningsenheten,


68) social- och hälsovårdsministeriet: vid arbetarskyddsavdelningen chef för den resultatgrupp som svarar för arbetarskyddets distriktsförvaltning och regeringsråd som sköter distriktsförvaltningens personalärenden,


73) rättsskyddscentralen för hälsovården: biträdande föreståndare,


75) folkhälsoinstitutet: förvaltningsdirektör och dennes ställföreträdare, chef för den enhet som svarar för personalärenden och dennes ställföreträdare samt chef för en resultatenhet som lyder direkt under generaldirektören,


77) läkemedelsverket: avdelningschef, chef för en enhet och forskningsdirektör,Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1998.

Helsingfors den 9 oktober 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.