729/1998

Given i Helsingfors den 9 oktober 1998

Lag om ändring av 3 § lagen om räntestöd för hyresbostadslån

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 19 december 1980 om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980) 3 §,

sådan den lyder i lagar 62/1985 och 1203/1993, som följer:

3 §

De bostäder för vilka stöd beviljas skall vara ändamålsenliga för boende och funktionella med tanke på boendemiljön, och kostnaderna för byggnaden, anskaffningen eller grundreparationen samt för underhåll och boende skall vara skäliga. Nybyggnad och grundreparation skall basera sig på ett konkurrensförfarande, om inte statens bostadsfond av särskilda skäl beviljar undantag från detta. Vederbörande ministerium har rätt att meddela föreskrifter och anvisningar om vad som bestäms i detta moment.

En upphandlingsenhet som avses i lagen om offentlig upphandling (1505/1992) skall dessutom iaktta nämnda lag och med stöd av den utfärdade författningar.

För att räntestödslån skall kunna godkännas förutsätts det dessutom att det med beaktande av de befolkningsgrupper vars bostadsbehov hyresbostäderna är avsedda att tillgodose bör anses vara socialt ändamålsenligt att räntestödslån beviljas.


Denna lag träder i kraft den 15 oktober 1998.

RP 90/1998
MiUB 2/1998
RSv 88/1998

Helsingfors den 9 oktober 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.