716/1998

Given i Helsingfors den 2 oktober 1998

Lag om ändring av lagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 juli 1990 om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar (656/1990) 2 § 2 mom., 5, 7, 8 och 11 §, 12 § 1 mom. 2 punkten, 16 § 2 mom. samt 17 och 18 §,

av dessa lagrum 8 §, 16 § 2 mom. och 18 § sådana de lyder i lag 1649/1995, som följer:

2 §

En omröstning anordnas röstningsområdesvis enligt den indelning i röstningsområden som senast har bestämts med stöd av 8 § vallagen (714/1998). Fullmäktige kan dock besluta att flera röstningsområden skall ha ett gemensamt röstningsställe.


5 §

Röstningsmyndigheter vid folkomröstningar är den kommunala centralvalnämnden enligt i 13 § vallagen och röstningsnämnderna. Kommunstyrelsen skall i god tid före omröstningen för varje röstningsområde som avses i 2 § eller, om flera röstningsområden har ett gemensamt röstningsställe, för varje område med ett gemensamt röstningsställe tillsätta en röstningsnämnd med iakttagande i tillämpliga delar av det som i 15 § vallagen bestäms om tillsättande av valnämnder.

7 §

Den kommunala centralvalnämnden skall i god tid före omröstningen tillkännage föremålet och tiden för folkomröstningen, röstningsområdenas röstningsställen, förfarandet vid omröstningen samt de alternativ som omröstningen gäller så som kommunala tillkännagivanden meddelas för kännedom i kommunen. Kommunstyrelsen skall utan dröjsmål underrätta justitieministeriet om att en folkomröstning kommer att anordnas. I övrigt gäller om information om folkomröstningar 29 § 1 mom. kommunallagen.

8 §

För folkomröstningen upprättar den kommunala centralvalnämnden över de röstberättigade ett rösträttsregister om vilket i tillämpliga delar gäller vad som i 18 § vallagen bestäms om rösträttsregistret.

Kommunstyrelsen skall senast den 55 dagen före röstningsdagen göra anmälan till Befolkningsregistercentralen om folkomröstningen och meddela om den önskar få de uppgifter som skall tas in i rösträttsregistret i maskinläsbar form eller som pappersutskrift. Om pappersutskrifter gäller i tillämpliga delar vad som i 71 § vallagen bestäms om vallängder.

Befolkningsregistercentralen skall senast den 30 dagen före röstningsdagen sända till den kommunala centralvalnämnden de uppgifter som skall tas in i rösträttsregistret.

11 §

Vid den kommunala centralvalnämndens sammanträde, där de röster som har avgetts vid brevröstningen räknas, skall de röstsedlar som har tagits ur valkuverten stämplas med valstämpeln.

12 §

En röstsedel är ogiltig,


2) om valkuvertet är så bristfälligt eller upptar en sådan obehörig anteckning att röstningen enligt 63 § 2 mom. 1―3 punkten vallagen borde ha lämnats obeaktad,


16 §

Den kommunala centralvalnämnden bestämmer på vilket sätt de försändelser som tillställs den kommunala centralvalnämnden skall förseglas i valnämnderna och skaffar nödvändigt förseglingsmaterial.

17 §

Kostnaderna för en kommunal folkomröstning betalas av kommunens medel.

18 §

Utöver vad som bestäms i denna lag iakt- tas vid folkomröstningar vallagen i tillämpliga delar. Bestämmelserna i 189 § vallagen gäller dock inte den tid som 10 § 2 mom. anger för återsändandet av brevröstningshandlingar.


Denna lag träder i kraft den 8 oktober 1998.

Om en folkomröstning anordnas innan 90 dagar har förflutit från denna lags ikraftträdande, skall de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet tillämpas.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 48/1998
GrUB 5/1998
RSv 89/1998

Helsingfors den 2 oktober 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.