708/1998

Utfärdat i Helsingfors den 18 september 1998

Skattestyrelsens beslut om Koncernskattecentralens behörighet, om behörig skatterättelsenämnd samt om vilka skattskyldiga som beskattas av Koncernskattecentralen

Skattestyrelsen har med stöd av 1 § 3 mom. och 13 § lagen om skatteförvaltningen (1557/1995) den 18 december 1995, sådana dessa lagrum lyder i lagen 637/1997, bestämt:

1 §
Koncernskattecentralens behörighet

Koncernskattecentralens behörighet omfattar de uppgifter som gäller beskattningen av de skattskyldiga som uppräknats i bilagan till detta beslut och som genom lag, förordning eller annat förordnande ålagts skatteverket.

Avvikande från vad som bestäms i 1 momentet

1) är Nylands skatteverk behörigt i lagen om skatteuppbörd (611/1978) eller någon annanstans bestämda uppgifter som angår skatteuppbörd, dock så att Koncernskattecentralen är behörig i uppgifter om skattelättnad eller -uppskov samt uppgifter om skatteansvarighet som avses i 4 e § lagen om skatteuppbörd,

2) tillkommer behörigheten att handlägga de i fastighetsskattelagen (654/1992) angivna uppgifterna som angår verkställandet av fastighetsbeskattningen, bestämmandet av skogsvårdsavgiften som avses i lagen om skogsvårdsföreningar (558/1950) samt andra uppgifter som angår ovan nämnda skatter det skatteverk till vilket uppgifterna särskilt stadgats eller bestämts,

3) tillkommer behörigheten i såväl i 11 § 2 mom. lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978) nämnda ärenden som gäller återbetalning av skatt som uppburits felaktigt som i 11 a § sagda lag nämnda ärenden angående beviljande av gottgörelse för bolagsskatt det skatteverk inom vars tjänsteområde hemkommunen för den som är skyldig att uppbära skatten eller för det bolag som delar ut dividenden är belägen samt

4) tillkommer behörigheten i uppgifter enligt Skattestyrelsens beslut om användning av stämpelskattemaskin (1334/1996) det skatteverk inom vars tjänsteområde stämpelskattemaskinen används.

Koncernskattecentralen kan delegera uppgifter i anslutning till det tekniska genomförandet av beskattningen att skötas av andra skatteverk.

2 §
Behörig skatterättelsenämnd

Skatterättelsenämnden i Helsingfors skattedistrikt är behörig skatterättelsenämnd i ärenden som behandlas av Koncernskattecentralen fram till 31.12.1998, efter vilket datum behörigheten tillkommer Koncernskattecentralens skatterättelsenämnd.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1998 och tillämpas vid den beskattning som verkställs för år 1999.

Beslutet tillämpas dock på följande sätt vid beskattningen av de nya skattskyldiga som uppräknats i bilagan:

1. på uppgifter som hör till skatteverket enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) eller ålagts skatteverket med stöd av nämnda lag tillämpas beslutet för första gången den räkenskapsperiod som upphör den 1 oktober 1998 eller senare;

2. på uppgifter som hör till skatteverket enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) och lagen om beskattning av begränsat skattskyldig eller ålagts skatteverket med stöd av nämnda lagar tillämpas beslutet så att Koncernskattecentralen är, vad gäller åligganden med anknytning till förskottsuppbörden, för första gången behörig att handlägga uppgifter som hör samman med förskott vilka tillgodoräknas vid beskattningen för ovan i punkt 1 nämnda skatteår samt att handlägga uppgifter som hör till betalningsövervakningen i samma omfattning som om den skattskyldiges hemkommun hade under kalenderåret 1998 överförts från ett skatteverk till ett annat på det sätt som anges i 30 § lagen om förskottsuppbörd,

3. på uppgifter som hör till skatteverket enligt lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) eller ålagts skatteverket med stöd av denna lag tillämpas beslutet med beaktande av vad som ovan i 2 punkten bestämts om betalningsövervakning,

4. på uppgifter som hör till skatteverket enligt mervärdesskattelagen (1501/1993) och lagen om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966) eller ålagts skatteverket med stöd av dessa lagar tillämpas beslutet i den omfattning som om den skattskyldiges hemkommun under kalenderåret 1998 ändrats från ett skatteverk till ett annat på det sätt som anges i 158 § mervärdesskattelagen,

5. på uppgifter som hör till skatteverket enligt inkomstskattelagen (1535/1992), lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) och lagen om skattelättnader för sjöfarten (433/1981) eller ålagts skatteverket med stöd av nämnda lagar tillämpas beslutet vid beskattningen för de skatteår som nämns i 1 punkten, och

6. på de i 1 § 2 mom. 1 punkten angivna uppgifterna som angår skatteuppbörd tillämpas beslutet för de skatters och betalningars del som enligt detta beslut faller under Koncernskattecentralens behörighet.

Genom detta beslut upphävs Skattestyrelsens beslut av den 30 september 1997 om Koncernskattecentralens behörighet samt om behörig skatterättelsenämnd (919/1997). Nämnda beslut tillämpas dock vid beskattningen för åren 1997 och 1998 av vissa i Skattestyrelsens beslut av den 30 september (3069/345/97) och 28 april (1418/345/98) angivna skattskyldiga.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Helsingfors den 18 september 1998

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Kari Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.