705/1998

Given i Helsingfors den 25 september 1998

Förordning om ändring av 4 och 5 § förordningen om registrering av fordon

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995) 4 och 5 §,

av dessa lagrum 4 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 673/1997 och 292/1998 samt 5 § sådan den lyder i förordning 762/1996, som följer:

4 §
Tekniska data

1. Åtminstone följande tekniska data om fordonet skall införas i registret:

a) egenmassa, totalmassa och massa på axel eller boggi,

b) vid behov av tillverkaren tillåten totalmassa som överskrider allmänt tillåtna värden på vägar och massa på axel eller boggi,

c) axelavstånd, axelkonstruktion samt karosserikonstruktion, karosserimaterial och karosserityp,

d) bredd och längd,

e) däckdimensioner och vid behov däckens bärkraftsklass,

f) behövliga uppgifter om sådan utrustning som inverkar på fordonets kategori och grupp samt beskaffenhet eller som skall inberäknas i egenmassan,

g) motorns drivkraft och volym samt anordningar som ökar effekten, i fråga om bilar och motorcyklar motorns effekt och i vilken utsträckning motorn är en lågemissionsmotor,

h) antalet sittplatser förutom förarens sittplats och antalet sittplatser bredvid föraren, antalet ståplatser, antalet övriga platser samt vid behov måtten för det utrymme som reserverats för varor,

i) vändskiva eller dragkoppling på lastbilar samt fordon av kategori N2 och N3 för dragning av släpvagnar av kategori O3 eller O4 eller släpvagnar vars totala massa överstiger 3,5 ton och dragkoppling på släpvagnar av kategori O3 och O4,

j) kopplingsmått på släpvagnar av kategori O3 och O4 och på fordon av kategori N2 och N3 för dragning av sådana släpvagnar,

k) registreringsskyltens längd, samt

l) typ av bromssystem.

2. I fråga om fordon av kategori M1 och N1 skall i registret antecknas bilens färg samt uppgifter om krockkudde och spännanordning för bilbälte vilka krävs som obligatorisk utrustning. I fråga om EG-typgodkända fordon av kategori M1 skall i registret antecknas uppgifter om det i direktiven angivna bullervärdet för stillastående fordon, det sammanlagda förbrukningsvärdet för bränsle samt största tillåtna takbelastning.

3. I fråga om mopeder, lätta fyrhjulingar och snöskotrar skall i registret införas de uppgifter som avses i 1 mom. e- och g-punkten samt de särskilda uppgifter som behövs. Dessutom skall i fråga om mopeder och lätta fyrhjulingar antecknas uppgifter om utväxlingsförhållandet samt förgasarens märke och modell.

5 §
Förfarandet vid förhandsanmälan

1. En tillverkare av fordon eller en i 5 § förordningen om besiktning av fordon (1702/1992) avsedd fordonstillverkares representant kan till registret göra en förhandsanmälan om ett nytt fordon, som inte med stöd av 23 § 2 mom. i nämnda förordning skall genomgå registreringsbesiktning, då det är fråga om

a) fordon av kategori M1 eller L för vilket ett intyg om överensstämmelse har utfärdats,

b) fordon av kategori M1 av sådan typ som i Finland genomgått typbesiktning av små serier och vars eventuella brister som konstaterats vid typbesiktningen har åtgärdats eller skall åtgärdas före registreringen, eller

c) annat fordon än fordon av kategori M1 som är av i Finland typbesiktad typ och vars eventuella brister som konstaterats vid typbesiktningen har åtgärdats eller skall åtgärdas före registreringen.

2. Innan ett fordon som avses i 1 mom. aeller b-punkten förhandsanmäls skall över fordonstypen till fordonsförvaltningscentralen göras en anmälan som omfattar åtminstone de tekniska data som skall antecknas i registret och andra uppgifter som påverkar bilskatten (anmälan med typuppgifter).

3. Endast en registrerad skattskyldig som avses i 39 § bilskattelagen får göra en förhandsanmälan.

4. Förhandsanmälan skall göras med hjälp av automatisk databehandling. Ett fel som inträffat vid förhandsanmälningen kan korrigeras före den första registreringen på basis av en ny anmälan som förhandsanmälaren gör med förhandsanmälningsintyget.


1. Denna förordning träder i kraft den 30 september 1998.

2. De uppgifter om krockkudde, spännanordning för bilbälte, bullervärdet för stillastående bilar, det sammanlagda förbrukningsvärdet för bränsle och största tillåtna takbelastning som avses i 4 § 2 mom. antecknas i registret i fråga om ett fordon som första gången tagits i bruk före den 1 januari 1999 endast om den som anmäler fordonet för registrering kräver att en sådan anteckning görs.

3. Med avvikelse från vad som anges i 5 § 1 mom. a-punkten får dock fordon av kategori M1 som i Finland före den 1 januari 1998 typbesiktats i flera faser samt fordon som ändrats från kategori N till kategori M1 och som typbesiktas i Finland förhandsanmälas till och med den 31 december 1999 även om det inte utfärdats ett intyg om överensstämmelse. Ett fordon som genomgått typbesiktning av små serier får förhandsanmälas även efter sistnämnda tidpunkt.

Kommissionens direktiv98/14/EG; EGT nr L 91, 25.3.1998, s. 1

Helsingfors den 25 september 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.