704/1998

Given i Helsingfors den 25 september 1998

Förordning om ändring av förordningen om besiktning av fordon

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 30 december 1992 om besiktning av fordon (1702/1992) 3, 5 och 8 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § i förordning 102/1998, 5 § i förordning 761/1996 samt 8 § i sistnämnda förordning och i förordning 1599/1985, som följer:

3 §
Besiktningsslag

1. Typbesiktning förrättas för att klassificera en ny fordonstyp och för att konstatera om fordonstypen till sin konstruktion och utrustning samt sina mått och övriga egenskaper överensstämmer med gällande bestämmelser.

2. Typbesiktning av små serier är en typbesiktning som förrättas i Finland på for-donstypen i kategori M1 som tillverkats i liten serie i en eller flera faser, eller som förrättas på fordonstypen i kategori M1 som ändrats eller kompletterats i liten serie från ett typgodkänt eller typbesiktat fordon. Av sådana bilar som hör till den biltyp som genomgått typbesiktning av små serier tas högst 500 i bruk per år.

3. Registreringsbesiktning förrättas för att klassificera ett enskilt fordon. Vid besiktningen konstateras de uppgifter som är nödvändiga för registreringen av fordonet samt kontrolleras om fordonet till sitt skick är säkert och till sina mått och sin utrustning överensstämmer med gällande bestämmelser.

4. Kopplingsbesiktning förrättas för godkännande av koppling mellan ett dragfordon och ett eller flera släpfordon.

5. Ändringsbesiktning förrättas för att ändringar av ett fordon skall kunna godkännas och de uppgifter om ett fordon som antecknats i registret skall kunna ändras eller kompletteras.

6. Årsbesiktning är en besiktning av ett registrerat fordon, som skall förrättas med bestämda mellanrum och vid vilken fordonets skick och de uppgifter om fordonet som antecknats i registret kontrolleras.

7. Efterkontroll är en besiktning som för ett fordon som underkänts i en besiktning skall förrättas inom en månad efter den första besiktningen på samma besiktningsställe som denna. Vid efterkontrollen kontrolleras endast de komponenter i fordonet hos vilka fel eller brister konstaterades vid den tidigare besiktningen.

5 §
Tillverkare av fordon, system, del eller teknisk enhet samt tillverkarens representant

1. Med tillverkare av fordon, system, del eller teknisk enhet avses en person eller ett organ som inför den som förrättar typbesiktning och inför den myndighet som meddelar typgodkännande svarar för samtliga delar av förfarandet vid typbesiktningen och typgodkännandet samt för överensstämmelsen i produktionen. Tillverkaren behöver inte delta i alla tillverkningsskeden i fråga om fordonet, systemet, delen eller den tekniska enheten.

2. Med fordonstillverkarens representant avses ett i det finska handelsregistret infört företag som bedriver handel med eller import av fordon och som på basis av ett avtal med tillverkaren får tillgång till tekniska uppgifter som hänför sig till ett fordons konstruktion och utrustning och som är ett villkor för godkännande.

3. Vid typbesiktning av små serier jämställs företag som utför ändringar i fordons konstruktioner eller i inredningen för passagerarutrymmen med tillverkaren.

8 §
Fordon som skall typbesiktas

1. För typbesiktning skall företes varje fordonstyp som tillverkats i Finland eller som importerats till Finland av fordonstillverkarens representant och som är avsedd att bli registrerad genom förhandsanmälan.

2. En fordonstyp som har beviljats typgodkännande behöver dock inte företes för typbesiktning. Med undantag för typbesiktning av små serier av en fordonstyp i kategori M1 typbesiktas inte heller en fordonstyp i kategori M1 eller L som skall typgodkännas enligt de direktiv som nämns i 4 §.

3. Typbesiktning skall dock på ansökan förrättas för en annan typ av motorsläde än snöskoter, för en annan än i 1 mom. sagd typ av motordrivet fordon som är avsett att bli registrerat, för en släpvagnstyp och för en annan fordonstyp i kategori M1 vilken ändrats och kompletterats i Finland och vilken enligt 2 mom. inte fråntagits rätten till typbesiktning.

4. Fordon är av samma typ om deras konstruktion, axelavstånd och typbeteckning överensstämmer med varandra. Fordonsförvaltningscentralen bestämmer vid behov om giltigheten för ett typbesiktningsintyg när bestämmelserna om fordon ändras.


Denna förordning träder i kraft den 30 september 1998.

Kommissionens direktiv98/14/EG; EGT nr L 91, 25.3.1998, s. 1

Helsingfors den 25 september 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.