674/1998

Given i Helsingfors den 21 augusti 1998

Lag om ändring av 4 § lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1992 om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning (1578/1992) 4 § 1 mom. som följer:

4 §
Förmånsrätt för underhållsbidrag

Om gäldenären genom dom har ålagts eller genom avtal som fastställts av socialnämnden förbundit sig att periodvis betala underhållsbidrag till sitt barn, skall en sådan underhållsbidragsfordran som förfallit till betalning då konkurs inleds eller som förfaller till betalning efter att konkursen inletts och innan konkursdomen avkunnats och kommunens regressfordran som grundar sig på lagen om underhållstrygghet (671/1998), betalas efter de fordringar som nämns i 3 §. Vid utmätning har fordringar som grundar sig på underhållsbidrag som har förfallit till betalning innan utmätning har verkställts motsvarande förmånsrätt. Beträffande fördelningen av influtna betalningar mellan barnets underhållsbidragsfordran och kommunens regressfordran, gäller lagen om underhållstrygghet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På fordringar som baserar sig på underhållsbidrag som förfallit innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft. Efter att lagen har trätt i kraft anses sådant underhållsbidrag åtnjuta förmånsrätt som har förfallit till betalning under det sista året innan denna lag träder i kraft. Förmånsrätten för en sådan fordran upphör vid utgången av 1999.

RP 128/1997
LaUB 4/1998
RSv 83/1998

Helsingfors den 21 augusti 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.