673/1998

Given i Helsingfors den 21 augusti 1998

Lag om ändring av lagen om underhåll för barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 5 september 1975 om underhåll för barn (704/1975) rubriken för 6 kap., 13 § 3 mom. och 16 § 1 mom. samt

fogas till lagen nya 16 a―16 c § som följer:

6 kap.

Rättegångsförfarande och verkställighet

13 §

Om rätt för det organ som svarar för kommunens socialvård att föra talan om fastställande eller ändring av underhållsbidrag bestäms särskilt.

16 §

Dom, varigenom någon ålagts att betala underhållsbidrag eller underhållsbidrag höjts, kan, utan hinder av att ändring däri söks, genast verkställas som om den skulle ha vunnit laga kraft. Dom, varigenom det förordnats att en tidigare fastställd skyldighet att betala underhållsbidrag upphör eller att underhållsbidraget sänks, skall genast iakttas även om den inte har vunnit laga kraft, om inte domstolen bestämmer något annat.


16 a §

Om underhållsbidrag för ett eller flera kalenderår som föregår det innevarande året har förfallit, skall det sammanlagda beloppet av de underhållsbidrag som förfallit under ett kalenderår behandlas som en rat när det bestäms vilken rat den underhållsskyldiges betalning skall anses hänföra sig till. Betalningar som den betalningsskyldige erlagt senare eller medel som genom utsökning drivits in hos den betalningsskyldige skall hänföras till underhållsbidragen för det första kalenderår som indrivningen kan gälla och till dröjsmålsräntan för dem. Samma förfarande tillämpas om det är oklart hur mottagaren av underhållsbidraget riktat tidigare influtna betalningar. Om underhållsbidrag som förfallit under tidigare kalenderår inklusive dröjsmålsränta har betalts i sin helhet skall de medel som inflyter anses utgöra betalning i tidsföljd för de obetalda rater som förfallit under det innevarande året och därefter för dröjsmålsräntan för det innevarande året.

I lagen om underhållstrygghet (671/1998) bestäms om fördelningen av prestationer mellan den fordran som tillkommer ett barn som är berättigat till underhållsbidrag och mellan kommunens regressfordran då förutom underhållsbidrag även underhållsstöd som erlagts till barn är föremål för indrivning.

16 b §

Dröjsmålsräntan på underhållsbidrag som betalas periodiskt beräknas per kalenderår på ett belopp som erhålls då beloppen av de underhållsbidrag som är obetalda den sista dagen i respektive månad räknas ihop och detta belopp delas med antalet sådana kalendermånader då underhållsbidrag varit obetalda på månadens sista dag. Dröjsmålsräntan räknas på basis av dessa kalendermånader. När dröjsmålsräntan beräknas skall endast fulla kalendermånader beaktas. Om ett underhållsbidrag betalas före utgången av den månad under vilken det har förfallit skall ingen dröjsmålsränta beräknas för denna månad. Om underhållsbidrag drivs in genom utsökning, räknas dröjsmålsräntan ut av det kommunala organ som avses i 15 § lagen om underhållstrygghet, till vilket rätten att driva in underhållsbidraget har övergått, och i annat fall av utmätningsmannen. En förutsättning för indrivning av dröjsmålsränta är att det i ärendet läggs fram en utredning med stöd av vilken dröjsmålsräntan kan beräknas. När dröjsmålsräntan räknas ut beaktas underhållsbidrag som inte betalts vid utgången av det senast preskriberade året, om en tillförlitlig utredning över beloppet kan föreläggas. I övrigt gäller i fråga om dröjsmålsränta på underhållsbidrag som skall betalas periodiskt, liksom i fråga om underhållsbidrag som utgår en gång för alla, vad som bestäms i räntelagen (633/1982).

Om den underhållsskyldige har underlåtit att betala både underhållsbidrag som förfallit och dröjsmålsränta på dessa skall de betalningar som den underhållsskyldige erlägger senare eller de medel som drivs in utsökningsvägen anses hänföra sig i första hand till underhållsbidraget.

Den dröjsmålsränta som avses i denna paragraf får drivas in genom utsökning om sökanden yrkar på det fastän ränta inte fastställts att betalas.

16 c §

Underhållsbidrag som skall betalas periodiskt och dröjsmålsräntan på detta skall drivas in hos den underhållsskyldige inom fem år från början av året som följer efter det år under vilket underhållsbidraget har förfallit. I annat fall går rätten att få betalning förlorad. Underhållsbidrag som utgår en gång för alla och dröjsmålsräntan på detta skall på motsvarande sätt drivas in inom fem år från att underhållsbidraget har förfallit och senast fem år efter att den som erhållit underhållsbidrag har blivit myndig.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. får obetalt underhållsbidrag och obetald dröjsmålsränta drivas in ur egendom som ställts som pant för dessa.

Om den underhållsskyldige har försatts i konkurs, utmätning har verkställts för indrivning av fordran eller om denna har bevakats vid offentlig stämning inom den tid som anges i 1 mom., utgör utgången av denna tid inte något hinder för erhållande av betalning ur de medel som utmätts eller den egendom som hör till konkursboet eller de medel ur vilka de fordringar som har uppgetts vid den offentliga stämningen skall betalas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På underhållsbidrag som har förfallit innan denna lag träder i kraft och på dröjsmålsräntan på denna tillämpas de bestämmelser som gäller då lagen träder i kraft. En sådan fordran preskriberas dock slutgiltigt vid utgången av 2004. Även en fordran som enligt de bestämmelser som gäller innan denna lag träder i kraft preskriberas före utgången av 2004 får drivas in före utgången av 2004. På en sådan fordran tillämpas även 16 c § 2 och 3 mom.

De medel som inflyter som betalning för underhållsbidrag efter att denna lag har trätt i kraft skall i första hand hänföras till en underhållsbidragsfordran som har förfallit innan lagen träder i kraft, tills den har betalts eller preskriberats. En prestation som har influtit med stöd av 4 § lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning (1578/1992) skall dock hänföras till sådant underhållsbidrag som åtnjuter förmånsrätt. När influtna prestationer hänförs till olika rater skall underhållsbidrag som har förfallit innan lagen träder i kraft behandlas som en helhet, så att prestationerna hänförs till det totala beloppet av dessa underhållsbidrag. I fråga om en fordran som har förfallit innan lagen träder i kraft skall man dock först betala en underhållsbidragsfordran på vilken dröjsmålsränta skall betalas samt dröjsmålsräntan på denna underhållsbidragsfordran för tiden före lagens ikraftträdande.

Justitieministeriet meddelar närmare anvisningar om tillämpningen av denna lag.

RP 128/1997
LaUB 4/1998
RSv 83/1998

Helsingfors den 21 augusti 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.