636/1998

Given i Helsingfors den 21 augusti 1998

Lag om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 3 § 4 och 5 punkten, 4 § 2 mom. och 7 § 3 mom.,

av dessa lagrum 3 § 4 punkten sådan den lyder i lag 260/1995, samt

fogas till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagar 49 och 457/1997, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


4) högskola de universitet som avses i universitetslagen (645/1997) och de yrkeshögskolor som avses i lagen om yrkeshögskolestudier (255/1995), samt

5) andra läroanstalter de läroanstalter som ger sådan gymnasieutbildning som avses i gymnasielagen (629/1998) och sådan yrkesutbildning som avses i lagen om yrkesutbildning (630/1998) samt andra läroanstalter under offentlig tillsyn och vissa andra läroanstalter som bestäms genom förordning.

4 §
Studier som berättigar till studiestöd

Studiestöd kan fås för grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning samt för avläggande av gymnasiets lärokurs. Studiestöd kan fås för andra studier enligt vad som bestäms genom förordning.


7 §
Tidsbegränsningar

Inom utbildning som leder till en yrkesinriktad examen kan studiestöd fås för högst den tid som avses i 31 § 1 mom. lagen om yrkesutbildning. Inom gymnasieutbildning kan studiestöd fås för högst den tid som avses i 24 § 1 mom. gymnasielagen.

Om antalet stödmånader per läsår bestäms genom förordning. Vederbörande ministerium kan besluta närmare om den tid som berättigar till studiestöd.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 57/1998
KuUB 4/1998
RSv 80/1998

Helsingfors den 21 augusti 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.