618/1998

Given i Helsingfors den 21 augusti 1998

Lag om ändring av äktenskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i äktenskapslagen av den 13 juni 1929 (234/1929) 10 §, 11 § 1 mom. samt 12 § 2 mom., sådana de lyder i lag 411/1987, som följer:

10 §

Magistraten skall undersöka om det föreligger något i lag angivet hinder mot ett äktenskap (hindersprövning). Hindersprövning kan också ske hos den församling i den evangelisk-lutherska kyrkan eller i ortodoxa kyrkosamfundet där de förlovade eller den ena av dem är medlem.

11 §

De förlovade skall tillsammans begära hindersprövning hos den som enligt 10 § prövar hinder mot äktenskapet.


12 §

De förlovade skall dessutom skriftligen uppge om de tidigare har ingått äktenskap. Framgår det inte av de uppgifter som den som prövar hinder mot äktenskapet har till sitt förfogande att tidigare äktenskap har upplösts, skall den förlovade till den som prövar hinder mot äktenskapet inge ett intyg eller annan särskild utredning över detta.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 14/1998
FvUB 4/1998
RSv 48/1998

Helsingfors den 21 augusti 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.