608/1998

Givet i Helsingfors den 13 augusti 1998

Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få "União Nacional para a Independência Total de Angola (Unita) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2229/97

Utrikesministeriet meddelar med stöd av 2 a § 2 mom. lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967) att om straff för överträdelser av följande förordning om Unita bestäms i 46 kap. 1―3 § strafflagen: rådets förordning (EG) nr 1705/98 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få "União Nacional para a Independência Total de Angola (Unita) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2229/97; EGT nr L 215, 1.8.1998, s. 1. Om verkandepåföljder bestäms i kapitlets 8―13 §.

Rådets förordning trädde i kraft samma dag som den offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Till följd av upphävandet av förordning 2229/97 upphör straffbestämmelserna för överträdelser av förordning (EG) nr 2229/97, sådana de meddelats genom utrikesministeriets meddelande av den 28 november 1997 (1075/1997), att gälla.

Helsingfors den 13 augusti 1998

Utrikesminister
Tarja Halonen

Utrikessekreterare
Raili Lahnalampi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.