603/1998

Utfärdat i Helsingfors den 7 augusti 1998

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om överföring av vissa uppgifter på tullverket

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 § 2 mom. lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) beslutat:

1 §
Överföring av uppgifter

Med stöd av det avtal som jord- och skogsbruksministeriet ingått med finansministeriet den 16 juli 1998 överförs de uppgifter som anges i förteckningen i bilagan till detta beslut på tullverket.

2 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 14 augusti 1998.

Helsingfors den 7 augusti 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Hanna Nikkilä

Bilaga

UPPGIFTER SOM ÖVERFÖRS FRÅN JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET TILL TULLVERKET

Jord- och skogsbruksministeriet överför följande uppgifter på tullverket:

1) eftergranskning (rådets förordning (EEG) nr 4045/89),

2) granskning av räkenskaper som gäller produktionsbidrag, exportbidrag samt råvaror för aktiv förädling, vilken hänför sig till övervakning i syfte att förhindra dubbel utbetalning (artiklarna 4.5, 7.2 och 3.3 i kommissionens förordning (EEG) nr 1222/94),

3) granskning av sådana räkenskaper och kontroll av sådan distributionsverksamhet (artiklarna 9 och 10 i rådets förordning (EEG) nr 3149/92) som hänför sig till stöd som beviljas biståndsorganisationer i hemlandet (rådets förordning (EEG) nr 3730/87),

4) följande uppgifter enligt artikel 23 i kommissionens förordning (EEG) nr 570/88 och artiklarna 10, 23 och 25 i kommissionens förordning (EG) nr 2571/97 vilka hänför sig till stödet för industrismör:

a) granskning av räkenskaperna för godkända produktionsinrättningar och kontroll av de förhållanden under vilka produkterna framställts (framställning av koncentrerat smör, tillsättning av spårämnen, omförpackning och framställning av mellanprodukter),

b) granskning av räkenskaperna för sådana slutanvändare vilkas förbrukning överstiger 45 ton om året, insamling av statistik över användarmängder och priser samt kontroller som hänför sig till godkännandet av en anläggning eller av anläggningar,

c) granskning av räkenskaperna för sådana återförsäljare som levererar smör, och

d) granskning av recept och säkerställande av tulltariffering,

5) granskning av sådana räkenskaper och kontroll av uppgifterna i sådana stödansökningar som hänför sig till stöd för kasein och kaseinater (artikel 5 i kommissionens förordning (EEG) nr 2921/90 och rådets direktiv 83/417/EEG),

6) granskning av räkenskaper som hänför sig till användningen av kasein och kaseinater i framställningen av ost (artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 2204/90 och artikel 3 i kommissionens förordning (EEG) nr 2742/90),

7) granskning på mejeriernas och handelns vägnar av de av varuleverantörernas räkenskaper som hänför sig till programmet för skolmjölk (artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 3392/93),

8) granskning av sådana räkenskaper för tillverkare av foderblandningar som hänför sig till det bidrag som betalas för mjölk som bearbetas till foderblandningar (artiklarna 8 och 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 1725/79),

9) granskning av de av mejeriernas räkenskaper som hänför sig till bidraget för användning av mjölk till foder (denaturerad skummjölk/kärnmjölk för gårdsbruksenheter) (artikel 5 i kommissionens förordning (EEG) nr 1105/68),

10) granskning av räkenskaper som hänför sig till intervention av mjölkprodukter (artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 454/95, artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 322/96 och kommissionens förordning (EG) nr 2148/96),

11) granskning av räkenskaper som hänför sig till stödet för främjande av konsumtionen av mjölk (rådets förordning (EEG) nr 2073/92 och kommissionens förordning (EG) nr 3582/93),

12) sådan granskning som förutsätts enligt det sammanslagna kontrollsystemet för aktiv förädling och exportbidrag i fråga om smältost (artikel 1c i kommissionens förordning (EG) nr 1466/95),

13) granskning av räkenskaper samt fysiska kontroller som hänför sig till lager i samband med intervention av nötkött (artikel 30.3 och 30.4 i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 och artiklarna 4 och 5 i kommissionens förordning (EG) nr 2148/96),

14) effektiverade fysiska kontroller och effektiverad granskning av handlingar som hänför sig till särskilda exportbidrag för nötkött (artiklarna 2 och 3 i kommissionens förordning (EEG) nr 32/82 samt artiklarna 4, 5 och 7 i kommissionens förordning (EEG) nr 1964/82),

15) granskning av räkenskaper och fysiska kontroller som hänför sig till lager i samband med stöd till privat lagring av gris-, nöt- och fårkött (artikel 13 i kommissionens förordning (EEG) nr 3444/90, artikel 13 i kommissionens förordning (EEG) nr 3445/90 och artikel 13 i kommissionens förordning (EEG) nr 3446/90),

16) verifikation av recept enligt systemet för tillverkningsrecept för bearbetade produkter, dvs. granskning av räkenskaper och laboratorieundersökningar (artiklarna 3.2 och 7 i kommissionens förordning (EEG) nr 1222/94),

17) granskning av räkenskaper, fysiska kontroller samt registreringskontroll av de sökande i fråga om produktionsbidrag för stärkelse (artiklarna 4, 9 och 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93),

18) granskning av räkenskaper som gäller bidrag för non-food-produktion (artikel 11 i rådets förordning (EEG) nr 334/93),

19) kontroller som hänför sig till produktionsavgiften för socker (artikel 9 i rådets förordning (EEG) nr 1443/82),

20) kontroller som hänför sig till systemet för utjämning av lagringskostnaderna för socker (artiklarna 14 och 19 i kommissionens förordning (EEG) nr 1998/78) samt kontroller för godkännande av lagerhållning av socker och kontroller som hänför sig till godkännande av ersättningstagare (artiklarna 2 och 3 i rådets förordning (EEG) nr 1358/77 samt artikel 3 i kommissionens förordning (EEG) nr 1998/78),

21) granskning av räkenskaper som hänför sig till produktionsbidrag för socker som används inom den kemiska industrin (artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 1010/86 och artikel 6 i kommissionens förordning (EEG) nr 1729/78) och kontroller som hänför sig till registrering av dem som ansöker om stöd (artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 1010/86),

22) granskning av räkenskaper som hänför sig till minimilagring av socker (rådets förordning (EEG) nr 1789/81) och inventeringskontroller av lager (artikel 8 i kommissionens förordning (EEG) nr 189/77),

23) granskning av räkenskaper som gäller bidrag till sockerraffinaderier samt inventeringskontroll av lager (artiklarna 9.4 och 36 i rådets förordning (EEG) nr 1785/81 samt kommissionens förordningar (EEG) nr 3816/88 och (EEG) nr 1680/89),

24) granskning av räkenskaper som hänför sig till stöd för bearbetning av druvsaft, tillsyn över användningen av druvsaft och godkännande av dokument (artiklarna 7 och 11 i kommissionens förordning (EEG) nr 2641/88),

25) intervention av frukt och grönsaker (rådets förordning (EG) nr 2200/96 och kommissionens förordning (EG) nr 659/97) som hänför sig till:

a) kontroller på platsen i fråga om bearbetningen av produkterna till alkohol, denaturering, destination och industriell användning (artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 1492/97),

b) dokumentkontroller och fysiska kontroller av produkternas slutliga användning och bestämmelse i samband med gratisutdelningen av produkter (artikel 18 i kommissionens förordning (EG) nr 659/97), och

c) kontroller på platsen av bearbetningsprocessen i fråga om produkter som används som råvaror inom djurfoderindustrin (artikel 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 1559/70),

26) kontroller av kvantiteterna, priserna och kvaliteten på råvaror samt kontroller av slutprodukterna (artikel 14 och 15 i rådets förordning (EG) nr 504/97), vilka hänför sig till produktionsstödet för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (rådets förordning (EG) nr 2201/96),

27) granskning av räkenskaper som hänför sig till non-profit-programmet, dvs. ickevinstdrivande institutioners och organisationers inköp av smör (artikel 6 i kommissionens förordning (EEG) nr 2191/81),

28) granskning av räkenskaper som hänför sig till stödet för koncentrerat smör till storkök (artiklarna 11 och 12 i kommissionens förordning (EEG) nr 429/90),

29) granskning av dokument samt fysiska kontroller som hänför sig till övervakningen av konsumtionsstödet för olivolja (artiklarna 7 och 8 i rådets förordning (EEG) nr 3089/78 samt artiklarna 5, 7, 12, 12a, 14, 15, 16, 17, 18 i kommissionens förordning (EEG) nr 2677/85) samt utfärdande av intyg som avses i 18.3 i kommissionens förordning (EEG) nr 2677/85,

30) följande kontroller som hänför sig till vissa oljor (artikel 2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2828/93):

a) kontroller som hänför sig till oljans användningsätt och/eller bestämmelse, och

b) kontroll av att fetter som övergår till fri omsättning inte lagras tillsammans med andra produkter,

31) utfärdande av intyg som hänför sig till import av oliver till gemenskapen (artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 104/91),

32) kontroll av de kvantiteter socker, glukos och glukossirap som används i bearbetade produkter av frukt och grönsaker med stöd av tillverkarens deklaration i fråga om råvaror (artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 2315/95 och artikel 2a i kommissionens förordning (EG) nr 1591/95),

33) kontroll av sådan proviantering som sker via proviantlager och av annan proviantering (artiklarna 41 och 42 i kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87),

34) granskningar som hänför sig till förskottsbetalning (artiklarna 27.1 och 27.2 samt 28.1 och 28.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87 samt artikel 4.3 i rådets förordning (EEG) nr 565/80),

35) granskning av räkenskaper och dokument som hänför sig till kontroller av användning av och/eller bestämmelse för varor från interventionslager samt fysiska kontroller (artikel 2 i kommissionens förordning (EEG) nr 3002/92),

36) fysiska kontroller som hänför sig till exportbidrag enligt rådets förordning (EEG) nr 386/90, och

37) de uppgifter enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 för skötsel av sådana T5-kontrollexemplar som behövs för att fastställa varors användning och/eller bestämmelse, om de förordningar som anges ovan i punkt 1―36 kräver att T5-kontrollexemplar används i samband med de uppgifter som överförs till tullverket.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.