557/1998

Given i Nådendal den 24 juli 1998

Lag om ändring av 37 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984) 37 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 665/1993, som följer:

37 §
Finansiering

Grunddagpenning och därtill ansluten barnförhöjning betalas av statens medel och intäkter av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Staten skall månatligen betala sådana förskott att deras belopp motsvarar det belopp som det beräknas att staten skall betala det året och att förskottet räcker till för att täcka utgifterna under varje månad. De förvaltningskostnader som folkpensionsanstalten åsamkas av verksamhet enligt denna lag skall räknas till anstaltens förvaltningskostnader.

Om betalningen av statsandelen bestäms närmare genom förordning.

Folkpensionsanstalten kan använda förskott som avses i 1 mom. också för kostnader som avses i artiklarna 69 och 70 i Rådets förordning om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EEG nr 1408/71).


Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

RP 64/1998
ShUB 11/1998
RSv 84/1998

Nådendal den 24 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.