547/1998

Given i Nådendal den 24 juli 1998

Lag om ändring av 75 § vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 75 § 2 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag 754/1995, som följer:

75 §
Grunder för körförbud

Den som har körrätt skall, om inte något annat följer av 78 § 2 mom. eller 4 mom. eller 80 §, meddelas körförbud,


5) om han minst fyra gånger inom två år eller tre gånger inom ett år har gjort sig skyldig till en gärning som är straffbar enligt denna lag, med undantag för andra gärningar som bestraffas med ordningsbot än fortkörningsförseelser, eller till en detektorförseelse som avses i 3 § 1 punkten lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen (546/1998), ellerDenna lag träder i kraft den 1 augusti 1998.

RP 242/1997
TrUB 3/1998
RSv 38/1998

Nådendal den 24 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.