535/1998

Given i Nådendal den 10 juli 1998

Lag om förarexamensverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller ordnande av förarexamina och körtillståndsprov som avses i vägtrafiklagen (267/1981) och lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) samt i bestämmelser som utfärdats med stöd av dem.

Om förarexamensverksamhet inom försvarsmakten bestäms särskilt.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) förarexamensverksamhet skötseln av uppgifter som hänför sig till mottagandet av förarexamina och till tillsynen över förarundervisningen samt till certifikat som berättigar till transport av farliga ämnen, till mottagandet av körtillståndsprov och till tillsynen över utbildning för körtillstånd,

2) förarundervisningsverksamhet undervisning för erhållande av rätt att köra motordrivna fordon eller körtillstånd för transport av farliga ämnen samt annan verksamhet som ansluter sig till undervisningen, och

3) förarexamensmottagare en offentlig eller privat serviceproducent med vilken fordonsförvaltningscentralen har ingått avtal om förarexamensverksamhet.

3 §
Ordnande av förarexamensverksamhet

Fordonsförvaltningscentralen svarar för förarexamensverksamheten.

Fordonsförvaltningscentralen ordnar förarexamensverksamhet genom att anskaffa behövliga tjänster hos offentliga eller privata serviceproducenter och genom att sköta uppgifter själv. I de fall där fordonsförvaltningscentralen är mottagare av examen gäller i fråga om centralen vad som bestäms om examensmottagare.

Förarexamensverksamheten skall ordnas så att en med tanke på trafiksäkerheten tillräcklig tillgång till förarexamenstjänster samt körtillståndsprovtjänster som är enhetliga och av god kvalitet tryggas i hela landet. I ett avtal om förarexamensverksamhet skall överenskommas om det område inom vilket serviceproducenten sköter förarexamensverksamheten samt om verksamhetens omfattning och villkoren för den.

Avtal om förarexamensverksamhet skall ingås för minst tre och högst fem år.

4 §
Krav som uppställts för förarexamensmottagare

En förarexamensmottagare skall vara tillförlitlig, sakkunnig, oberoende och solvent.

Förarexamensmottagaren skall visa att han har en tillräcklig personal i förhållande till verksamhetens omfattning samt de övriga resurser som behövs för att verksamheten skall kunna skötas på behörigt sätt.

Förarexamensmottagaren skall i sin tjänst ha en person som ansvarar för förarexamensverksamheten, och denna person skall ha tillräcklig sakkännedom och förtrogenhet med förarexamensverksamhet.

5 §
Bedömning av förarexamensmottagarens tillförlitlighet

En förarexamensmottagare kan anses tillförlitlig, om inte konsessionsinnehavaren eller en medlem eller suppleant i dess styrelse eller förvaltningsråd, verkställande direktören, en ansvarig bolagsman eller någon annan i dominerande ställning genom sitt agerande har visat att han är uppenbart olämplig för uppgiften att utöva förarexamensverksamhet.

6 §
Bedömning av förarexamensmottagarens oavhängighet

En förarexamensmottagare, den som är anställd hos honom eller den som på något annat sätt står i beroendeförhållande till förarexamensmottagaren får inte utöva förarundervisningsverksamhet.

Förarexamensmottagaren eller den som är anställd hos honom får inte heller stå i kommersiellt, ekonomiskt eller något annat beroendeförhållande till den som bedriver förarundervisningsverksamhet eller till en sammanslutning, stiftelse eller offentligrättslig inrättning som bildats av dem som bedriver verksamhet av nämnda slag.

7 §
Krav i fråga om personer som tar emot förarexamina och körtillståndsprov

En person som tar emot förarexamina och körtillståndsproven skall till sin yrkeskunskap och tillförlitlighet vara lämplig för uppgiften och får inte ha gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade trafikbrott eller andra brott på ett sådant sätt att han kan anses olämplig för förarexamensuppgifter.

8 §
God förvaltningssed

I förarexamensverksamhet skall iakttas lagen om förvaltningsförfarande (598/1982). På handlingar som uppkommer i samband med förarexamensverksamhet tillämpas vad som bestäms om myndighetshandlingars offentlighet.

9 §
Bestämmelserna i språklagen

En förarexamensmottagare skall i sin verksamhet iaktta bestämmelserna i språklagen (148/1922).

10 §
Tystnadsplikt

Den som är anställd hos en förarexamensmottagare får inte utan tillstånd för en utomstående yppa sådana uppgifter som gäller en enskild persons hälsotillstånd och som kommit till hans kännedom. En förarexamensmottagare eller den som är anställd hos en sådan får inte för en utomstående yppa sådana uppgifter om brott som framkommit vid tillförlitlighetsbedömning enligt 5 § och som kommit till hans kännedom.

11 §
Tillsyn

Fordonsförvaltningscentralen utövar tillsyn över en förarexamensmottagares verksamhet.

En förarexamensmottagare är skyldig att lämna fordonsförvaltningscentralen uppgifter som behövs för tillsynen över förarexamensverksamheten.

Fordonsförvaltningscentralen har rätt att företa inspektioner på ställen där förarexamensverksamhet enligt denna lag bedrivs. Examensmottagaren skall ordna förhållandena så att en inspektion kan ske på behörigt sätt.

Om en förarexamensmottagare inte uppfyller kraven enligt 4―6 § eller annars bryter mot ett avtal enligt 3 § 3 mom. så att en korrekt förarexamensverksamhet äventyras, kan fordonsförvaltningscentralen omedelbart häva avtalet.

12 §
Personregisteruppgifter

Fordonsförvaltningscentralen har rätt att få de uppgifter ur straffregistret som behövs för fastställande av att de tillförlitlighetskrav som ställs på en förarexamensmottagare eller en person som tar emot förarexamina och körtillståndsproven uppfylls samt att ur körkortsregistret få de uppgifter som behövs för ordnande av den förarexamensverksamhet som avses i denna lag.

13 §
Handräckning

Polisen är skyldig att ge handräckning för tillsynen över att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas.

14 §
Rättelseyrkande och ändringssökande

I beslut som har fattats av en förarexamensmottagare och som gäller förarexamen eller körtillståndsprov får yrkas rättelse hos fordonsförvaltningscentralen. Rättelseyrkandet skall framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Till beslutet skall fogas en anvisning om rättelseyrkande.

I fråga om sökande av ändring i ett beslut som fordonsförvaltningscentralen har fattat i ett ärende som gäller rättelseyrkande eller i egenskap av examensmottagare gäller förvaltningsprocesslagen (586/1996).

15 §
Straffbestämmelser

Den som bedriver förarexamensverksamhet utan något avtal med fordonsförvaltningscentralen skall för olovligt utövande av förarexamensverksamhet dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

En person som tar emot förarexamina betraktas som tjänsteman enligt 2 kap. 12 § strafflagen.

Om straff för en felaktig registeranteckning bestäms i 16 kap. 21 § strafflagen. Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 10 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen.

16 §
Avgiften för förarexamen eller körtillståndsprov

För förarexamen och körtillståndsprov uppbärs en avgift till fordonsförvaltningscentralen. Avgiften fastställs enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

17 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om ordnande av förarexamensverksamhet och om fordonsförvaltningscentralens verksamhet enligt 3 § 2 mom. som mottagare av förarexamina och körtillståndsproven utfärdas genom förordning. Vederbörande ministerium kan utfärda närmare bestämmelser och meddela anvisningar om förarexamenstjänsternas och körtillståndsprovtjänsternas omfattning, de allmänna förutsättningarna för mottagande av förarexamina och körtillståndsproven, behörighetsvillkoren för den personal som utövar förarexamensverksamhet samt om andra detaljer i ordnandet av förarexamensverksamheten.

18 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 63/1998
TrUB 5/1998
RSv 82/1998

Nådendal den 10 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.