522/1998

Given i Nådendal den 10 juli 1998

Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 9 kap. 1 § och mellanrubriken före den,

ändras 1 kap. 4 § 1 mom. 4 punkten, rubriken för 4 kap., 1 § och mellanrubriken före den, 2 §, 3 § 2 mom., 4 och 5 §, 6 § 2 mom., 8 kap. 2 § 1 punkten och 10 kap. 1 § 1 mom.,

av dessa lagrum 1 kap. 4 § 1 mom. 4 punkten, 4 kap. 3 § 2 mom. och 6 § 2 mom. sådana de lyder i lag 581/1996, 5 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag och 10 kap. 1 § 1 mom. i lag 740/1993, samt

fogas till 1 kap. 4 § i stället för det 4 mom. som upphävts genom nämnda lag 581/1996 ett nytt 4 mom., till 2 kap. 1 § ett nytt 2 mom., till 4 kap. en ny 3 a § samt till 8 kap. 2 §, sådan den lyder i nämnda lag 581/1996 och i lag 146/1997, en ny 1 a-punkt som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

4 §

I denna lag avses med


4) värdepappersförmedlare sådana värdepappersföretag som avses i 4 § lagen om värdepappersföretag, sådana utländska värdepappersföretag som avses i 2 § lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996), sådana kreditinstitut som avses i 2 § kreditinstitutslagen (1607/1993) och som enligt sin bolagsordning eller sina stadgar tillhandahåller investeringstjänster av det slag som avses i lagen om värdepappersföretag, samt sådana kreditinstitut och finansiella institut som avses i 2 § lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993),


I denna lag avses med yrkesmässiga investerare

1) sådana värdepappersföretag som avses i 4 § lagen om värdepappersföretag, sådana kreditinstitut som avses i 2 § kreditinstitutslagen, sådana fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder, sådana försäkringsbolag som avses i lagen om försäkringsbolag (1062/1979), sådana ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsaktiebolag som avses i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) samt med dessa jämförbara utländska sammanslutningar som står under myndighetstillsyn,

2) finska staten och sammanslutningar där staten har bestämmanderätt, sådana inrättningar som avses i lagen om statens affärsverk (627/1987) samt andra jämförbara stater eller sammanslutningar,

3) Finlands Bank och med denna jämförbara utländska centralbanker,

4) fondbörsen och med denna jämförbara utländska fondbörser som står under myndighetstillsyn,

5) sådana optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) och med dessa jämförbara utländska optionsföretag som står under myndighetstillsyn,

6) clearingorganisationer, den värdepapperscentral som avses i lagen om värdeandelssystemet (826/1991) samt med dessa jämförbara utländska clearingorganisationer och värdepapperscentraler som står under myndighetstillsyn,

7) finländska eller utländska bolag vars emitterade aktier eller till aktier berättigande värdepapper har upptagits till offentlig handel eller motsvarande handel i någon annan stat, ifall värdepappersförmedlaren skriftligen har meddelat bolaget sin åsikt att detta är en yrkesmässig investerare och förutsatt att bolaget inte inom en av värdepappersförmedlaren utsatt skälig tid skriftligen har motsatt sig meddelandet,

8) finländska eller utländska sammanslutningar eller stiftelser som bedriver investeringsverksamhet enligt uppenbart yrkesmässiga principer, ifall värdepappersförmedlaren skriftligen har meddelat sammanslutningen eller stiftelsen sin åsikt att denna är en yrkesmässig investerare och förutsatt att sammanslutningen eller stiftelsen inte inom en av värdepappersförmedlaren utsatt skälig tid skriftligen har motsatt sig meddelandet, samt

9) andra investerare som skriftligen för en värdepappersförmedlare, med hänvisning till sin yrkesmässighet och investeringserfarenhet, har uppgivit sig vara yrkesmässiga investerare.

2 kap.

Marknadsföring av värdepapper, emission och informationsskyldighet

1 §

I 1 mom. avsedda uppgifter vilkas vilseledande eller osanna karaktär framgår efter att de framförts och vilka kan ha en väsentlig betydelse för investerare, skall ofördröjligen rättas eller kompletteras i tillräcklig utsträckning.

4 kap.

Värdepappershandel och tillhandahållande av investeringstjänster

God sed vid värdepappershandel och tillhandahållande av investeringstjänster
1 §

Vid handel med värdepapper och tillhandahållande av investeringstjänster får inte tillämpas förfaranden som strider mot god sed.

2 §

Värdepappersförmedlare skall upprätta skriftliga avtal om tillhandahållande av investeringstjänster. Skyldigheten att upprätta skriftligt avtal gäller emellertid inte då en värdepappersförmedlare erbjuder en yrkesmässig investerare investeringstjänster.

I avtal om tillhandahållande av investeringstjänster får inte tillämpas villkor som strider mot god sed eller är oskäliga mot kunden. Om värdepappersförmedlaren så som avses i 1 kap. 4 § 4 mom. 7 eller 8 punkten som sin åsikt meddelar att kunden är en yrkesmässig investerare eller om kunden uppger sig vara en sådan yrkesmässig investerare som avses i det nämnda lagrummets 9 punkt, skall värdepappersförmedlaren för kunden förklara vilken inverkan meddelandet har på kundens ställning.

3 §

Förbudet enligt 1 mom. gäller inte värdepappersförmedlare som bedriver marknadsgarantrörelse såsom investeringstjänster eller värdepappersförmedlarrörelse med sådana i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten angivna värdepapper som de har emitterat.

3 a §

En värdepappersförmedlare som erbjuder förmögenhetsförvaltning såsom investeringstjänster skall före tillhandahållandet av investeringstjänsterna be kunden lämna tillräckliga uppgifter om sin ekonomiska ställning och investeringserfarenhet samt om sina målsättningar vad gäller investeringstjänsterna, om inte detta med hänsyn till kundens investeringserfarenhet eller annars med hänsyn till omständigheterna är uppenbart onödigt. Värdepappersförmedlaren skall härvid begära tillräckliga uppgifter också för utredning av om kunden enligt 1 kap. 4 § kan anses som en yrkesmässig investerare.

Den ovan i 1 mom. reglerade skyldigheten gäller också då värdepappersförmedlaren bedriver fondkommissionsrörelse eller tillhandahåller emissionsarrangemang såsom investeringstjänster, ifall kunden före uppdraget ber om investeringsrådgivning för förvärv eller avyttring av värdepapper.

4 §

En värdepappersförmedlare skall utföra sina uppdrag med omsorg i kundens intresse och utan obefogat dröjsmål.

Värdepappersförmedlaren skall om investeringstjänsterna och de värdepapper som dessa gäller ge kunden sådana upplysningar som väsentligt kan påverka kundens beslut, ifall det inte med hänsyn till investeringstjänsternas karaktär eller omständigheterna i övrigt är uppenbart onödigt att upplysningarna ges. Förmedlaren är dock inte skyldig att upplysa kunden om sådana omständigheter som är emittentens eller någon annans affärs- eller yrkeshemligheter eller som berör någons ekonomiska ställning eller andra privata förhållanden eller emittentens ekonomiska ställning och som värdepappersförmedlaren enligt lag skall hemlighålla. Denna skyldighet har värdepappersförmedlaren inte i det fall att kunden är en yrkesmässig investerare.

Värdepappersförmedlaren skall undvika intressekonflikter och, om sådana uppkommer, bemöta sina kunder så som god sed förutsätter. Förmedlaren får inte låta en annan kunds, emittents eller sin egen fördel påverka de anvisningar eller råd som han ger kunden eller sättet att utföra uppdraget.

En värdepappersförmedlare som bedriver fondkommissionsrörelse såsom investeringstjänster skall sköta försäljnings- eller köpeuppdrag som gäller samma värdepapper i den ordning som uppdragen har kommit in, om detta är möjligt med beaktande av det antal värdepapper som uppdraget avser och de prislimiter som kunden bestämt eller övriga villkor för uppdraget.

Finansinspektionen kan, för att uppfylla de krav som ställs i rådets direktiv om investeringstjänster inom värdepappersområdet, utfärda närmare föreskrifter om hur värdepappersförmedlare skall förfara när de tillhandahåller investeringstjänster med stöd av detta kapitel. I föreskrifterna skall beaktas om förmedlarens kund är en yrkesmässig investerare. Finansinspektionen kan på framställning av en sammanslutning av värdepappersförmedlare fastställa de grunder på vilka en kund enligt 1 kap. 4 § 4 mom. 8 eller 9 punkten kan betraktas som en yrkesmässig investerare.

5 §

Värdepappersförmedlaren får inte pantsätta eller för egen räkning överlåta värdepapper som tillhör en kund, utan kundens särskilda skriftliga samtycke.

Om en värdepappersförmedlare som bedriver fondkommissionsrörelse såsom investeringstjänster, ett företag som hör till samma koncern som förmedlaren, en av förmedlaren ägarkontrollerad sammanslutning eller stiftelse eller dessas pensionsstiftelse eller pensionskassa med förmedlarens vetskap är motpart i ett köp där förmedlarens kund är uppdragsgivare, skall värdepappersförmedlaren omedelbart efter avslutet skriftligen underrätta sin kund om detta, såvida inte kunden före avslutet har givit sitt samtycke.

Om en värdepappersförmedlare som tillhandahåller förmögenhetsförvaltning såsom investeringstjänster, ett företag som hör till samma koncern som förmedlaren, en av förmedlaren ägarkontrollerad sammanslutning eller stiftelse eller dessas pensionsstiftelse eller pensionskassa med förmedlarens vetskap är motpart i ett köp med förmedlarens kund, skall värdepappersförmedlaren omedelbart efter avslutet skriftligen underrätta sin kund om detta om inte kunden före avslutet har givit sitt samtycke i förmögenhetsförvaltningsavtalet eller annars före avslutet.

Den skyldighet som följer av 2 och 3 mom. gäller inte värdepappersförmedlare som tillhandahåller yrkesmässiga investerare investeringstjänster.

6 §

Värdepappersförmedlaren får inte ge en annan värdepappersförmedlare uppdrag som gäller handel för hans egen räkning med börsvärdepapper eller marknadsvärdepapper vid den fondbörs eller vid sådan annan offentlig handel, där han själv har rätt att tillhandahålla samma investeringstjänster som gäller samma värdepapper.

8 kap.

Straffstadganden

2 §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) marknadsför eller förvärvar värdepapper genom att lämna uppgifter som nämns i 2 kap. 1 § 1 mom.,

1 a) försummar sin skyldighet enligt 2 kap. 1 § 2 mom.,


skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff bestäms i någon annan lag, för värdepappersmarknadsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

10 kap.

Särskilda stadganden

1 §

På standardiserade optioner och terminer som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer tillämpas 2 kap. 1 §, 4 kap. 1, 2 och 3 a § samt 4 § 2 och 5 mom., 5 kap. 1 §, 7 kap. 2 § samt 8 kap. 1 §, 2 § 1 och 1 a-punkten och 3 § 1 punkten i denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

RP 56/1998
EkUB 11/1998
RSv 56/1998

Nådendal den 10 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.