519/1998

Given i Nådendal den 10 juli 1998

Lag om ändring av lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1996 om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996) 7 § och 8 § 1 mom. samt

fogas till lagen nya 4 a, 4 b, 8 a, 8 b och 13 a § som följer:

4 a §
Kompletteringsskydd för filialer

Utländska värdepappersföretags filialer kan ansöka om medlemskap i den fond för investerarskydd, nedan ersättningsfonden, som avses i lagen om värdepappersföretag för att komplettera sin hemstats investerarskydd, ifall detta inte är lika täckande som det investerarskydd som följer av lagen om värdepappersföretag.

Ansökan skall innehålla tillräckliga uppgifter om det utländska värdepappersföretaget och investerarskyddet i dess hemstat. Ersättningsfonden skall inhämta vederbörande ministeriums, finansinspektionens och Finlands Banks utlåtanden om ansökan. Ersättningsfonden kan avslå en ansökan om investerarskyddet i det utländska värdepappersföretagets hemstat kan anses vara tillräckligt och om vederbörande ministerium ger sitt samtycke.

Ersättningsfonden skall i sitt beslut på en sådan ansökan som avses i 1 mom. bestämma vilka investerarfordringar som ersätts av ersättningsfonden i Finland och till vilket belopp, samt vilken garantiavgift värdepappersföretaget skall betala. Investerarskyddet i det utländska värdepappersföretagets hemstat kan emellertid tillsammans med det skydd som ersättningsfonden ger uppgå till högst det belopp som anges i 40 § 1 mom. lagen om värdepappersföretag.

Ersättningsfondens skyldighet att betala sådana investerarfordringar som avses i 3 mom. inträder emellertid vid den tidpunkt då ersättningsfonden av tillsynsmyndigheten i det utländska värdepappersföretagets hemstat har fått ett meddelande om att skyddssystemet i hemstaten har ålagts att ersätta fordringar som investerare har på det utländska värdepappersföretaget.

Ersättningsfonden skall underrätta de investerare som är kunder hos filialen om ersättningsskyldighetens inträde. Dessutom skall ersättningsfonden genom en offentlig kungörelse meddela vilka åtgärder investerarna skall vidta för att trygga sina rättigheter. Kungörelsen skall på finska och svenska publiceras i de största dagstidningarna på filialens verksamhetsområde.

För att ersättningsfonden skall kunna uppfylla sina förpliktelser skall det utländska värdepappersföretaget tillställa ersättningsfonden uppgifter om investerarna och deras fordringar enligt 1 mom. Dessa uppgifter får ersättningsfonden inte lämna till andra än sådana myndigheter som har rätt att få sekretessbelagda uppgifter.

4 b §
Uteslutning av en filial ur ersättningsfonden

Om en utländsk filial i något väsentligt avseende har brutit mot denna lag eller mot föreskrifter som har utfärdats med stöd av den, kan ersättningsfonden utesluta den tidigast 12 månader efter att ersättningsfonden har tilldelat filialen en varning. Före varningen och uteslutningsbeslutet skall ersättningsfonden höra värdepappersföretaget och finansinspektionen. Ersättningsfonden skall dessutom för varningen och uteslutningsbeslutet utverka samtycke av vederbörande ministerium och av den mot finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i värdepappersföretagets hemstat.

Sådana på investeringstjänster vilka tillhandahållits före uteslutningsbeslutet baserade, investerare tillhöriga fordringar som innehas av en ur ersättningsfonden utesluten utländsk filial omfattas av investerarskyddet till dess att de förfaller till betalning. Ett värdepappersföretag som har uteslutits ur ersättningsfonden är fortsättningsvis solidariskt ansvarigt för betalningen av de fordringar som det innehar, till dess att fordringarna har förfallit till betalning och ostridigt blivit betalda.

Ersättningsfonden skall underrätta finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i värdepappersföretagets hemstat om uteslutningsbeslutet. Ersättningsfonden skall meddela om uteslutningsbeslutet också genom en offentlig kungörelse som publiceras på finska och svenska i de största dagstidningarna inom filialens verksamhetsområde.

7 §
Verksamhetstillstånd för filial

Ett utländskt värdepappersföretag som har erhållit auktorisation i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall hos statsrådet ansöka om verksamhetstillstånd för etablering av en filial i Finland. Finansinspektionens och ersättningsfondens utlåtande skall inhämtas om ansökan. Vid ansökan om verksamhetstillstånd skall i tillämpliga delar iakttas 9 § lagen om värdepappersföretag.

8 §
Beviljande av verksamhetstillstånd

Ett utländskt värdepappersföretag som har erhållit auktorisation i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och vars finansiella verksamhetsbetingelser och administration uppfyller de krav som ställs på tillförlitliga investeringstjänster, kan beviljas verksamhetstillstånd för en filial i Finland. Därvid skall det bedömas om investerarskyddet i filialens hemstat motsvarar nivån på och omfattningen av det skydd som ersättningsfonden ger. När statsrådet beviljar verksamhetstillstånd kan det besluta om filialens medlemskap i ersättningsfonden och bestämma villkoren för medlemskapet.


8 a §
Ersättningsskyldighet

Ersättningsfondens medel kan användas för betalning av investerare tillhöriga fordringar som innehas av ett i likvidation eller konkurs försatt, i 7 § angivet utländskt värdepappersföretags till ersättningsfonden hörande filial i Finland, ifall värdepappersföretagets eller konkursboets tillgångar inte räcker för betalning av fordringarna. Av fordringarna ersätts högst en andel som inte överstiger 20 000 ecu. Fordringarna kan betalas redan under likvidationen eller konkursen.

Ersättningsfondens betalningsskyldighet inträder då fonden av tillsynsmyndigheten i det utländska värdepappersföretagets hemstat har fått veta att det utländska värdepappersföretaget har försatts i likvidation eller konkurs samt att värdepappersföretagets eller konkursboets tillgångar inte räcker för betalning av investerarnas fordringar. Efter att ha fått vetskap om likvidationen eller konkursen skall ersättningsfonden informera de investerare om saken som är kunder hos filialen. Ersättningsfonden skall också genom en offentlig kungörelse meddela vilka åtgärder investerarna skall vidta för att trygga sina rättigheter. Kungörelsen skall på finska och svenska publiceras i de största dagstidningarna på filialens verksamhetsområde.

För att ersättningsfonden skall kunna uppfylla sina i 2 mom. angivna förpliktelser skall värdepappersföretagets filial tillställa ersättningsfonden uppgifter om investerarna och deras fordringar enligt 1 mom. Dessa uppgifter får ersättningsfonden inte lämna till andra än sådana myndigheter som har rätt att få sekretessbelagda uppgifter.

8 b §
Uteslutning av en filial ur ersättningsfonden

Om en filial som avses i 7 § i något väsentligt avseende har brutit mot denna lag, mot föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen eller mot ersättningsfondens stadgar, kan ersättningsfonden utesluta den tidigast 12 månader efter att ersättningsfonden har tilldelat filialen en varning. Före varningen och uteslutningsbeslutet skall ersättningsfonden höra värdepappersföretaget och den mot finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i det utländska värdepappersföretagets hemstat. Ersättningsfonden skall dessutom för varningen och uteslutningsbeslutet utverka samtycke av vederbörande ministerium.

Investerare tillhöriga, på investeringstjänster tillhandahållna före uteslutningsbeslutet baserade fordringar som innehas av en ur ersättningsfonden utesluten utländsk filial, omfattas av investerarskyddet till dess att de förfaller till betalning. Ett värdepappersföretag som har uteslutits ur ersättningsfonden är fortsättningsvis solidariskt ansvarigt för betalningen av de investerare tillhöriga fordringar som det innehar, till dess att fordringarna har förfallit till betalning och ostridigt blivit betalda.

Ersättningsfonden skall underrätta finansinspektionen och den mot finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i värdepappersföretagets hemstat om uteslutningsbeslutet, samt på finska och svenska publicera en offentlig kungörelse i de största dagstidningarna inom filialens verksamhetsområde.

13 a §
Filialens informationsskyldighet

En filial skall på finska och svenska ge alla investerare lättfattlig och tydlig information om det investerarskydd som gäller för investerarnas fordringar och om eventuella brister eller begränsningar i skyddet samt om väsentliga förändringar i dessa uppgifter. Dessutom skall filialen på begäran upplysa investerarna om förutsättningarna för att få ersättning samt om de åtgärder som de skall vidta för att trygga sina fordringar.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

En filial som när denna lag träder i kraft tillhandahåller investeringstjänster i Finland skall inom sex månader efter lagens ikraftträdande ge sina investerarkunder den information som avses i 13 a §.

Till den 31 december 1999 kan i ersättning enligt 8 a § till en och samma investerare betalas ett markbelopp motsvarande högst 15 000 ecu.

RP 56/1998
EkUB 11/1998
RSv 56/1998

Nådendal den 10 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.