518/1998

Given i Nådendal den 10 juli 1998

Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 8 § 2 mom.,

ändras 4 §, 10 § 3 mom., 17 § 2 mom. och 51 § 1 mom. samt

fogas till 10 § ett nytt 4 mom., till 12 § ett nytt 4 mom., till lagen en ny 19 a §, till lagen i stället för 32―43 § och 6 kap. som upphävdes genom lag 1347/1997 ett nytt 6 kap. och till 48 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 583/1997, ett nytt 5 mom. som följer:

4 §
Tillhandahållande av investeringstjänster

Investeringstjänster får tillhandahållas endast av

1) finländska aktiebolag (värdepappersföretag) som har fått verksamhetstillstånd för att tillhandahålla investeringstjänster och av

2) finländska kreditinstitut, enligt kreditinstitutslagen (1607/1993),

vilka hör till den ersättningsfond för investerarskydd som avses i denna lag, nedan ersättningsfonden.

Angående utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster och deras medlemskap i ersättningsfonden bestäms i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996). Angående utländska kreditinstituts och finansiella instituts rätt att tillhandahålla investeringstjänster och deras medlemskap i ersättningsfonden bestäms i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993).

10 §
Beviljande av verksamhetstillstånd

Vederbörande ministerium skall innan ärendet avgörs inhämta finansinspektionens och ersättningsfondens utlåtande om ansökan.

Värdepappersföretaget kan inleda sin verksamhet omedelbart efter att verksamhetstillståndet beviljats, om inte något annat bestäms i tillståndsvillkoren.

12 §
Återkallande av verksamhetstillstånd och begränsning av verksamheten

Samtidigt som statsrådet beslutar återkalla ett värdepappersföretags verksamhetstillstånd kan det bestämma att investerarnas fordringar i enlighet med 6 kap. skall betalas ur ersättningsfonden.

17 §
Etablering av filialer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdets medlemsstater

Finansinspektionen skall inom tre månader efter att ha erhållit de uppgifter som avses i 1 mom. antingen underrätta den tillsynsmyndighet som svarar för finansinspektionen i värdlandet om etableringen och även ge värdepappersföretaget besked om saken samt till underrättelsen foga de upplysningar som avses i 1 mom. och upplysningar om filialens investerarskyddssystem eller ett omnämnande om att ett sådant saknas, eller besluta vägra översända uppgifterna ifall den konstaterar att det med hänsyn till värdepappersföretagets finansiella ställning och förvaltning inte är motiverat att etablera någon filial. En filial får inte etableras om finansinspektionen har vägrat översända uppgifterna.


19 a §
Investerarskydd

Ett värdepappersföretag skall uppge för finansinspektionen hur de utanför Finland etablerade filialernas investerarskydd är ordnat.

6 kap.

Ersättningsfonden

32 §
Medlemskap i ersättningsfonden

För att skydda investerarnas likvida medel och finansiella instrument (fordringar) skall värdepappersföretag höra till ersättningsfonden.

Ett värdepappersföretag blir medlem i ersättningsfonden den dag då det får tillstånd att verka som värdepappersföretag. Ersättningsfonden har rätt att utesluta värdepappersföretaget ur fonden.

Vad som i detta kapitel samt i 19 a §, 48 § 4 mom. och 51 § bestäms om värdepappersföretag, om dem som sköter förvaltningen samt om företagens övriga anställda gäller också sådana finländska kreditinstitut som avses i 4 § samt dem som sköter dessas förvaltning och kreditinstitutens övriga anställda.

33 §
Ersättning ur andra fonder

Sådana i 65 j § kreditinstitutslagen avsedda medel som är insatta på en investerares konto eller som är föremål för betalningsförmedling och ännu inte har bokförts på kontot skall ersättas ur insättningsgarantifonden enligt vad som bestäms i kreditinstitutslagen.

Om ett konto enligt vad ett kreditinstitut eller värdepappersföretag avtalat med en investerare kan användas endast för investeringstjänster eller sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i 16 § 1 mom. 5 punkten, skall de medel som är insatta på kontot eller som är föremål för betalningsförmedling och ännu inte har bokförts på kontot, med avvikelse från 1 mom. ersättas ur ersättningsfonden enligt vad som bestäms i detta kapitel. Också likvida medel som en i värdepappersmarknadslagen avsedd värdepappersförmedlares kunder har satt in på ett konto som avses i 4 kap. 5 a § 1 mom. värdepappersmarknadslagen och som har öppnats i värdepappersförmedlarens namn skall ersättas enligt vad som bestäms i detta kapitel.

Angående den registeransvariges och värdepapperscentralens ansvar samt angående skyldigheten att enligt lagen om värdeandelssystemet (826/1991) göra inbetalningar till värdepapperscentralens fond gäller vad som särskilt bestäms om saken. Om ersättning kan betalas ur ersättningsfonden, den clearingfond som avses i värdepappersmarknadslagen och ur värdepapperscentralens fond, skall ersättningen enligt detta kapitel i första hand betalas ur ersättningsfonden.

34 §
Ersättningsfondens förvaltning

Ersättningsfonden förvaltas av en delegation som utses av de värdepappersföretag som hör till fonden samt av en styrelse som delegationen utser. Ersättningsfondens styrelse skall, utöver vad som annorstädes i lagen bestäms och i övrigt föreskrivs om dess uppgifter

1) ge vederbörande ministerium utlåtande om värdepappersföretags ansökningar om verksamhetstillstånd,

2) besluta om att tilldela värdepappersföretag varning och utesluta värdepappersföretag ur ersättningsfonden,

3) fastställa och ordna uppbörden av värdepappersföretagens garantiavgifter,

4) besluta om betalning av ersättning till investerare då ett värdepappersföretag konstaterats vara insolvent,

5) förvalta ersättningsfondens tillgångar och placera dem enligt vad som föreskrivs i denna lag och ersättningsfondens stadgar,

6) övervaka att värdepappersföretagen uppfyller de skyldigheter som medlemskapet i ersättningsfonden innebär,

7) hos värdepappersföretagen uppbära kostnaderna för förvaltningen av ersättningsfonden,

8) ombesörja ersättningsfondens informationsskyldighet,

9) underrätta finansinspektionen om beslut som avses i 3 punkten,

10) omedelbart underrätta finansinspektionen om förfaranden som strider mot bestämmelserna och föreskrifterna om ersättningsfondens verksamhet, samt

11) fatta alla andra beslut om förvaltningen av ersättningsfonden, ifall det inte har bestämts eller med stöd av denna lag föreskrivits att besluten skall fattas på något annat sätt.

På ersättningsfondens bokföring och bokslut tillämpas bokföringslagen (1336/1997).

Utöver vad som i detta kapitel bestäms om ersättningsfondens förvaltning skall på denna tillämpas föreningslagen (503/1989).

35 §
Ersättningsfondens stadgar

Ersättningsfonden skall ha stadgar som tryggar fondens verksamhet och skötseln av dess lagstadgade uppgifter. Ersättningsfondens stadgar och ändringar i dem fastställs av vederbörande ministerium, som innan det fastställer stadgarna skall be finansinspektionen och Finlands Bank ge ett utlåtande om ansökan. Stadgarna skall innehålla föreskrifter som kompletterar denna lag och bestämmelserna i annan lagstiftning, åtminstone i fråga om

1) förfarandet vid antagande av ett värdepappersföretag som medlem i ersättningsfonden samt förfarandet när en medlem utesluts eller utträder ur fonden,

2) hur och på vilka grunder ersättningsfondens garantiavgifter och förvaltningskostnader fastställs och fördelas mellan fondmedlemmarna samt hur ersättningsfondens minimikapital skall avsättas under övergångsperioden och efter inträffade ersättningsfall,

3) när och hur garantiavgifterna och förvaltningskostnaderna skall betalas in,

4) när, på vilka villkor och hur ersättningsfonden kan uppta kredit för sin verksamhet, hur garantiavgifterna i en sådan situation skall höjas samt hur ansvaret för kreditens återbetalning skall fördelas mellan ersättningsfondens medlemmar,

5) förutsättningarna för att eventuellt täcka en del av ersättningsfondens kapital med försäkringar,

6) antalet styrelsemedlemmar och sättet för val av dessa, styrelsens mandatperiod, beslutförhet, beslutsförfarande och uppgifter samt hur styrelsen skall sammankallas,

7) sättet för val av ersättningsfondens delegation samt delegationens beslutförhet, beslutsförfarande och uppgifter samt hur och när delegationen skall sammankallas,

8) de förutsättningar under vilka ersättningsfondens styrelse kan delegera beslutanderätt till verksamhetsledaren eller ombudsmannen samt behörighetsfördelningen mellan styrelsen och verksamhetsledaren eller ombudsmannen,

9) ersättningsfondens räkenskapsperiod och bokslutstidpunkt samt när och hur ersättningsfondens konton och förvaltning skall undergå revision,

10) hur många godkända revisorer eller revisionssammanslutningar som skall väljas för ersättningsfonden och enligt vilket förfarande samt revisorernas mandatperiod,

11) alternativa sätt att placera ersättningsfondens tillgångar, samt i fråga om

12) ändring av fondens stadgar.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. skall i stadgarna anges under vilka förutsättningar utländska värdepappersföretags och kreditinstituts filialer i Finland kan bli medlemmar i, uteslutas eller utträda ur ersättningsfonden, samt grunderna för fondens anslutningsavgift och ersättningsskyldighet.

36 §
Garantiavgift

Minimibeloppet av de sammanlagda garantiavgifter som årligen skall inbetalas till ersättningsfonden fastställs på fondens framställning av vederbörande ministerium efter att detta inhämtat finansinspektionens och Finlands Banks utlåtande.

Ett värdepappersföretag skall årligen betala en av ersättningsfondens styrelse fastställd garantiavgift som räcker för att trygga investerarnas fordringar. Garantiavgiften skall bestämmas med hänsyn till de av värdepappersföretaget tillhandahållna och av fondens investerarskydd omfattade investeringstjänsternas karaktär, antalet kunder som omfattas av investerarskyddet samt med hänsyn till värdepappersföretagets konsoliderade kapitalbas. Enligt ersättningsfondens stadgar skall garantiavgiften fastställas på enahanda grunder för värdepappersföretag som tillhandahåller samma typ av investeringstjänster. Värdepappersföretagen skall på begäran tillställa ersättningsfonden de detaljerade uppgifter som fonden behöver för att fastställa garantiavgiften.

De kreditinstitut som hör till sammanslutningen av andelsbanker skall betraktas som ett enda kreditinstitut när garantiavgiften beräknas. Garantiavgiften för sammanslutningen av andelsbanker skall betalas till ersättningsfonden av sammanslutningens centralinstitut. Den av centralinstitutet inbetalda garantiavgiften fördelas mellan medlemskreditinstituten i enlighet med 2 mom. Med finansinspektionens tillstånd kan garantiavgiften fördelas också på något annat sätt.

Finansinspektionen skall underrättas om de enligt 2 och 3 mom. fastställda garantiavgifterna senast en månad innan de enligt ersättningsfondens stadgar skall betalas till ersättningsfonden. Finansinspektionen kan ålägga ersättningsfonden att höja ett värdepappersföretags garantiavgift om finansinspektionen anser att den av ersättningsfondens styrelse fastställda garantiavgiften inte räcker för att trygga investerarnas fordringar.

Högst hälften av ersättningsfondens kapital kan täckas genom försäkring. Finansinspektionen skall varje år kontrollera att ersättningsfondens kapital har ökats genom regelbundna inbetalningar av likvida medel. Försäkring skall tecknas i ersättningsfondens namn och kostnaderna för försäkringen skall betalas av de till ersättningsfonden hörande värdepappersföretagen gemensamt.

I ersättningsfondens stadgar kan bestämmas att uppbörden av garantiavgifter med vederbörande ministeriums tillstånd får avbrytas för högst ett år i sänder, ifall ersättningsfondens kapital uppgår till det minimibelopp som nämns i 44 §.

Ett värdepappersföretag har inte rätt att kräva att dess andel i ersättningsfonden skall avskiljas för företaget eller att överlåta andelen till någon annan och andelen får inte räknas in i värdepappersföretagets tillgångar.

37 §
Garantiavgifter för utländska värdepappersföretags och kreditinstituts filialer

Garantiavgifterna för till ersättningsfonden hörande utländska värdepappersföretags och kreditinstituts filialer i Finland skall i tillämpliga delar fastställas enligt 36 §.

38 §
Investerarskyddets omfattning

Investerarskyddet omfattar investerare som har tillhandahållits investeringstjänster eller sådana förvarings- eller förvaltningstjänster som avses i 16 § 1 mom. 5 punkten.

Oavsett 1 mom. ersätter ersättningsfonden emellertid inte i 1 kap. 4 § 4 mom. värdepappersmarknadslagen angivna yrkesmässiga investerares fordringar och inte heller sådana investerares fordringar som har orsakat, dragit nytta av eller förvärrat värdepappersföretagets ekonomiska svårigheter.

39 §
Ersättningsskyldighetens inträde

Om ett värdepappersföretag i samband med tillhandahållande av investeringstjänster eller sådana förvarings- eller förvaltningstjänster som avses i 16 § 1 mom. 5 punkten, inte enligt lag eller avtal har betalt en i 38 § angiven investerares klara och ostridiga fordringar som värdepappersföretaget innehar eller förvaltar, kan investeraren anmäla detta till finansinspektionen.

Finansinspektionen skall inom 21 dagar efter en sådan anmälan som avses i 1 mom. eller efter att på något annat sätt ha fått vetskap om saken besluta om ersättningsfonden skall betala investerarens fordringar. En förutsättning för betalningsskyldigheten är att orsaken till den uteblivna betalningen av en i 1 mom. angiven fordran är att värdepappersföretaget har försatts i konkurs, undergår företagssanering eller annars enligt finansinspektionens bedömning inte endast tillfälligt är insolvent samt att det finns tillräcklig utredning om saken.

Finansinspektionen skall underrätta ersättningsfonden, värdepappersföretaget och vederbörande ministerium om sitt beslut enligt 2 mom. samt, i det fall att värdepappersföretaget har en filial utanför Finland, även den tillsynsmyndighet i filialens värdland som motsvarar finansinspektionen och det skyddssystem som motsvarar ersättningsfonden.

För att finansinspektionens i 2 mom. avsedda beslut skall kunna verkställas och för att beslut om ersättningar till enskilda investerare skall kunna fattas skall värdepappersföretaget tillställa ersättningsfonden och finansinspektionen upplysningar om samtliga investerare och fordringar som avses i 1 mom.

40 §
Fordringar som ersätts

Av ersättningsfondens medel betalas i 38 § angivna investerares fordringar som innehas eller förvaltas av ett värdepappersföretag i samband med att detta tillhandahåller investeringstjänster eller sådana förvaringsoch förvaltningstjänster som avses i 16 § 1 mom. 5 punkten. Till en och samma investerare kan i ersättning betalas nio tiondedelar av investerarens fordran på ett värdepappersföretag, dock högst ett markbelopp som motsvarar 20 000 ecu.

Den ersättning som betalas till en investerare skall räknas enligt marknadsvärdet den dag då finansinspektionen fattade sitt beslut enligt 39 § 2 mom. eller den dag då värdepappersföretagets insolvens konstaterades, beroende på vilket datum som infaller tidigare. En förutsättning för betalning av ersättning till en investerare är att dennes rätt till de fordringar som värdepappersföretaget innehar är ostridig. Om flera har samfälld rätt till ersättningen skall varje samägares andel beaktas när investerarens ersättning räknas ut.

Tillgångar som har förvärvats genom ett brott för vilket en fällande dom har meddelats enligt 32 kap. 1 § 2 mom. strafflagen kan inte betalas ur ersättningsfonden.

Om ett värdepappersföretags verksamhetstillstånd återkallas, skall de investerare tillhöriga fordringar som värdepappersföretaget innehar och förvaltar omfattas av investerarskyddet till dess att de förfaller till betalning. Ett värdepappersföretag vars verksamhetstillstånd har återkallats är fortsättningsvis solidariskt ansvarigt för betalningen av de investerare tillhöriga fordringar som det innehar, till dess att de till investeringstjänsterna anslutna fordringarna har förfallit till betalning och ostridigt blivit betalda.

Investerare som är kunder hos filialer till värdepappersföretag och kreditinstitut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får ersättning för sina fordringar ur ersättningsfonden högst till det belopp som anges i 1 mom.

41 §
Ersättningsfondens regressrätt

Ersättningsfonden får regressrätt mot ett värdepappersföretag för de fordringar som den har ersatt enligt 40 § 1 mom. På fordringarna skall betalas ränta enligt vad som föreskrivs i ersättningsfondens stadgar. De belopp som ersättningsfonden med stöd av sin regressrätt uppbär hos värdepappersföretag skall överföras till fondens kapital.

42 §
Värdepappersföretagens solidariska ansvar samt betalning av investerares fordringar

Värdepappersföretagen är solidariskt ansvariga för ersättningsfondens skyldigheter och förbindelser. Investerarnas fordringar betalas ur ersättningsfonden i finska mark. Om ersättningsfondens medel inte räcker till betalning av investerarnas fordringar, kan ersättningsfonden i enlighet med sina stadgar uppta kredit för sin verksamhet. Krediten återbetalas genom att förhöjda garantiavgifter uppbärs hos de värdepappersföretag som hör till ersättningsfonden.

Ersättningsfonden skall betala investerarnas fordringar utan obefogat dröjsmål, likväl inom tre månader efter finansinspektionens beslut enligt 39 § 2 mom. eller statsrådets beslut enligt 12 § 4 mom. Om värdepappersföretaget före det i 39 § 2 mom. angivna beslutet träder i likvidation, undergår företagssanering eller försätts i konkurs, skall tiden räknas från likvidations-, saneringseller konkursbeslutet. På ersättningsskulden skall betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen (633/1982) räknat från finansinspektionens beslut enligt 39 § 2 mom. eller statsrådets beslut enligt 12 § 4 mom.

Finansinspektionen kan av särskilda skäl med högst tre månader förlänga den tid inom vilken ersättningsfonden skall betala investerarnas fordringar. Oavsett en eventuell förlängning skall ersättningsfonden emellertid betala ersättningen utan dröjsmål i det fall att en senare betalning av ersättningen vore oskälig från ersättningstagarens synpunkt.

Om ersättningsfonden inte har ersatt en investerares fordran inom den i 2 och 3 mom. angivna tiden, har investeraren fått en indrivningsbar fordran på ersättningsfonden.

Om en investerare eller dennas företrädare är åtalad för ett häleribrott enligt 32 kap. 1 § 2 mom. strafflagen, kan ersättningsfonden utan hinder av 2 och 3 mom. skjuta upp betalningen till dess att en domstol har avgjort ärendet.

43 §
Ersättningsfondens informationsskyldighet

Ersättningsfonden skall skriftligen informera alla kunder hos vederbörande värdepappersföretag om finansinspektionens beslut enligt 39 § 2 mom. Dessutom skall ersättningsfonden genom en offentlig kungörelse meddela vilka åtgärder investerarna skall vidta för att trygga sina fordringar. Kungörelsen skall också publiceras i de största dagstidningarna på de officiella språken inom värdepappersföretagets verksamhetsområde.

Ersättningsfonden kan bestämma en tid på minst sex månader inom vilken investerarna skall vidta åtgärder för att trygga sina fordringar. Fonden får emellertid inte vägra betala ersättningen i det fall att investeraren av något tvingande skäl inte har kunnat bevaka sin fordringsrätt inom den utsatta tiden.

44 §
Ersättningsfondens minimikapital, placeringar och likviditet

Ersättningsfondens kapital skall uppgå till minst 50 miljoner mark. Kapitalet skall avsättas genom regelbundna inbetalningar av likvida medel. Om minimikapitalet underskrids till följd av att fonden betalt ut ersättningar till investerare skall kapitalet åter ökas till minimibeloppet inom den i ersättningsfondens stadgar angivna tiden.

Ersättningsfondens medel skall investeras på ett säkert och effektivt sätt som tryggar fondens likviditet samt med beaktande av riskspridningsprincipen. Avkastningen på investeringarna skall läggas till ersättningsfondens kapital.

Ersättningsfondens medel får inte investeras i aktier eller andelar i sådana värdepappersföretag eller kreditinstitut som hör till fonden eller i sammanslutningar som hör till samma konsolideringsgrupp som dessa, och inte heller i andra värdepapper som har emitterats av värdepappersföretag eller kreditinstitut som hör till fonden eller sammanslutningar som hör till samma konsolideringsgrupp som dessa eller i värdepapper som har emitterats av en sådan säkerhetsfond som avses i 6 kap. kreditinstitutslagen. Vad som i detta moment föreskrivs om värdepappersföretag eller kreditinstitut gäller också utländska värdepappersföretag eller kreditinstitut som är medlem i ersättningsfonden och sammanslutningar som hör till samma konsolideringsgrupp som dessa.

Ersättningsfondens likviditet skall vara tillräckligt tryggad med hänsyn till fondens verksamhet.

45 §
Uteslutning ur ersättningsfonden

Om ett värdepappersföretag inte har iakttagit vad som i lagen bestäms om ersättningsfonden eller de med stöd av denna lag utfärdade bestämmelserna och föreskrifterna eller ersättningsfondens stadgar, skall ersättningsfonden i enlighet med 34 § göra en anmälan om saken till finansinspektionen. Efter att ha fått anmälan skall finansinspektionen tillsammans med ersättningsfonden vidta de åtgärder som den anser vara nödvändiga för att rätta till saken.

Om det genom de åtgärder som nämns i 1 mom. inte kan säkerställas att ett värdepappersföretag uppfyller sina skyldigheter och om åsidosättandet av skyldigheterna måste anses vara en väsentlig förseelse, kan ersättningsfonden underrätta värdepappersföretaget om sin avsikt att utesluta det ur ersättningsfonden. Värdepappersföretaget kan uteslutas ur ersättningsfonden tidigast 12 månader efter att ersättningsfonden har tilldelat värdepappersföretaget en varning. Ersättningsfonden skall höra värdepappersföretaget före varningen och uteslutningsbeslutet. Ersättningsfonden skall utverka vederbörande ministeriums samtycke till varningen och uteslutningsbeslutet. Ersättningsfonden skall publicera uteslutningsbeslutet så som nämns i 43 § 1 mom.

De investerare tillhöriga fordringar som ett ur ersättningsfonden uteslutet värdepappersföretag innehar och förvaltar omfattas av investerarskyddet till dess att de förfaller till betalning. Ett värdepappersföretag som har uteslutits ur ersättningsfonden är fortsättningsvis solidariskt ansvarigt för betalningen av de investerare tillhöriga fordringar som det innehar och förvaltar, till dess att de till investeringstjänsterna anslutna fordringarna har förfallit till betalning och ostridigt blivit betalda.

46 §
Marknadsföringsbegränsning och informationsskyldighet

Ett värdepappersföretag får inte i sin marknadsföring använda osanna eller vilseledande uppgifter om investerarskyddet. Värdepappersföretaget får i sin marknadsföring använda endast uppgifter som gäller det egna investerarskyddet.

Ett värdepappersföretag skall på finska och svenska ge alla investerare lättfattlig och tydlig information om det investerarskydd som gäller för fordringarna och om eventuella brister eller begränsningar i skyddet samt om väsentliga förändringar i dessa uppgifter. Ett till ersättningsfonden hörande kreditinstitut skall dessutom upplysa investerarna om huruvida dessas tillgångar skyddas av ersättningsfonden eller av insättningsgarantifonden.

Utöver vad som i 43 § bestäms om ersättningsfondens informationsskyldighet skall ett värdepappersföretag på begäran upplysa investerarna om de förutsättningar under vilka ersättning betalas samt om de åtgärder som investerarna skall vidta för att trygga sina fordringar.

Ett värdepappersföretag som har etablerat en filial i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall lämna de i denna paragraf angivna uppgifterna på de officiella språken i den medlemsstat där filialen finns.

47 §
Besvärsrätt

Ett värdepappersföretag har rätt att få ett av ersättningsfonden med stöd av denna lag fattat beslut upptaget till finansinspektionens prövning inom 30 dagar från beslutet.

48 §
Tystnadsplikt

Vad som i denna paragraf bestäms om tystnadsplikt gäller också den som när han utför sådana uppgifter som avses i 6 kap. har fått veta en omständighet som inte är offentliggjord eller en affärs- eller yrkeshemlighet om ett värdepappersföretags eller dess kunders ekonomiska ställning eller enskilda förhållanden.

51 §
Skadestånd

Den som bryter mot denna lag eller mot bestämmelser som har utfärdats med stöd av den eller mot ersättningsfondens stadgar och härigenom orsakar skada, är skyldig att ersätta denna.1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1998. Ersättningsfondens stadgar skall fastställas innan lagen träder i kraft.

2. Ett värdepappersföretag som när denna lag träder i kraft har verksamhetstillstånd enligt lagen om värdepappersföretag, anses ha blivit medlem i ersättningsfonden den dag då det ansöker om medlemskap i fonden.

3. Ett värdepappersföretag som när denna lag träder i kraft har verksamhetstillstånd enligt lagen om värdepappersföretag, men som inte inom en månad efter denna lags ikraftträdande har ansökt om medlemskap i ersättningsfonden, skall inom tre månader efter lagens ikraftträdande sluta tillhandahålla investeringstjänster.

4. Ersättningsfonden skall i enlighet med 36 § 4 mom. underrätta finansinspektionen om garantiavgifternas storlek inom tre månader efter denna lags ikraftträdande.

5. Garantiavgifterna skall avsättas till ersättningsfonden så att fondens kapital uppgår till det i 44 § bestämda minimibeloppet inom fem år efter att denna lag har trätt i kraft. Utan hinder av vad som i 36 § 5 mom. bestäms om försäkringens maximibelopp kan försäkringen under fem år efter lagens ikraftträdande täcka över hälften av fondens minimikapital, ifall försäkringen omedelbart täcker fondens minimikapital och tecknas inom tre månader efter lagens ikraftträdande.

6. Den ersättning som enligt 40 § 1 mom. kan betalas till en och samma investerare utgör till den 31 december 1999 nio tiondedelar av investerarens fordringsrätt på ett värdepappersföretag, dock ett markbelopp motsvarande högst 15 000 ecu.

7. De fordringar som investerare har i egenskap av kunder hos ett värdepappersföretags filial inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall till den 31 december 1999 ersättas upp till det belopp varmed de skulle ersättas enligt systemet för investerarskydd i den stat där filialen är etablerad, likväl högst till det belopp som ersättningsfondens skydd berättigar till.

8. Ett värdepappersföretag som har verksamhetstillstånd när denna lag träder i kraft skall inom sex månader efter lagens ikraftträdande ge samtliga investerare som är dess kunder de upplysningar som avses i 46 § 2 mom.

RP 56/1998
EkUB 11/1998
RSv 56/1998

Nådendal den 10 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.