511/1998

Given i Nådendal den 10 juli 1998

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 48 § 2 mom., sådant det lyder i lag 321/1997,

ändras 8 § 1 mom. 10 punkten, 14 § 1 mom. och 46 § 4 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 8 § 1 mom. 10 punkten i lag 321/1997, 14 § 1 mom. i lag 1539/1997 och 46 § 4 mom. i lag 152/1993, samt

fogas till lagen en ny 48 a §, som följer:

8 §

Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro bland andra:


10) försäkringsbolags, försäkringsföreningars, försäkringskassors och övriga med dem jämförliga försäkringsanstalters lagbestämda överföringar till ersättnings- och försäkringspremieansvaret samt de belopp som enligt försäkringstekniska grunder behövs för täckning av pensionsstiftelsers och andra med dem jämförliga pensionsanstalters pensionsförbindelser och andra sådana förbindelser,


14 §

Som anskaffningsutgift för omsättnings-, investerings- och anläggningstillgångar anses summan av de rörliga utgifterna för anskaffning och framställning av nyttigheten. Till anskaffningsutgiften räknas dessutom de fasta utgifter och ränteutgifter som med stöd av 4 kap. 5 § bokföringslagen (1336/1997) räknats in i anskaffningsutgiften för nyttigheten.


46 §

Med avvikelse från 3 mom. får en försäkringsanstalt som bedriver lagbestämd pensionsförsäkring göra en kreditförlustreservering som avses i 1 mom. på basis av andra fordringar än försäkringspremiefordringar. En sådan anstalt får dessutom dra av en kreditförlustreservering som den under skatteåret har gjort på basis av försäkringspremiefordringar, om det sammanlagda beloppet av sådana kreditförlustreserveringar inte överstiger två procent av summan av försäkringspremiefordringarna eller den sannolika större risken för kreditförluster som den skattskyldige påvisar. Bestämmelsen i 17 § 2 punkten tillämpas inte på en försäkringsanstalt som bedriver lagbestämd pensionsförsäkring. Det som bestäms ovan i detta moment gäller dock inte en pensionsanstalt som får dra av en reservering som avses i 48 a §. En sådan pensionsanstalt får inte dra av kreditförlustreservering. Bestämmelsen i 17 § 2 punkten tillämpas på dess försäkringspremiefordringar.


48 a §

En försäkringsanstalt som bedriver lagbestämd pensionsförsäkring får dra av en reservering, vars maximibelopp är beloppet av den överföring till det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret enligt 14 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997).

En pensionsstiftelse som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (395/1961) får dra av en reservering, vars maximibelopp är beloppet av överföringen till tilläggsförsäkringsansvaret enligt 43 § 2 mom. 3 punkten (1323/1997) lagen om pensionsstiftelser (1774/1995).

En pensionskassa som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare får dra av en reservering, vars maximibelopp är beloppet av överföringen till tilläggsförsäkringsansvaret enligt 79 § 2 mom. (1322/ 1997) lagen om försäkringskassor (1164/ 1992).

Om den med stöd av 1―3 mom. avdragna reserveringens belopp överstiger det i bestämmelsen avsedda tilläggsförsäkringsansvarets belopp under två på varandra följande skatteår, räknas den överskjutande delen som beskattningsbar inkomst för det sistnämnda skatteåret.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1998.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 1999.

Lagens 48 a § tillämpas dock på yrkande av den skattskyldige redan vid beskattningarna för skatteåren 1997 och 1998, dock så att den skattskyldige för skatteåret 1998 får dra av den i 48 a § avsedda reserveringen endast om kreditförlustreservering inte dras av under samma skatteår.

Kreditförlustreserveringar som före 1999 dragits av vid beskattningen av en pensionsanstalt som avses i 48 a § räknas i lika stora årliga poster som skattepliktig inkomst under skatteåren 1999―2001.

Lagens 14 § 1 mom. tillämpas på yrkande av den skattskyldige redan vid beskattningen för skatteåret 1998.

RP 71/1998
StaUB 21/1998
RSv 81/1998

Nådendal den 10 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.