510/1998

Given i Nådendal den 10 juli 1998

Lag om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1996 om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996) 2 § 8 punkten, 8 § 1 mom., 8 a § 1 och 3 mom., 10 § 1 mom. samt den accistabell som utgör bilaga till lagen,

av dessa lagrum 8 § 1 mom., 8 a § 1 och 3 mom. samt accistabellen sådana de lyder i lag 1261/1997, samt

fogas till 2 § nya 9―11 punkter samt till lagen en ny 8 b § och en ny mellanrubrik före 8 b § som följer:

2 §

I denna lag avses med


8) industri brytning av mineraler samt industriell tillverkning och förädling av varor; med industri jämställs även yrkesmässig växthusodling,

9) företag en näringsidkare inom industrin med sådan rörelse eller yrkesutövning som avses i lagen om beskattning av näringsinkomst (360/1968),

10) räkenskapsperiod en sådan räkenskapsperiod som avses i 1 kap. 4 § bokföringslagen (1336/1997),

11) förädlingsvärde det sammanlagda beloppet av rörelsevinst (-förlust), avskrivningar och värdenedgång samt personalkostnader enligt det bokslut som fastställts för företagets räkenskapsperiod utan sådan accisåterbäring som avses i denna lag.

8 §

Den som producerar elström

1) med vindkraft eller

2) i ett vattenkraftverk vars nominella effekt är högst en megavoltampere, eller

3) i ett kraftvärmeverk med en nominell effekt på högst 40 megavoltampere vilket producerar elström med ved eller bränntorv

har rätt att på ansökan erhålla stöd för elström som levererats till elnätet. Stödet för elström som avses i 1 punkten är lika stort per kilowattimme som accisen på elström i accisklass I enligt den accistabell som utgör bilaga till lagen. För annan ovan avsedd elström är stödet lika stort per kilowattimme som accisen på elström i accisklass II.


8 a §

Den som producerar elström med ved eller träbaserade bränslen och överför på detta sätt producerad elström till elnätet har rätt att i andra fall än de som avses i 8 § på ansökan erhålla stöd för elström som levererats till elnätet. Samma rätt gäller på motsvarande sätt den som producerar elström med avgaser från metallurgiska processer. Stödet är lika stort per kilowattimme som accisen på elström i accisklass II enligt den accistabell som utgör bilaga till lagen.


Den som producerar elström med ved eller träbaserade bränslen eller med avgaser från metallurgiska processer för eget eller andras bruk utan att överföra elström till elnätet har rätt att för detta erhålla ett stöd som motsvarar den elaccis som bör erläggas. Stödet utbetalas så att den till stöd berättigade accisskyldige uppger denna typ av elström som sin accisfria leverans. På det förfarande som gäller genomförandet av accisfriheten tillämpas lagen om påförande av accis (1469/1994).


Accisåterbäring för energiintensiva företag
8 b §

När acciser som ett företag under räkenskapsperioden betalt för produkter som avses i denna lag och för lätt och tung brännolja samt acciser som ingått i anskaffningspriset på motsvarande produkter som företaget skaffat under nämnda tid (beloppet av betalda acciser) utgör mer än 3,7 procent av företagets förädlingsvärde, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka att 85 procent av de acciser som betalts för produkterna eller som ingått i anskaffningspriset för dem återbärs (accisåterbäring). Av accisåterbäringen utbetalas dock endast den andel som överstiger 300 000 mark. Accisåterbäringen får vara högst lika stor som beloppet av de acciser som betalts för produkter som avses i denna lag eller som ingått i anskaffningspriset på dessa produkter.

Vid beräkningen av beloppet av betalda acciser enligt 1 mom. avdras det stöd som avses i 8 och 8 a § och som företaget under räkenskapsperioden varit berättigat till, om det inte har beaktats i företagets accisbeskattning, samt sådana accisåterbäringar som avses i 10 a § lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994). Har företaget under räkenskapsperioden överlåtit vidare produkter som avses i denna paragraf, beaktas inte de acciser som företaget betalt för dessa då beloppet av de betalda acciserna räknas ut.

Ansökan om accisåterbäring skall göras till distriktstullkammaren på företagets hemort inom sex månader efter utgången av räkenskapsperioden. Genom förordning kan utfärdas närmare bestämmelser om de utredningar som krävs som stöd för ansökan.

Om inte något annat bestäms i denna lag, gäller om accisåterbäring i tillämpliga delar vad som bestäms i lagen om påförande av accis eller med stöd av den om accisrättelse, efterbeskattning, accisförhöjning, bokföringsskyldighet, granskning och skyldighet att lämna uppgifter samt vad som i övrigt bestäms om accis. Har företaget efter räkenskapsperioden till någon annan överlåtit i denna paragraf avsedda produkter, för vilka har återburits accis med stöd av 1 mom., återkrävs accisåterbäringen. Företaget skall utan dröjsmål göra en anmälan om överlåtelsen till distriktstullkammaren på hemorten för sådana åtgärder som avses i detta moment.

På accisåterbäringen tillämpas dessutom lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd.

10 §

Då elström produceras i en anläggning för kombinerad produktion av el och värme betalas accis enligt accistabellen på de bränslen som används för produktion av värme som om värmen hade producerats med en verkningsgrad om 100 procent.Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

Det förfarande som avses i 8 a § 3 mom. i denna lag i fråga om elström som produceras med avgaser från metallurgiska processer tillämpas från ingången av den kalendermånad som följer efter kalendermånaden under vilken kommissionen godkänt det stöd som avses i momentet. För tiden mellan denna lags ikraftträdande och kalendermånaden då stödet godkändes betalas stödet på ansökan i efterskott. Stödet är då lika stort som accisen på elström, och på stödet tillämpas i övrigt 8 § 2―5 mom.

Lagens 8 b § tillämpas första gången på den räkenskapsperiod som inleds sedan denna lag trätt i kraft.

RP 55/1998
StaUB 19/1998
RSv 76/1998
Rådets direktiv 92/82/EEG; EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 19

Nådendal den 10 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Bilaga

ACCISTABELL
Produkt Produktgrupp Grundaccis Tilläggsaccis Försörjningsberedskapsavgift
Elström p/kWh ― accisklass I 1 4,1 0,075
― accisklass II 2 2,5 0,075
Stenkol, stenkolsbriketter och fasta bränslen av stenkol mk/t 3 246,0 7,0
Bränntorv mk/MWh 4 9,0
Naturgas, i gasform p/nm3 5 10,3 0,5
Tallolja p/kg 6 32,1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.