505/1998

Given i Nådendal den 10 juli 1998

Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 6 §, 7 § 1 mom., 8 §, 10 § 3 mom., 11 §, 14 § 1 mom., 19 och 20 §, 23 § 1 mom., 26 § 1 mom., 41 § 4 mom., 51 § 1 mom., 54, 59 och 61 §, 62 § 2 mom., 63 § 2 mom., 64, 66, 67, 69, 73 och 75 §, 76 § 1 och 4 mom., 79 § 1 mom., 80, 82 och 85 §, 88 § 4 mom. och 90 §,

av dessa lagrum 10 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1122/1996, 62 § 2 mom. sådant det lyder i lag 997/1996 och 85 § sådan den lyder i lag 536/1996, som följer:

6 §
Myndighet som verkställer beskattningen

Beskattningen verkställs av det skatteverk inom vars område den skattskyldiges hemkommun finns.

Det skatteverk inom vars område en sammanslutnings hemkommun finns skall fastställa den grund enligt vilken sammanslutningens inkomst och förmögenhet samt förlust och skulder fördelas mellan delägarna.

Om makar, på vilka inkomstskattelagens bestämmelser om makar tillämpas, har hemkommuner inom olika skatteverks områden, skall skatteverket för mannens hemkommun verkställa också hustruns beskattning enligt inkomstskatteprocenten i hennes hemkommun.

Skatteverken anses omfatta också skattebyråerna och övriga filialer inom sitt verksamhetsområde.

7 §
Skyldighet att lämna in skattedeklaration eller annan deklaration

En skattskyldig som under skatteåret har haft skattepliktig inkomst eller förmögenhet, skall för beskattningen utan uppmaning lämna in en skattedeklaration. Skyldig att lämna in en skattedeklaration är också var och en som skatteverket särskilt avkräver en sådan.


8 §
Inlämning av skattedeklaration eller annan deklaration

Skattestyrelsen bestämmer när och till vilket skatteverk en skattedeklaration eller annan deklaration skall lämnas in.

Skatteverket skall på begäran utfärda ett intyg över att en skattedeklaration eller annan deklaration har tagits emot.

Skatteverket kan på begäran förlänga inlämningstiden för en skattedeklaration eller därtill anslutna uppgifter och utredningar eller för en annan deklaration. I beslutet får ändring inte sökas.

10 §
Innehållet i en skattedeklaration eller annan deklaration

Om uppgifterna i skatteförslaget är bristfälliga eller felaktiga, skall den skattskyldige göra behövliga ändringar och tillägg samt tillställa skatteverket det korrigerade förslaget.

11 §
Tilläggsuppgifter

Den skattskyldige skall på uppmaning av skattestyrelsen, skatteverket eller besvärsinstansen, under samma förpliktelse som gäller skattedeklarationen, utöver denna lämna de kompletterande uppgifter och utredningar som kan behövas vid beskattningen av honom eller handläggning av ansökan om ändring av hans beskattning.

14 §
Skattegranskning

Den skattskyldige skall på uppmaning av skattestyrelsen eller skatteverket, under skatteåret eller senare, i Finland för granskning uppvisa sin bokföring och sina anteckningar samt allt det material och all den egendom som hör till närings- eller förvärvsverksamheten, liksom också övrigt material och övrig egendom, som kan behövas för hans beskattning eller vid behandlingen av en ansökan om ändring i beskattningen.


19 §
Utomståendes särskilda skyldighet att lämna uppgifter

Var och en skall på uppmaning av skattestyrelsen eller skatteverket, på basis av namn, bankkontonummer, kontotransaktion eller annan motsvarande identifikation lämna sådana uppgifter som kan behövas för beskattning av någon annan skattskyldig eller behandling av en ändringsansökan och som framgår av handlingar som han har i sin besittning eller annars känner till, om han inte enligt lag har rätt att vägra vittna i saken. Ingen får dock vägra lämna sådana uppgifter om någon annans ekonomiska ställning som inverkar på beskattningen.

20 §
Myndigheternas särskilda skyldighet att lämna uppgifter

Statliga och kommunala myndigheter samt andra offentliga samfund skall på begäran av skattestyrelsen eller skatteverket lämna eller för granskning förete sådana uppgifter som kan behövas för beskattning eller ändringssökande och som framgår av handlingar som myndigheten eller det offentliga samfundet har i sin besittning eller annars känner till, om uppgifterna inte gäller en sak i vilken vittnesmål enligt lag inte får avges. Ingen får dock vägra lämna sådana uppgifter om någon annans ekonomiska ställning som inverkar på beskattningen.

Statliga myndigheter skall på uppmaning av skattestyrelsen eller skatteverket för beskattningen ge utlåtanden samt göra beräkningar i frågor inom sitt verksamhetsområde.

23 §
Granskningsrätt och vite

Skattestyrelsen och skatteverket har rätt att granska alla sådana handlingar som ovan i detta kapitel nämnda uppgifter kan hämtas ur.


26 §
Allmänna principer

Vid verkställandet av beskattningen beräknar och debiterar skatteverket de skatter och avgifter som avses i denna lag samt ändrar beskattningen vid behov.


41 §
Uträkning av samfundsränta

Vid uträkningen av samfundsränta beaktas inte av skatteverket beviljad förlängning av inlämningstiden för skattedeklarationen. Samfundsräntan fastställs i hela mark så att den del som överstiger hela mark inte beaktas.

51 §
Debetsedel och beskattningsintyg

När skatteverket har verkställt beskattningen skall till den skattskyldige sändas en debetsedel och utredning om grunderna för beskattningen samt anvisningar om hur ändring kan sökas i beskattningen.


54 §
Ändring av beskattningen

Skatteverket kan ändra beskattningen så som bestäms nedan eller, enligt vad en besvärsinstans för beskattningen beslutar, verkställa beskattningen på nytt med beaktande av 6 kap.

59 §
Efterbeskattning och skatterättelse som gäller dödsbo

Om den skattskyldige har avlidit skall efterbeskattning och skatterättelse avse dödsboet. Efterbeskattningen skall då verkställas inom två år från utgången av det kalenderår under vilket bouppteckningen har getts in till skatteverket.

61 §
Rättelsemyndighet

Skatterättelsenämnden avgör rättelseyrkanden som gäller beskattningen. Skatteverket kan emellertid avgöra en i 62 § 1 mom. angiven persons rättelseyrkande till den del yrkandet godkänns.

62 §
Rätt till ändringssökande

Skatteombudet och kommunen har rätt att söka ändring i beskattningen samt i fastställandet av sammanslutningens inkomst och förmögenhet och fördelningen av dem. Det skatteombud som kommunen förordnat och kommunen har rätt att söka ändring i beskattningen av ett sådant delvis skattefritt samfund som avses i 21 § inkomstskattelagen. Församlingen har rätt att söka ändring i kyrkobeskattningen. Det skatteombud som kommunen förordnat och folkpensionsanstalten har rätt att söka ändring i försäkrads sjukförsäkringspremie.


63 §
Rättelseyrkande till skatterättelsenämnden

Rättelseyrkandet skall riktas till skatterättelsenämnden vid det skatteverk som har verkställt eller som borde ha verkställt beskattningen eller som har fastställt den grund enligt vilken sammanslutningens inkomst och förmögenhet samt förlust och skulder fördelas mellan delägarna. Rättelseyrkandet skall inom utsatt tid tillställas skatteverket i fråga.

64 §
Tidsfristen för rättelseyrkande

Den skattskyldige eller någon annan som har rätt att söka ändring skall framställa rättelseyrkande inom fem år räknat från ingången av året efter det då beskattningen av den skattskyldige slutförts. Skatteombudet, kommunen, församlingen och folkpensionsanstalten skall dock framställa rättelseyrkande inom åtta månader räknat från när beskattningen av den skattskyldige slutfördes.

Över skatteverkets beslut om ändring av beskattningen får utan hinder av den tid som anges i 1 mom. framställas rättelseyrkande inom 60 dagar räknat från den dag då den som har rätt att söka ändring fick del av beslutet. Beslutet kan delges utan användning av mottagningsbevis, varvid det anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att beslutet lämnades in till posten, om inte något annat visas. I fråga om skatteombudet, kommunen, församlingen och folkpensionsanstalten räknas tiden dock från det att beslutet fattades.

66 §
Besvär till länsrätten

Den skattskyldige eller någon annan som har rätt att söka ändring får med anledning av ett beslut som har meddelats på grund av rättelseyrkandet anföra besvär hos den länsrätt till vars domkrets den skattskyldiges eller sammanslutningens hemkommun enligt 5 § hör. Om makar, på vilka inkomstskattelagens bestämmelser om makar tillämpas, har sin hemkommun inom domkretsen för olika länsrätter, skall ändring i rättelsenämndens beslut sökas hos länsrätten i mannens hemkommun. Om ingen länsrätt skulle vara behörig att behandla besvären, söks ändring hos länsrätten i Nylands län. Besvärsskriften skall tillställas skatteverket inom besvärstiden.

67 §
Besvärstiden

Den skattskyldige eller någon annan som har rätt att söka ändring skall anföra besvär inom fem år räknat från ingången av året efter det då beskattningen av den skattskyldige slutförts. Skatteombudet, kommunen, församlingen och folkpensionsanstalten skall emellertid anföra besvär inom åtta månader räknat från när beskattningen av den skattskyldige slutförts. Utan hinder av den ovan angivna tiden får dock besvär över beslut på rättelseyrkande anföras inom 60 dagar från den dag då den som är berättigad att söka ändring fick del av beslutet. Beslutet kan delges utan användning av mottagningsbevis, varvid det anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att beslutet lämnades in till posten, om inte något annat visas. Besvärstiden för de myndigheter som nämns ovan räknas från det att beslutet fattades.

69 §
Bemötande och genmäle

Skatteverket skall med anledning av besvär som anförts av skatteombudet, kommunen, församlingen eller folkpensionsanstalten bereda den skattskyldige och med anledning av besvär som anförts av den skattskyldige bereda skatteombudet tillfälle att avge bemötande och vid behov genmäle. Besvärsskriften jämte bemötandena och genmälena samt de handlingar som ligger till grund för beskattningen skall utan dröjsmål tillställas länsrätten. Till handlingarna skall fogas en kopia av skatterättelsenämndens beslut med anledning av rättelseyrkandet. Till handlingarna skall dessutom fogas skatteverkets utlåtande om besvären.

73 §
Fastställelse av ändringsgrund

Om någon genom ett beslut på rättelseyrkande eller besvär har förklarats vara skattskyldig eller om ett beskattningsbeslut har ändrats, skall den myndighet som gör ändringen fastställa ändringsgrunden. En kopia av högsta förvaltningsdomstolens eller länsrättens ovan nämnda beslut skall tillställas länsrätten och skatteverket och, om beslutet gäller kommunalbeskattningen, kommunen.

75 §
Följdändring

Om beskattningen har ändrats på ett sätt som inverkar på beskattningen för ett annat skatteår eller på en annan skattskyldigs beskattning, skall skatteverket ändra också beskattningen för det sistnämnda skatteåret eller den sistnämnde skattskyldige på ett mot ändringen svarande sätt (följdändring), om ändringen inte av någon särskild orsak är oskälig. Den skattskyldige skall om möjligt beredas möjlighet att bli hörd i ärendet, om detta inte är uppenbart onödigt.

Skatteverket kan ändra en skattskyldigs beskattning också i det fall att beskattningen i en annan stat har ändrats på ett sätt som påverkar beskattningen i Finland.

76 §
Ändring i beskattningen till följd av ändringssökande

Om skatt till följd av ett beslut på en ändringsansökan skall avlyftas eller sänkas, ändrar skatteverket beskattningen och återbär den överbetalda skatten jämte räntepåföljder.


Om någon till följd av beslut på en ändringsansökan skall förklaras skattskyldig eller skatten höjas, ändrar skatteverket beskattningen och uppbär den obetalda skatten jämte räntepåföljder.

79 §
Överföring av ärenden

Om det vid ändring i beskattningen eller behandling av en ändringsansökan framgår att beskattningen inte har verkställts på rätt beskattningsort skall myndigheten, om den inte anser sig kunna avgöra ärendet omedelbart, överföra ärendet till det skatteverk som borde ha verkställt beskattningen.


80 §
Beskattningsorten för en begränsat skattskyldig

Nylands skatteverk verkställer beskattningen av en begränsat skattskyldig.

Från 1 mom. görs följande undantag:

1) beskattningen av en begränsat skattskyldig verkställs av det skatteverk inom vars område den kommun finns där den skattskyldige har sitt fasta driftställe och bedriver näringsverksamhet, eller av det skatteverk inom vars område den kommun finns där den skattskyldige har ägt, besuttit eller överlåtit fast egendom,

2) om en begränsat skattskyldig i ett finländskt aktiebolag eller andelslag har ägt, besuttit eller överlåtit aktier eller andelar som berättigar till innehav av en fastighet eller en del därav, verkställs beskattningen av det skatteverk inom vars område aktiebolaget eller andelslaget har sin hemort,

3) om inkomsten härrör från landskapet Åland skall beskattningen av en begränsat skattskyldig verkställas av Ålands skattebyrå vid Sydvästra Finlands skatteverk.

82 §
Behörig skatterättelsenämnd

Rättelseyrkande som gäller beskattningen av en begränsat skattskyldig skall framställas till skatterättelsenämnden vid det skatteverk inom vars område det fasta driftställe eller den fasta egendom finns som avses i 80 § eller där aktiebolaget eller andelslaget har sin hemort eller till skatterättelsenämnden vid Nylands eller Ålands skattebyrå vid Sydvästra Finlands skatteverk.

85 §
Sökande av förhandsbesked hos skatteverket

Skatteverket kan på skriftlig ansökan av den skattskyldige eller sammanslutningen i fråga om inkomstskatt och förmögenhetsskatt meddela besked om hur skatteverket kommer att förfara i det ärende som avses i ansökan (förhandsbesked).

Förhandsbeskedet meddelas av det skatteverk som verkställer beskattningen. Förhandsbeskedet meddelas för viss tid, dock högst för det skatteår som utgår senast under det kalenderår som följer på meddelandet av förhandsbeskedet. Förhandsbesked meddelas inte, om ansökan i ärendet är anhängig i centralskattenämnden eller om centralskattenämnden har avgjort ärendet.

I ansökan skall individualiseras den fråga i vilken förhandsavgörande söks och framläggas den utredning som behövs för avgörande av ärendet. Ansökan skall göras före utgången av den tid inom vilken det har bestämts att skattedeklaration skall lämnas.

Innan förhandsbeskedet delges sökanden, skall skatteverket inhämta meddelande av skatteombudet om han utnyttjar sin rätt att söka ändring i beskattning som har verkställts så som avses i förhandsbeskedet. Meddelandet skall inhämtas och lämnas utan dröjsmål, och anteckning om meddelandet skall göras i beslutet om förhandsbesked.

Skatteverket är skyldigt att på yrkande av den skattskyldige eller sammanslutningen iaktta förhandsbeskedet när beskattningen verkställs.

Ändring får inte sökas genom besvär i skatteverkets beslut om förhandsbesked.

88 §
Skattelättnad

Skatteverket avgör ansökan då de belopp som den avser uppgår till högst 300 000 mark. Vederbörande ministerium får överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som skall behandlas av skattestyrelsen eller skatteverket. Skattestyrelsen får överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som skall behandlas av skatteverket.


90 §
Skatteuppskov

Skatteverket kan av särskilda skäl och under de förutsättningar som nämns i 88 eller 89 § på ansökan bevilja uppskov med betalning av skatt. Skattestyrelsen kan överta avgörandet av ett uppskovsärende. Skatteverket och skattestyrelsen beviljar uppskov på de villkor som vederbörande ministerium bestämmer. Ministeriet får också överta avgörandet av ett ärende och bestämma villkoren i ett beslut som det meddelar med anledning av ansökan.

I beslut som meddelats med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Om skatteombudets, kommunens, församlingens och folkpensionsanstaltens tidsfrist för rättelseyrkande och besvär inte har löpt ut före den 1 januari 1999, upphör tidsfristen för rättelseyrkandet och besvären den 30 juni 1999.

RP 15/1998
StaUB 11/1998
RSv 64/1998

Nådendal den 10 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.