493/1998

Utfärdat i Helsingfors den 29 juni 1998

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ett satellitbaserat kontrollsystem för fiskefartyg som seglar under finsk flagg

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 10 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas vid genomförandet av ett satellitbaserat kontrollsystem för fartyg som anknyter till kontrollen av fiskefartyg. Dessutom tillämpas på kontrollsystemet

1) rådets förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken, nedan kontrollförordningen, och

2) kommissionens förordning (EG) nr 1489/97 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2847/93 vad beträffar satellitbaserade kontrollsystem för fartyg, nedan tillämpningsförordningen.

2 §
Fartyg som omfattas av kontrollsystemet

Kontrollsystemet omfattar fartyg som seglar under finsk flagg och avses i artikel 3.1 i kontrollförordningen.

Även annat fartyg som verkar inom havs-området och införts i fiskefartygsregistret kan tas med i kontrollsystemet.

3 §
Behörig myndighet

Jord- och skogsbruksministeriet upprätthåller ett centrum för fiskekontroll. Arbetskrafts- och näringscentralerna sköter kontrollsystemet.

4 §
Anslutning till kontrollsystemet

För anslutning till kontrollsystemet skall fartygets ägare göra en anmälan till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde fartyget med stöd av jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för fiskerinäringen (1575/1994) har registrerats.

5 §
Installering och överlåtelse av satellitföljaren

Arbetskrafts- och näringscentralen skall sköta om att den satellitföljare som skall installeras på fartyget överlåts för i bruktagande till fartygets ägare. Ett särskilt avtal om överlåtelse, installering och bruk av satellitföljaren upprättas mellan fartygets ägare och den arbetskrafts- och näringscentral, som registrerat fartyget.

Åtminstone följande omständigheter skall nämnas i avtalet:

1) skyldigheten att underhålla och använda utrustningen,

2) fördelningen av kostnaderna,

3) eventuella andra skyldigheter som åligger fartygets ägare,

4) statens eventuella skyldigheter.

6 §
Användning av satellitföljaren

Befälhavaren på fartyget är ansvarig för att den satellitföljare som installerats på fartyget fungerar klanderfritt.

Om ett fel förekommer i en satellitföljare som installerats på ett fiskefartyg skall befälhavaren på fartyget utan dröjsmål meddela de uppgifter som anges i artikel 6.1 i tillämpningsförordningen till centret för fiskekontroll.

7 §
Skyldighet att returnera satellitföljaren

Om ett fiskefartyg avförs ur det finska fiskefartygsregistret är fartygets ägare skyldig att utan dröjsmål returnera satellitföljaren till den arbetskrafts- och näringscentral, som är part i det i 5 § avsedda avtalet.

8 §
Offentligheten för uppgifter i kontrollsystemet

Jord- och skogsbruksministeriet samt ar- betskrafts- och näringscentralen har inom de gränser som anges i de förordningar som avses i 1 § och i lagen om verkställighet av den Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) rätt att använda uppgifter i kontrollsystemet vid övervakning av fisket. I övrigt tillämpas på användning och utlämnade av uppgifter i kontrollsystemet vad som bestäms i lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/1951) och i kontrollförordningen.

9 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 6 juli 1998.

Den som äger ett fiskefartyg skall senast den 30 juli 1998 till kontrollsystemet anmäla ett sådant fiskefartyg som uppfyller de krav för anslutning till kontrollsystemet för fartyg som anses i artikel 3 i kontrollförordningen.

1) Rådets förordning (EEG) nr 2847/93; EGT nr L 261, 20.10.1993, s. 1
2) Rådets förordning (EY) nr 686/97; EGT nr L 102, 19.4.1997, s. 1

Helsingfors den 29 juni 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Jaakko Autio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.