491/1998

Utfärdat i Helsingfors den 22 juni 1998

Handels- och industriministeriets beslut om typbelastningskurvor vid utredningen av handeln med el

Handels- och industriministeriet har med stöd av 16 c § 2 mom. elmarknadslagen den 17 mars 1995 (386/1995), sådant detta lagrum lyder i lag 332/1998, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på fastställandet av de typbelastningskurvor som avses i 16 c § 2 mom. elmarknadslagen (386/1995) och på användningen av dem vid utredning av handeln med el.

En småförbrukares elbalans beräknas i enlighet med detta beslut utgående från en typbelastningskurva, om den öppna kraftleverantören inte är en elförsäljare som har leveransskyldighet i distributionsnätet och småförbrukarens elförbrukning inte mäts med en sådan mätmetod som avses i 6 § 1 mom. elmarknadsförordningen (518/1995).

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) småförbrukare elköpare enligt 6 § 2 mom. elmarknadsförordningen,

2) typbelastningskurva en riksomfattande beräkningsmodell, med hjälp av vilken en småförbrukares timenergi beräknas för balansavräkningen utgående från en uppskattning av årsenergin som nätinnehavaren har gjort på basis av elförbrukningen under föregående år,

3) årsenergi småförbrukarens uppmätta eller uppskattade elförbrukning under ett år, samt med

4) jämförelsekurva en timenergiserie med en årsenergi på 10 000 kilowattimmar som distributionsnätsinnehavaren har beräknat för varje typbelastningskurva och tidszon vid energimätningen.

3 §
Typförbrukargrupper

Distributionsnätsinnehavaren delar in småförbrukarnas eldriftsställen i följande typförbrukargrupper:

1) grupp 1: eldriftsställen, som används som stadigvarande bostäder och där elektriciteten huvudsakligen förbrukas för boendeändamål och elförbrukningen uppgår till högst 10 000 kilowattimmar per år,

2) grupp 2: eldriftsställen, som används som stadigvarande bostäder och där elektriciteten huvudsakligen förbrukas för boendeändamål och elförbrukningen överskrider 10 000 kilowattimmar per år,

3) grupp 3: andra än till grupp 1 och 2 hörande eldriftsställen som har huvudsäkringar på mindre än 3 x 35 ampere och en beställningseffekt på mindre än 25 kilowatt, samt

4) grupp 4: andra än till grupp 1, 2 eller 3 hörande eldriftsställen.

Distributionsnätsinnehavaren kan byta typförbrukargrupp för en småförbrukare högst en gång per år, om syftet med elförbrukningen ändras eller småförbrukarens elförbrukning med minst fem procent överskrider eller underskrider den gräns som nämns i 1 mom. 1 eller 2 punkten.

4 §
Hur en typbelastningskurva som baserar sig på entidsmätning tillämpas på typförbrukargrupperna

På ett eldriftsställe i grupp 1 med entidsmätning tillämpas en jämförelsekurva som har beräknats på modellen över typbelastningskurvan enligt bilaga 1.

På ett eldriftsställe i grupp 2 med entidsmätning tillämpas en jämförelsekurva som har beräknats på modellen över typbelastningskurvan enligt bilaga 2.

På ett eldriftsställe i grupp 3 med entidsmätning tillämpas en jämförelsekurva som har beräknats på modellen över typbelastningskurvan enligt bilaga 3.

5 §
Hur en typbelastningskurva som baserar sig på två- eller flertidsmätningar tillämpas på typförbrukargrupperna

Balansavräkningen för ett eldriftsställe som hör till grupp 4 skall basera sig på minst tvåtidsmätning. Balansavräkningen för ett eldriftsställe som hör till grupperna 1―3 skall basera sig på minst tvåtidsmätning, om eldriftsstället har två- eller flertidsmätning av elförbrukningen. Vid två- eller flertidsmätningarna används de tidszoner som distributionsnätsinnehavaren på ansvarsområdet i fråga har.

Med hjälp av en jämförelsekurva som baserar sig på entidsmätning enligt bilagorna 1―3 räknar distributionsnätsinnehavaren ut jämförelsekurvor för de eldriftsställen som avses i 1 mom. Vid denna beräkning omvandlas timenergin i jämförelsekurvan för entidsmätning så att 10 000 kilowattimmar erhålls som årsenergi för jämförelsekurvan för varje tidszon vid två- eller flertidsmätningen.

6 §
Temperaturkorrigering

Till den del utomhustemperaturen på distributionsnätsinnehavarens ansvarsområde avviker från den temperatur som har använts som grund för en typbelastningskurva enligt bilaga 2, omvandlas timenergin i typbelastningskurvan för grupp 2 i enlighet med bilaga 4.

När temperaturavvikelsen beräknas används medelvärdet av de utomhustemperaturer som samma och föregående dag uppmättes vid mätpunkten på ansvarsområdet. Mätningen skall göras mellan klockan 7.00 och 9.00. Distributionsnätsinnehavaren skall ordna mätningen av temperaturen så att resultatet av mätningen beskriver genomsnittstemperaturen på ansvarsområdet.

De mätdata som använts som grund för temperaturkorrigeringen är offentliga. Distributionsnätsinnehavaren skall förvara dem minst två år efter att granskningsperioden har gått ut för den utjämningsberäkning som avses i 6 § 4 mom. elmarknadsförordningen.

7 §
Beräkning av timenergin för typförbrukargrupperna

En typförbrukargrupps timenergi beräknas i balansavräkningen för varje timme genom att jämförelsekurvans värde multipliceras med förhållandet mellan den uppskattning av årsenergin i kilowattimmar som har gjorts för de småförbrukare som hör till typförbrukargruppen och 10 000 kilowattimmar. Jämförelsekurvorna tillämpas utgående från uppskattningen av årsenergin för varje tidszon.

I fråga om grupp 2 korrigeras den uppskattning av årsenergin som nämns i 1 mom. innan timenergin beräknas, så att den motsvarar bastemperaturen i bilaga 4 på så sätt att uppskattningen av årsenergin multipliceras med förhållandet mellan energin i jämförelsekurvan för mätningsperioden och energin i den temperaturkorrigerade jämförelsekurvan.

Elförsäljarens timenergiinformation om kunderna meddelas i balansavräkningen som en summa per typförbrukargrupp.

8 §
Lokal belastningskurva

Distributionsnätsinnehavaren skall senast en månad innan en sådan lokal belastningskurva som avses i 6 § 2 mom. elmarknadsförordningen tas i bruk meddela elmarknadsmyndigheten grunderna för hur belastningskurvan bestäms samt motiveringar för att den är nödvändig. Samtidigt skall distributionsnätsinnehavaren meddela de elförsäljare som är verksamma på ansvarsområdet att en lokal belastningskurva tas i bruk.

9 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1998.

Helsingfors den 22 juni 1998

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Petteri Kuuva

Bilagor 1-4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.